Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi kết thúc học phần tư tưởng hồ chí minh

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 335 lần   |   Lượt tải: 1 lần


Đề thi kết thúc học phần
-tư tưởng hồ chí minh

Thành phố Hồ Chí Minh, tháng năm …..

Đề thi kết thúc học phần -tư tưởng hồ chí minh
ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN
TÊN HỌC PHẦN: TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
MÃ SỐ HỌC PHẦN: HCM101
LỚP THI: DH5TP
HÌNH THỨC THI: TỰ LUẬN
THỜI GIAN LÀM BÀI: 90 PHÚT
NGÀY THI: 20/06/2010
I. PHẦN TRẢ LỜI NGẮN GỌN (4 điểm)
Câu 1: Nêu định nghĩa tư tưởng Hồ Chí Minh theo quan điểm của Đại hội đại biểu
toàn quốc lần thứ IX của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Câu 2: Tư tưởng Hồ Chí Minh được hình thành từ những tiền đề tư tưởng - lý luận
nào?
Câu 3: Trong các luận điểm của Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộc, luận
điểm nào được xem là sáng tạo nhất?
Câu 4: Theo Hồ Chí Minh, chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam có những đặc trưng tổng quát
nào?
Câu 5: Để Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh, Đảng Cộng sản Việt Nam cần được
xây dựng theo những nguyên tắc nào?
Câu 6: Thế nào là Nhà nước của dân theo tư tưởng Hồ Chí Minh?
Câu 7: Những chuẩn mực đạo đức cách mạng của con người mới theo tư tưởng Hồ
Chí Minh là gì?
Câu 8: Trong bài nói tại Đại hội sinh viên Việt Nam lần thứ hai (ngày 7/5/1958) Hồ
Chí Minh đã nêu ra “sáu cái yêu”. Hãy cho biết sáu cái yêu đó.
II. PHẦN TỰ LUẬN (6 điểm)
Câu 1 (3 điểm): Trình bày phẩm chất đạo đức “trung với nước, hiếu với dân” theo tư
tưởng Hồ Chí Minh.
Câu 2 (3 điểm): Phân tích nội dung của đại đoàn kết dân tộc theo tư tưởng Hồ Chí
Minh. Là sinh viên anh (chị) nhận thức và vận dụng tư tưởng trên như thế nào?
MSSV:………… Họ và tên SV:………………………………………??
ĐÁP ÁN THI KẾT THÚC HỌC PHẦN
TÊN HỌC PHẦN: TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
MÃ SỐ HỌC PHẦN: HCM101
LỚP THI: DH5TP
HÌNH THỨC THI: TỰ LUẬN
THỜI GIAN LÀM BÀI: 90 PHÚT
NGÀY THI: 20/06/2010

I. PHẦN TRẢ LỜI NGẮN GỌN (4 điểm)
Câu 1: Nêu định nghĩa tư tưởng Hồ Chí Minh theo quan điểm của Đại hội đại biểu
toàn quốc lần thứ IX của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Tư tưởng Hồ Chí Minh là hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề
cơ bản của cách mạng Việt Nam, từ cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân đến cách
mạng xã hội chủ nghĩa; là kết quả của sự vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa
Mác - Lênin và điều kiện cụ thể nước ta, đồng thời là sự kết tinh tinh hoa dân tộc và
trí tuệ thời đại nhằm giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người.
Câu 2: Tư tưởng Hồ Chí Minh được hình thành từ những tiền đề tư tưởng - lý luận
nào?
- Giá trị truyền thống dân tộc Việt Nam.
- Tinh hoa văn hoá nhân loại.
- Chủ nghĩa Mác - Lênin.
Câu 3: Trong các luận điểm của Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng ...
Đ thi k t thúc h c ph n ế
-t t ng h chí minhư ưở
Thành ph H Chí Minh, tháng năm …..
Thành ph H Chí Minh, tháng năm …..
Đề thi kết thúc học phần tư tưởng hồ chí minh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề thi kết thúc học phần tư tưởng hồ chí minh - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Đề thi kết thúc học phần tư tưởng hồ chí minh 9 10 18