Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi HSG toán lớp 1

Được đăng lên bởi Vũ Quý Phong
Số trang: 101 trang   |   Lượt xem: 4017 lần   |   Lượt tải: 2 lần
§Ò Thi häc sinh giái Th¸ng 3- 2009

M«n To¸n líp 1 ( 40 phót )
Bµi 1 (4®):

Cho c¸c sè 0 , 3 , 7
a) LËp tÊt c¶ c¸c sè cã 2 ch÷ sè .
b) XÕp c¸c sè ®ã theo thø tù tõ lín ®Õn bÐ .

Bµi 2 (5®) :§iÒn sè thÝch hîp vµo « trèng
a)
+26
- 15
36
b) 19 - 5 +

=

+ 58

- 69

+ 14

c)
17

23

26

Bµi 3 (3®): Hµ nghÜ ra mét sè mµ nÕu ®em sè ®ã céng víi 2 råi trõ ®i 5 th× ®îc kÕt
qu¶ lµ 13
H·y t×m sè Hµ nghÜ ra ?
Bµi 4 (4®):





H·y nh×n h×nh vÏ, ®Æt thµnh bµi to¸n råi gi¶i.
Bµi 5 (4®): H×nh vÏ bªn
- Cã ....... ®o¹n th¼ng . Nªu tªn c¸c ®o¹n th¼ng .
- Cã ....... h×nh tam gi¸c . nªu tªn c¸c tam gi¸c .
A
..................................................................
.............................................................
.....................................................
....................................................

B

M

N

C

PHIẾU KIỂM TRA HỌC SINH XUẤT SẮC
Học kỳ II - Năm học 2008-2009
Môn :Toán -Lớp 1
Thời gian :60 phút (Không kể thời gian giao phiếu)
Họ và tên :....................................................................Lớp 1......
Bài 1: Điền số thích hợp vào ô trống:
14 +

= 68 ;

- 36 = 52

Bài 2: Điền dấu ( + , - ) thích hợp vào chỗ ...........
12 …..8 ….. 4 = 24
40 ..... 32 =
72
88 ..... 23 ...... 4 = 69
75 ..... 12 ...... 2 = 61
Bài 3: Nếu thêm 13 viên bi thì Hùng sẽ có 58 viên bi. Hỏi trước đó Hùng có bao nhiêu
viên bi?
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
......................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
.......................................................
Bài 4: Số?
- 14

+ 36

- 45 33

+ 12

Bài 5: Hai sợi dâ...
§Ò Thi häc sinh giái Th¸ng 3- 2009
M«n To¸n líp 1 ( 40 phót )
Bµi 1 (4®): Cho c¸c sè 0 , 3 , 7
a) LËp tÊt c¶ c¸c sè cã 2 ch÷ sè .
b) XÕp c¸c sè ®ã theo thø tù tõ lín ®Õn bÐ .
Bµi 2 (5®) :§iÒn sè thÝch hîp vµo « trèng
a)
+26
- 15 + 58
- 69
b) 19 - 5 + = + 14
c)
Bµi 3 (3®): Hµ nghÜ ra mét sè mµ nÕu ®em sè ®ã céng víi 2 råi trõ ®i 5 th× ®îc kÕt
qu¶ lµ 13
H·y t×m sè Hµ nghÜ ra ?
Bµi 4 (4®):
H·y nh×n h×nh vÏ, ®Æt thµnh bµi to¸n råi gi¶i.
Bµi 5 (4®): H×nh vÏ bªn
- Cã ....... ®o¹n th¼ng . Nªu tªn c¸c ®o¹n th¼ng .
- Cã ....... h×nh tam gi¸c . nªu tªn c¸c tam gi¸c .
A
..................................................................
.............................................................
.....................................................
B M N C
....................................................
PHIẾU KIỂM TRA HỌC SINH XUẤT SẮC
Học kỳ II - Năm học 2008-2009
Môn :Toán -Lớp 1
Thời gian :60 phút (Không kể thời gian giao phiếu)
Họ và tên :....................................................................Lớp 1......
Bài 1: Điền số thích hợp vào ô trống:
14 + = 68 ; - 36 = 52
36
17 2623




Đề thi HSG toán lớp 1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề thi HSG toán lớp 1 - Người đăng: Vũ Quý Phong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
101 Vietnamese
Đề thi HSG toán lớp 1 9 10 590