Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi IQ Vietinbank

Được đăng lên bởi trangxjtjn
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 868 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Đề thi IQ Vietinbank 28-07-2012 1
ĐỀ THI IQ VIETINBANK 28-7-2012 (THI TRÊN MÁY TÍNH)
-------------------------------------Đề thi được chép theo trí nhớ và tổng hợp lại
1. Mỗi tầng có 13 bậc, có tất cả 25 tầng. Vậy đi từ tầng 1 lên tầng 25 thì s ố b ậc
gấp
mấy lần đi từ tầng 1 lên tầng 5?
a. 4 , b. 5 , c. 6 , d. 7
Tầng 1 lên tầng 25 là có 24 khoảng giữa.
Tang 1 lên tầng 5 là có 4 khoảng giữa.
Số bậc gấp 6 lần.
2. 3 người thuê phòng hết 25k, mỗi người đưa 10k tổng 30k th ừa 5k. Bảo v ệ đưa
lại
cho mỗi người 1k còn giữ 2k làm tiền phí. Kế toán tính toán mỗi ng ười 10k, b ảo
vệ
trả lại mỗi người 1k tức mỗi người còn 9k tổng 27 mà bảo vệ giữ 2k thế 1k đi
đâu?
Thật ra 2k của bảo vệ đã nằm trong 27k. Ở đây 3 người đã trả tiền phòng 25k,
nhận
lại tiền thối là 3k va 2k là tiền phí

tổng là 30k.
3. Taxi giá mở cửa X, sau km đầu tiên là 1/4 X, hỏi đi 5/2 km thì hết bao nhiêu?
Ta có phương trình:
Cây số đầu giá : X
Cây số tiếp theo giá : 0,25X
Người ta đi hết : 2,5km
Số tiền phải thanh toán: X + 1,5*0,25X = (11/8)*X
4. Trồng cây xung quanh hình chữ nhật 18*9m, mỗi cây cách nhau 3m, h ỏi ph ải
trồng
bao nhiêu cây?
Chiều dài sẽ có 6 khoảng

phải trồng 7 cây. Chiều rộng 3 khoảng

trồng 4 cây,
bớt đi 2 cây đã tính vào chiều dài nên còn lại 2 cây. Vậy có tất cả 7*2+2*2=18
cây
5. Có 2 cốc trong đó cốc A chứa 1 lit sữa, c ốc B ch ứa 1 lit cà phê, đổ 1/10B vào
A,
sau đó đổ 1/10A vào B, tính tỉ lệ thể tích cà phê trong B?
a. 9% , b. 90% , c. 90,1% , d. 90,91%
Cốc B

Lần 1 : 9/10B
Lần 2 : 9/10B + 1/10A + 1/100B = 91/100B + 1/10A = 101/100 lit
Tỷ lệ thể tích cà phê trong cốc B là: (91/100 : 101/100)*100 = 90,1%
6. Sân vận động có 10.000 chỗ. Trừ 100 chỗ không bán vé, 20% số vé bán v ới
giá
nửa giá bình thường, còn lại bán đúng giá 2$. Hỏi số tiền thu được từ việc bán
vé?
Số vé còn lại: 10.000 – 100 = 9900 vé
20% vé bán với giá 1$: 0,2*9900*1 = 1980 đồng
Số vé còn lại (80%) bán với giá 2$: 0,8*9900*2 = 15840
Tổng tiền: 1980 + 15840 = 17820 đồng Blog Không Ph ải “Xoắn”
Đề thi IQ Vietinbank 28-07-2012 2

7. Một bà đi chợ bán trứng. Sáng bà ta bán được 2/3 số trứng, trưa bán 2/3
số trứng
còn lại từ sáng, chiều bán 2/3 số còn lại từ trưa, cuối cùng bà ta còn 10
quả trứng.
Hỏi số trứng anh ta mang đi bán?

Buổi chiều bán 2/3 số còn lại từ trưa, còn lại 1/3 (tương ứng với 10 quả)
Số trứng buổi chiều là: 10: 1/3 = 30 quả
Buổi trưa bán 2/3 số trứng còn lại từ sáng, còn lại 1/3 (tương ứng với 30
quả)
Số trứng buổi trưa là: 30: 1/3 = 90 quả
Buổi sáng bán 2/3 số trứng, còn lại 1/3 (tươn...
thi IQ Vietinbank 28-07-2012 1Đề
THI IQ VIETINBANK 28-7-2012 (THI TRÊN MÁY TÍNH)ĐỀ
--------------------------------------
thi c chép theo trí nh và t ng h p l iĐề đượ
1. M i t ng có 13 b c, có t t c 25 t ng. V y i t t ng 1 lên t ng 25 thì s b c đ
g p
m y l n i t t ng 1 lên t ng 5? đ
a. 4 , b. 5 , c. 6 , d. 7
T ng 1 lên t ng 25 là có 24 kho ng gi a.
Tang 1 lên t ng 5 là có 4 kho ng gi a.
S b c g p 6 l n.
2. 3 ng i thuê phòng h t 25k, m i ng i a 10k t ng 30k th a 5k. B o v aườ ế ườ đư đư
l i
cho m i ng i 1k còn gi 2k làm ti n phí. K toán tính toán m i ng i 10k, b o ườ ế ườ
v
tr l i m i ng i 1k t c m i ng i còn 9k t ng 27 mà b o v gi 2k th 1k i ườ ườ ế đ
âu?đ
Th t ra 2k c a b o v ã n m trong 27k. ây 3 ng i ã tr ti n phòng 25k, đ đ ư đ
nh n
l i ti n th i là 3k va 2k là ti n phí
t ng là 30k.
3. Taxi giá m c a X, sau km u tiên là 1/4 X, h i i 5/2 km thì h t bao nhiêu? đầ đ ế
Ta có ph ng trình:ươ
Cây s u giá : X đầ
Cây s ti p theo giá : 0,25X ế
Ng i ta i h t : 2,5kmườ đ ế
S ti n ph i thanh toán: X + 1,5*0,25X = (11/8)*X
4. Tr ng cây xung quanh hình ch nh t 18*9m, m i cây cách nhau 3m, h i ph i
tr ng
bao nhiêu cây?
Chi u dài s có 6 kho ng
ph i tr ng 7 cây. Chi u r ng 3 kho ng
tr ng 4 cây,
b t i 2 cây ã tính vào chi u dài nên còn l i 2 cây. V y có t t c 7*2+2*2=18 đ đ
cây
5. Có 2 c c trong ó c c A ch a 1 lit s a, c c B ch a 1 lit cà phê, 1/10B vào đ đổ
A,
sau ó 1/10A vào B, tính t l th tích cà phê trong B?đ đổ
a. 9% , b. 90% , c. 90,1% , d. 90,91%
C c B
Đề thi IQ Vietinbank - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề thi IQ Vietinbank - Người đăng: trangxjtjn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Đề thi IQ Vietinbank 9 10 29