Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi HSG toán lớp 11

Được đăng lên bởi Lee Tu Ha
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 871 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SỞ GD&ĐT HÀ TĨNH
TRƯỜNG THPT ĐỨC THỌ

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TOÁN 11
NĂM HỌC 2008 - 2009
Thời gian: 180 phút (Không kể thời gian giao đề)

ĐỀ BÀI

Câu 1. (2,0 điểm) Giải phương trình
3

x + 1 + 3 x − 1 = 3 5x

Câu 2. (1,5 điểm) Chứng minh rằng với mọi số thực x, y, z khác 0, ta có:
x2 y2 z2 x y z
+ + ≥ + +
y2 z2 x2 y z x
u1 = 11
Câu 3. (2,0 điểm) Cho dãy số (un) xác định bởi: 
un+1 = 10un + 1 − 9 n,∀n∈ N .
Tìm công thức tính un theo n.
Câu 4. (2,0 điểm) Tổng của m những số nguyên dương liên tiếp bằng 2008. Xác
định các số đó.
Câu 5. (2,5 điểm) Cho hình lăng trụ tam giác ABC. A’B’C’. Gọi I, J, K lần lượt là
tâm của các hình bình hành ACC’A’, BCC’B’, ABB’A’.
a) Chứng minh rằng (IJK) song song với các mặt đáy.
b) Chứng minh rằng các đường thẳng AJ, CK, BI đồng quy.
_________________Hết_________________

Câu 1. (5 điểm)
3

ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM

x + 1 + 3 x − 1 = 3 5x ⇔ 2x + 3 3 x2 − 1

(

3

)

x + 1 + 3 x − 1 = 5x

⇒ 3 x2 − 1 3 5x = x ⇒ 4x3 − 5x = 0 ⇒ x = 0;x = ±

5
.
2

Thö l¹i ta thÊy ph­ ¬ng tr×nh cã 3 nghiÖm : x = 0; x = ±
Câu 2: (4 điểm)
Ta có:

5
.
2

 x
x2
+ 1 ≥ 2 
2
y
 y
y2
 y
+ 1 ≥ 2 
2
z
 z
z2
 z
≥
2
 x
x2
 
Cộng ba bất đẳng thức trên, ta được:
 x y z
x2 y2 z2
+ 2 + 2 + 3 ≥ 2  + +  (1)
2
y z x
 y z x
Áp dụng bất đẳng thức Cauchy cho ba số dương, ta được:
x2 y2 z2
x2 y2 z2
+ + ≥ 3 3 2 . 2 . 2 = 3 (2)
y2 z2 x2
y z x
 x2 y2 z2 
 x y z
Từ (1) và (2) suy ra: 2  2 + 2 + 2  ≥ 2  + + 
y z x 
 y z x
Từ đó ta có bất đẳng thức cần chứng minh.
Câu 3:
Ta có:
u1 = 11 = 10 + 1
u2 = 10.11 + 1 − 9 = 102 = 100 + 2
u3 = 10.102 + 1 − 9.2 = 1003 = 1000 + 3
Dự đoán un = 10n + n (1)
Chứng minh:
Ta có: u1 = 11 = 101 + 1 công thức (1) đúng với n = 1.
Giả sử công thức (1) đúng với n = k ta có: uk = 10k + k
Ta có: uk + 1 = 10(10k + k) + 1 - 9k = 10k+1 + (k + 1). Công thức (1) đúng với n = k + 1.
Vậy un = 10n + n, ∀n∈ ¥ .
Câu 4. (4 điểm)
Giả sử tổng của m số nguyên dương liên tiếp bắt đầu từ số k bằng 2008:
k + (k + 1) + (k + 2) + … + (k + m - 1) = 2008

m ( m − 1)
= 2008
2
⇒ m ( 2k + m − 1) = 4016 = 24.251
Nếu m lẻ ⇒ 2k + m - 1 chẵn. Khi đó: m = 251, 2k + m - 1 = 24 (không xảy ra)
2k + m − 1 = 251 m = 16
⇒
Nếu m chẵn ⇒ 2k + m - 1 lẻ. Ta có: 
4
m
=
2
 k = 118

Vậy các số cần tìm là 118, 119,…133.
Câu 5. (3 điểm)
Trên tia BI, lấy điểm H sao cho BH = a. Khi đó BH = AB = BC nên ta có:
∆A BM = ∆H BM (c.g.c) vµ ∆CBN  = ∆H BN(c.g.c). Do đó: MH = AM và NH = CN.
· M = BA
· M = 900  vµ BH
· N = BCN
·
BH
= 900. Suy ra M, H, N thẳng hàng,...
S GD&ĐT TĨNH
TR NG THPT Đ C THƯỜ
Đ THI CH N H C SINH GI I TOÁN 11
NĂM H C 2008 - 2009
Th i gian: 180 phút (Không k th i gian giao đ )
Đ BÀI
Câu 1. (2,0 đi m) Gi i ph ng trình ươ
3 3
3
1 1 5x x x+ + =
Câu 2. (1,5 đi m) Ch ng minh r ng v i m i s th c x, y, z khác 0, ta có:
2 2 2
2 2 2
x y z x y z
y z x y z x
+ + + +
Câu 3. (2,0 đi m) Cho dãy s (u
n
) xác đ nh b i:
1
1
11
10 1 9
n n
u
u u n, n N.
+
=
= +
Tìm công th c tính u
n
theo n.
Câu 4. (2,0 đi m) T ng c a m nh ng s nguyên d ng liên ti p b ng 2008. Xác ươ ế
đ nh các s đó.
Câu 5. (2,5 đi m) Cho hình lăng tr tam giác ABC. A’B’C’. G i I, J, K l n l t là ượ
tâm c a các hình bình hành ACC’A’, BCC’B’, ABB’A’.
a) Ch ng minh r ng (IJK) song song v i các m t đáy.
b) Ch ng minh r ng các đ ng th ng AJ, CK, BI đ ng quy. ư
_________________H tế _________________
Đề thi HSG toán lớp 11 - Trang 2
Đề thi HSG toán lớp 11 - Người đăng: Lee Tu Ha
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Đề thi HSG toán lớp 11 9 10 193