Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi HSG Toán 8

Được đăng lên bởi nguyenvanson867
Số trang: 44 trang   |   Lượt xem: 858 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tuyển tập đề thi HSG Toán 8

Năm học: 2011-2012
ĐỀ THI SỐ 1

Câu 1: (4,0 điểm)
Phân tích các đa thức sau thành nhân tử :
a) 3x2 – 7x + 2;

b) a(x2 + 1) – x(a2 + 1).

Câu 2: (5,0 điểm)
Cho biểu thức :

2 x
4 x2
2 x
x 2  3x
A(
 2

):(
)
2 x
x 4 2 x
2 x2  x3
a) Tìm ĐKXĐ rồi rút gọn biểu thức A ?
b) Tìm giá trị của x để A > 0?
c) Tính giá trị của A trong trường hợp : |x - 7| = 4.
Câu 3: (5,0 điểm)
a) Tìm x,y,z thỏa mãn phương trình sau :
9x2 + y2 + 2z2 – 18x + 4z - 6y + 20 = 0.
Cho

b)

a b c
x y z
x2 y 2 z 2
   1 và    0 . Chứng minh rằng : 2  2  2  1 .
x y z
a b c
a
b
c

Câu 4: (6,0 điểm)
Cho hình bình hành ABCD có đường chéo AC lớn hơn đường chéo BD. Gọi E, F lần
lượt là hình chiếu của B và D xuống đường thẳng AC. Gọi H và K lần lượt là hình chiếu của
C xuống đường thẳng AB và AD.
a) Tứ giác BEDF là hình gì ? Hãy chứng minh điều đó ?

b) Chứng minh rằng : CH.CD = CB.CK
c) Chứng minh rằng : AB.AH + AD.AK = AC2.

HƯỚNG DẪN CHẤM THI
Nội dung đáp án
Bài 1
a
2

2

3x – 7x + 2 = 3x – 6x – x + 2 =
= 3x(x -2) – (x - 2)
= (x - 2)(3x - 1).
b
a(x2 + 1) – x(a2 + 1) = ax2 + a – a2x – x =
= ax(x - a) – (x - a) =
Gv: Nguyễn Văn Tú

1

Điểm
2,0
1,0
0,5
0,5
2,0
1,0
0,5
Trường THCS Thanh Mỹ

Tuyển tập đề thi HSG Toán 8
= (x - a)(ax - 1).
Bài 2:
a
ĐKXĐ :

Năm học: 2011-2012
0,5
5,0
3,0
 2 x  0


2
 x 4 0

 2 x  0





 x0

 x  2
2
x  3x  0   x  3
2 x 2  x3  0

1,0

2  x 4 x2
2 x
x 2  3x
(2  x) 2  4 x 2  (2  x) 2 x 2 (2  x)
A(


):(
)
.

2  x x 2  4 2  x 2 x 2  x3
(2  x)(2  x)
x ( x  3)



1,0

4 x2  8x
x (2  x )
.

(2  x )(2  x) x  3

0,5

4 x( x  2) x(2  x)
4x2

(2  x)(2  x)( x  3) x  3

0,25

4x 2
Vậy với x  0, x  2, x  3 thì A 
.

0,25

x 3

b

1,0
Với x  0, x  3, x  2 : A  0 
 x3 0
 x  3(TMDKXD )

2

4x
0
x 3

0,25
0,25
0,25
1,0

Vậy với x > 3 thì A > 0.
c
 x7  4
 x  7  4

x7  4  

0,5

 x  11(TMDKXD )
 x  3( KTMDKXD )



Với x = 11 thì A =

0,25

0,25

121
2

0,25

Bài 3
a

5,0
2,5
9x2 + y2 + 2z2 – 18x + 4z - 6y + 20 = 0
 (9x2 – 18x + 9) + (y2 – 6y + 9) + 2(z2 + 2z + 1) = 0
 9(x - 1)2 + (y - 3)2 + 2 (z + 1)2 = 0 (*)
Do : ( x  1) 2  0;( y  3) 2  0;( z  1) 2  0
Nên : (*)  x = 1; y = 3; z = -1
Vậy (x,y,z) = (1,3,-1).

b
Từ :

Gv: Nguyễn Văn Tú

a b c
ayz+bxz+cxy
  0
0
x y z
xyz
 ayz + bxz + cxy = 0
2

1,0
0,5
0,5
0,25
0,25
2,5
0,5
0,25

Trường THCS Thanh Mỹ

Tuyển tập đề thi HSG Toán 8
Ta có :

Năm học: 2011-2012

x y z
x y z
   1  (  ...
Tuyển tập đề thi HSG Toán 8 Năm học: 2011-2012
ĐỀ THI SỐ 1
Câu 1: (4,0 điểm)
Phân tích các đa thức sau thành nhân tử :
a) 3x
2
– 7x + 2; b) a(x
2
+ 1) – x(a
2
+ 1).
Câu 2: (5,0 điểm)
Cho biểu thức :
2 2
2 2 3
2 4 2 3
( ) : ( )
2 4 2 2
x x x x x
A
x x x x x
a) Tìm ĐKXĐ rồi rút gọn biểu thức A ?
b) Tìm giá trị của x để A > 0?
c) Tính giá trị của A trong trường hợp : |x - 7| = 4.
Câu 3: (5,0 điểm)
a) Tìm x,y,z thỏa mãn phương trình sau :
9x
2
+ y
2
+ 2z
2
– 18x + 4z - 6y + 20 = 0.
b) Cho
1
x y z
a b c
0
a b c
x y z
. Chứng minh rằng :
2 2 2
2 2 2
1
x y z
a b c
.
Câu 4: (6,0 điểm)
Cho hình bình hành ABCD có đường chéo AC lớn hơn đường chéo BD. Gọi E, F lần
lượt là hình chiếu của B và D xuống đường thẳng AC. Gọi H và K lần lượt là hình chiếu của
C xuống đường thẳng AB và AD.
a) Tứ giác BEDF là hình gì ? Hãy chứng minh điều đó ?
b) Chứng minh rằng : CH.CD = CB.CK
c) Chứng minh rằng : AB.AH + AD.AK = AC
2
.
HƯỚNG DẪN CHẤM THI
Nội dung đáp án Điểm
Bài 1
a 2,0
3x
2
– 7x + 2 = 3x
2
– 6x – x + 2 = 1,0
= 3x(x -2) – (x - 2) 0,5
= (x - 2)(3x - 1). 0,5
b 2,0
a(x
2
+ 1) – x(a
2
+ 1) = ax
2
+ a – a
2
x – x = 1,0
= ax(x - a) – (x - a) = 0,5
Gv: Nguyễn Văn Tú Trường THCS Thanh Mỹ
1
Đề thi HSG Toán 8 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề thi HSG Toán 8 - Người đăng: nguyenvanson867
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
44 Vietnamese
Đề thi HSG Toán 8 9 10 926