Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 2 tỉnh Bình Dương năm 2012

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 224 lần   |   Lượt tải: 0 lần
KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM LỚP 2
Trường……………………………..
Năm học: 2012-2013
Lớp:……………………..
Ngày: 14/9/2012
Tên:………………………………...
Thời gian: 60 phút
A/ PHẦN TRẮC NGHIỆM :
Hãy khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng :
(100 điểm, mỗi câu trả lời đúng được 5 điểm)
1/ Sè nµo díi ®©y lín h¬n 67?
A. 59
C. 58

B. 57
D. 68

2/ Sè “ t¸m m¬i chÝn” viÕt lµ:
A. 98
C. 809

B. 89
D. 819

3/ Số nào bé nhất trong các số dưới đây:
A. 58
C. 18

B. 25
D. 43

4/. Số nào lớn nhất trong các số dưới đây:
A. 38
C. 12

B. 65
D. 87

5/ MÑ cã mét bã hoa. MÑ tÆng bµ 1 chôc b«ng hoa vµ tÆng chÞ 8 b«ng hoa. Hái mÑ ®·
tÆng tÊt c¶ bao nhiªu b«ng hoa?
A. 18 bông hoa
B. 20 bông hoa
C. 9 bông hoa
D. 2 bông hoa
6/ Số liền trước số 56 là:
A. 58
C. 55

B. 54
D. 59

7/ Số liền sau số 65 là:
A. 64
C. 67

B. 66
D. 68

8/ Kết quả của phép cộng 34 + 45 là:
A. 79
C. 97

B. 78
D. 385

9/ Kết quả của phép trừ 89 - 56 là:
A. 12
C. 14

B. 33
D. 29

10/ Kết quả của phép tính 79 - 25 + 20 là:
A. 34
C. 74

B. 54
D. 52

11/ Cột đèn tín hiệu giao thông ở các giao lộ có bao nhiêu đèn?
A. Một đèn
B. Hai đèn
C. Ba đèn
D. Bốn đèn
12/ Đèn tín hiệu giao thông ở các giao lộ có bao nhiêu màu ?
A. Một màu
B. Hai màu
C. Ba màu
D. Bốn màu
13/ Điền dấu nào dưới đây vào chỗ chấm: 34 + 12 ……… 45
A. >
B. <
C. +
D. =
14/ Điền dấu nào dưới đây vào chỗ chấm: 57 – 23 ……… 21 + 15
A. >
B. <
C. D. =
15/ Điền số vào chỗ chấm: 26 + ……… = 48
A. 21
C. 22
16/ Số hình tam giác và hình vuông trong hình vẽ là:
A. Có 2 hình tam giác và 1 hình vuông
B. Có 2 hình tam giác và 2 hình vuông
C. Có 1 hình tam giác và 1 hình vuông
D. Có 1 hình tam giác và 2 hình vuông
17/ Số tam giác có trong hình vẽ là:
A. Có 2 hình
B. Có 3 hình
C. Có 4 hình
D. Có 5 hình
18/ Có tất cả bao nhiêu ngôi sao
trong và ngoài hình tròn?
A. 11
B. 6
C. 8
D. 14
19/ Số hình vuông trong hình vẽ bên là:
A. 1 hình
B. 2 hình
C. 3 hình
D. 4 hình

B. 23
D. 24

20/ Đoạn thẳng AC dài bao nhiêu cm?
A. Dài 5 cm
B. Dài 2 cm
A
C. Dài 3 cm
D. Dài 8 cm

5cm

B

3cm

C

B/ PHẦN VẬN DỤNG VÀ TỰ LUẬN ( 50 điểm, mỗi câu đúng 10 điểm )
21/ Đặt tính rồi tính
95 – 23

45 + 34

22 + 35

27 + 51

79 – 25

................

................

................

................

................

................

................

................

................

................

...............

................

................

................

................

22/ Viết các số sau:
-

Số lớn nhất có 1 chữ số là:..............................................................

-

Số lớn nhấ...
Trường……………………………..
Lớp:……………………..
Tên:………………………………...
KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM LỚP 2
Năm học: 2012-2013
Ngày: 14/9/2012
Thời gian: 60 phút
A/ PHẦN TRẮC NGHIỆM :
Hãy khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng :
(100 điểm, mỗi câu trả lời đúng được 5 điểm)
1/ Sè nµo díi ®©y lín h¬n 67?
A. 59 B. 57
C. 58 D. 68
2/ Sè “ t¸m m¬i chÝn” viÕt lµ:
A. 98 B. 89
C. 809 D. 819
3/ Số nào bé nhất trong các số dưới đây:
A. 58 B. 25
C. 18 D. 43
4/. Số nào lớn nhất trong các số dưới đây:
A. 38 B. 65
C. 12 D. 87
5/ MÑ cã mét bã hoa. MÑ tÆng bµ 1 chôc b«ng hoa vµ tÆng chÞ 8 b«ng hoa. Hái mÑ ®·
tÆng tÊt c¶ bao nhiªu b«ng hoa?
A. 18 bông hoa B. 20 bông hoa
C. 9 bông hoa D. 2 bông hoa
6/ Số liền trước số 56 là:
A. 58 B. 54
C. 55 D. 59
7/ Số liền sau số 65 là:
A. 64 B. 66
C. 67 D. 68
8/ Kết quả của phép cộng 34 + 45 là:
A. 79 B. 78
C. 97 D. 385
9/ Kết quả của phép trừ 89 - 56 là:
A. 12 B. 33
C. 14 D. 29
Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 2 tỉnh Bình Dương năm 2012 - Trang 2
Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 2 tỉnh Bình Dương năm 2012 - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 2 tỉnh Bình Dương năm 2012 9 10 326