Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi hsg toán lớp 5 (2011-2012)

Được đăng lên bởi Hà Đón
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 681 lần   |   Lượt tải: 1 lần
PHÒNG GD – ĐT THỊ XÃ DĨ AN
TRƯỜNG TH NGUYỄN KHUYẾN
HỌ VÀ TÊN HỌC SINH LỚP

SBD

CHỮ KÝ
GIÁM THỊ

SỐ MẬT MÃ
SỐ THỨ TỰ
DO CHỦ KHẢO CỦA MỖI BÀI
GHI
DO GIÁM THỊ
GHI

................................................................................................................................................................
ĐIỂM BÀI THI
Điểm bài thi

Ghi bằng chữ

Nhận xét bài làm của học sinh

ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI.
NĂM HỌC: 2011-2012
MÔN : TOÁN LỚP 5
1. Điền số thích hợp vào chỗ chấm:
8m 3cm = …cm
2006dam = …km …m
39km 98 m = … m
34020 hg = ... tấn ...kg
2605m = ... dam ...m
80km 60m = ...m
2009dag = ...yến ...g
395 kg = ...tạ ...dag
2. Một thùng đựng 20 lít nước đầy thì cân nặng 24 kg. Nếu thùng đó đựng đầy dầu
hỏa thì cân nặng 22,40 kg. Hỏi 1 lít dầu hỏa cân nặng bao nhiêu kg biết 1 lít nước cân
nặng 1 kg ?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

3. Số học sinh lớp 5A được chọn đi thi học sinh giỏi toán cấp trường bằng

1
5

số học

sinh giỏi của lớp. Nếu được chọn thêm 4 em thì số em được chọn bằng 30 % số học
sinh của lớp. Vậy lớp 5A có bao nhiêu học sinh ?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….
4. Tìm a, b, c (Biết a, b, c khác nhau và khác 0) biết :
18,abc = 3,26 +

1
8

3

1

+ 2,84 + 5 4 + 6 2

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………...
PHÒNG GD – ĐT THỊ XÃ DĨ AN
TRƯỜNG TH NGUYỄN KHUYẾN
HỌ VÀ TÊN HỌC SINH LỚP SBD CHỮ KÝ
GIÁM THỊ
SỐ MẬT MÃ
DO CH) KH*O
GHI
SỐ THỨ TỰ
C)A MỖI BÀI
DO GIÁM THỊ
GHI
................................................................................................................................................................
ĐIỂM BÀI THI
Điểm bài thi Ghi bằng chữ Nhận xét bài làm của học sinh
ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI.
NĂM HỌC: 2011-2012
MÔN : TOÁN LỚP 5
1. Điền số thích hợp vào chỗ chấm:
8m 3cm = …cm
2006dam = …km …m
39km 98 m = … m
34020 hg = ... tấn ...kg
2605m = ... dam ...m
80km 60m = ...m
2009dag = ...yến ...g
395 kg = ...tạ ...dag
2. Một thùng đựng 20 lít nước đầy thì cân nặng 24 kg. Nếu thùng đó đựng đầy dầu
hỏa thì cân nặng 22,40 kg. Hỏi 1 lít dầu hỏa cân nặng bao nhiêu kg biết 1t ớc cân
nặng 1 kg ?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Đề thi hsg toán lớp 5 (2011-2012) - Trang 2
Đề thi hsg toán lớp 5 (2011-2012) - Người đăng: Hà Đón
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Đề thi hsg toán lớp 5 (2011-2012) 9 10 566