Ktl-icon-tai-lieu

đề thi IQ

Được đăng lên bởi vantuanxm4d
Số trang: 30 trang   |   Lượt xem: 3105 lần   |   Lượt tải: 3 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC FPT

ĐỀ THI TUYỂN SINH

ĐỀ SỐ 001
Thời gian làm bài thi: 120 phút
Số báo danh:
Lưu ý quan trọng
- Chỉ được mở đề khi được phép của giám thị
- Phiếu trả lời chỉ được coi là hợp lệ khi nộp cùng với đề thi

HƯỚNG DẪN LÀM BÀI
-

-

-

Phần 1 gồm 20 câu là các câu hỏi kiểm tra kỹ năng tính toán
Phần 2 gồm 25 câu (từ câu 21 đến câu 45). Mỗi câu hỏi sẽ có 2 dữ kiện đi kèm
(1) và (2). Có 5 phương án trả lời cho trước chung cho tất cả các câu như sau:
(A) Dùng một mình dữ kiện (1) là đủ để có thể trả lời câu hỏi, nhưng dùng một
mình dữ kiện (2) thì không đủ.
(B) Dùng một mình dữ kiện (2) là đủ để có thể trả lời câu hỏi, nhưng dùng một
mình dữ kiện (1) thì không đủ.
(C) Phải dùng cả 2 dữ kiện (1) và (2) mới trả lời được câu hỏi, tách riêng từng dữ
kiện sẽ không trả lời được.
(D) Chỉ cần dùng một dữ kiện bất kỳ trong 2 dữ kiện đã cho cũng đủ để trả lời
được câu hỏi.
(E) Dùng cả 2 dữ kiện đã cho cũng không thể trả lời được câu hỏi.
Nhiệm vụ của thí sinh là tìm ra phương án đúng (trong 5 phương án trả lời cho
trước) cho mỗi câu hỏi.
5 phương án này sẽ được ghi lại ở đầu mỗi trang để thí sinh tiện tham khảo
Phần 3 gồm 45 câu (từ câu 46 đến câu 90), trong đó có một số câu hỏi riêng lẻ và
một số câu hỏi nhóm. Các câu hỏi nhóm sẽ có dạng “Câu N - M”, sau đó là đoạn
văn tình huống chung cho tất cả các câu trong nhóm và các câu hỏi lần lượt từ N
đến M
Tất cả các số trong bài thi đều là số thực

Đề số 001

Trang 1/30

Phần 1

Câu 1. Nếu 4x = 9 và 9y = 256 thì giá trị của xy bằng
(A) 2006
(B) 48
(C) 36
(D) 10

(E) 4

Đáp án: E
Giải thích:
Cách 1 : 4xy = (4x)y = 9y = 256 = 44. Suy ra xy = 4.
Cách 2 : x = log49, y = log9256. Suy ra x.y = log49.log9256 = log4256 = 4
Kiến thức: Đại số 11
Câu 2. Hàm số nào dưới đây có đồ thị nhận trục Oy làm trục đối xứng?
(A) y = x2 + x;
(B) y = x2sinx;
(C) y = xcosx;
(D) y = xsinx;
(E) y = x3;

Đáp án: D
Giải thích: Hàm nhận trục Oy làm trục đối xứng chính là các hàm số chẵn, tức
là các hàm số có tính chất f(-x) = f(x) với mọi x. Dễ dàng kiểm tra được rằng
chỉ duy nhất hàm số x.sinx có tính chất như vậy.
Kiến thức: Hàm số, Đại số 10
Câu 3. Năm ngoái trong dàn đồng ca của trường số học sinh nam nhiều hơn số học
sinh nữ 30 người. Năm nay, thành phần đội đồng ca tăng lên 10%: số học sinh nữ tăng
20% và số học sinh nam tăng 5%.
Hỏi có bao nhiêu học sinh trong dàn đồng ca của năm nay?
(A) 88
(B) 99
(C) 110
(D) 121
(E) 132
Đáp án: B
Gọi x là số học sinh nữ của dàn đồng ca năm ngoái, x + 30 là số học sinh nam. Ta c...
B GIÁO DC VÀ ĐÀO TO
TRƯỜNG ĐẠI HC FPT
ĐỀ THI TUYN SINH
ĐỀ S 001
Thi gian làm bài thi: 120 phút
S báo danh:

Lưu ý quan trng
- Ch được m đề khi được phép ca giám th
- Phiếu tr li ch được coi là hp l khi np cùng vi đề thi
HƯỚNG DN LÀM BÀI
- Phn 1 gm 20 câu là các câu hi kim tra k năng tính toán
- Phn 2 gm 25 câu (t câu 21 đến câu 45). Mi câu hi s có 2 d kin đi kèm
(1) và (2). Có 5 phương án tr li cho trước chung cho tt c các câu như sau:
(A) Dùng mt mình d kin (1) là đủ để có th tr li câu hi, nhưng dùng mt
mình d kin (2) thì không đủ.
(B) Dùng mt mình d kin (2) là đủ để có th tr li câu hi, nhưng dùng mt
mình d kin (1) thì không đủ.
(C) Phi dùng c 2 d kin (1) và (2) mi tr li được câu hi, tách riêng tng d
kin s không tr li được.
(D) Ch cn dùng mt d kin bt k trong 2 d kin đã cho cũng đủ để tr li
được câu hi.
(E) Dùng c 2 d kin đã cho cũng không th tr li được câu hi.
Nhim v ca thí sinh là tìm ra phương án đúng (trong 5 phương án tr li cho
trước) cho mi câu hi.
5 phương án này s được ghi li đầu mi trang để thí sinh tin tham kho
- Phn 3 gm 45 câu (t câu 46 đến câu 90), trong đó có mt s câu hi riêng l
mt s câu hi nhóm. Các câu hi nhóm s có dng “Câu N - M”, sau đó là đon
văn tình hung chung cho tt c các câu trong nhóm và các câu hi ln lượt t N
đến M
- Tt c các s trong bài thi đều là s thc
Đề s 001 Trang 1/30
đề thi IQ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đề thi IQ - Người đăng: vantuanxm4d
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
30 Vietnamese
đề thi IQ 9 10 665