Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 3 tỉnh Bình Dương năm 2012

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 279 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trường…………………………….. KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM LỚP 3
Lớp:……………………..
Năm học: 2012-2013
Tên:………………………………...
Ngày: 14/9/2012
Thời gian: 60 phút
A/ PHẦN TRẮC NGHIỆM :
Hãy khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng :
(100 điểm, mỗi câu trả lời đúng được 5 điểm)

1/ Phép tính

25 : x = 5 ,

x được gọi là :

A. Thương

B. Số chia

C. Số bị chia

C. Thừa số

2/ Líp cña b¹n An cã 30 b¹n, c« chia ®Òu líp thµnh 5 nhãm. VËy sè b¹n trong 1 nhãm lµ:
A. 4 b¹n
B. 5 b¹n
C. 6 b¹n
D. 7 b¹n
3/ Thứ tự của các số 973, 937, 739, 793 từ bé đến lớn là:
A. 739, 793, 937, 973

B. 793, 739, 937, 973

C. 973, 937, 793, 739

D. 973, 937, 739, 793

4/ Mai lÊy sè lín nhÊt cã 2 ch÷ sè trõ ®i mét sè, hiÖu t×m ®îc lµ 65. Sè mµ Mai ®· trõ lµ sè
nµo?
A. 14
B. 24
C. 34
D. 44
5/ Kết quả của phép tính 5 x 3 + 25 là:
A. 35
C. 55

B. 50
D. 40

6/Trong hình bên:
A. Có 2 hình tam giác và 1 hình vuông
B. Có 3 hình tam giác và 3 hình tứ giác
C. Có 1 hình tam giác và 1 hình tứ giác
D. Có 1 hình tam giác và 2 hình tứ giác
7/ Số thích hợp điền vào chỗ chấm 911 = 900 + ….. + 1
A. 100

B. 10

C. 11

D. 1

8/ ...….. m = 1 km. Sè thÝch hîp ®Ó ®iÒn vµo chç chÊm lµ:

A. 1

B. 10

C. 100

D. 1000

9/ y : 5 = 4
A. y = 9

B. y = 1

C. y = 20
10/ Hình nào đã tô màu

D. y = 25
1
5

số ô vuông ?

Hình 1

Hình 2
Hình 3

A. Hình 1

B. Hình 3

C. Hình 2

D. Hình 4

Hình 4

11/ Phòng học lớp em dài: 7 …… , đơn vị cần điền vào chỗ chấm là:
A. m
B. dm
C. km

D. cm

12/ Một bác thợ may dùng 12m vải may 4 bộ quần áo giống nhau. Hỏi may 1 bộ quần áo
như thế cần bao nhiêu mét vải?
A. 28m

B. 8m

C. 3m

D. 12m

13/ Số 475 đọc là:
A. Bốn bảy lăm
C. Bốn trăm bảy mươi lăm

B. Bốn trăm bảy mươi năm
D. Bốn trăm bảy chục năm đơn vị

14/ 896 trừ đi số nào trong các số dưới đây được hiệu lớn hơn 350?
A. 566

B. 546

C. 541

D. 560

15/ Ngọc đi ngủ lúc 21 giờ, Ngọc thức dậy lúc 6 giờ sáng hôm sau. Nga đi ngủ lúc 20 giờ 30
phút, Nga thức dậy lúc 6 giờ sáng hôm sau. Ai ngủ nhiều giờ hơn?
A. Nga ngủ nhiều giờ hơn

B. Nga ngủ ít giờ hơn

C. Ngọc ngủ nhiều giờ hơn

D. Số giờ Nga và Ngọc ngủ bằng nhau.

16/ Hình tam giác ABC có độ dài các cạnh AB = 20 cm ; BC = 15cm ; AC = 35cm. Chu vi
hình tam giác là:

A. 35 cm

B. 65 cm

C. 70 cm

D. 20 cm

17/ 100 mm = ........ dm
A. 100

B. 1

C. 10

D. 1000

18/ Bạn An có 9 viên bi. Nếu An cho Bình 4 viên bi thì Bình có 10 viên bi. Hỏi cả hai bạn có
bao nhiêu viên bi?
A. 19
B. 23
C. 15

D. 14

19/ Đường gấp khúc ABCD dài là:
B
3cm

4cm

D

2cm

C
A
A. 5cm

B. 9cm

C. 6cm

D. 7cm

20/ Mỗi túi có ...
Trường……………………………..
Lớp:……………………..
Tên:………………………………...
KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM LỚP 3
Năm học: 2012-2013
Ngày: 14/9/2012
Thời gian: 60 phút
A/ PHẦN TRẮC NGHIỆM :
Hãy khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng :
(100 điểm, mỗi câu trả lời đúng được 5 điểm)
1/ Phép tính 25 : x = 5 , x được gọi là :
A. Thương B. Số chia
C. Số bị chia C. Thừa số
2/ Líp cña b¹n An cã 30 b¹n, c« chia ®Òu líp thµnh 5 nhãm. VËy sè b¹n trong 1 nhãm lµ:
A. 4 b¹n B. 5 b¹n
C. 6 b¹n D. 7 b¹n
3/ Thứ tự của các số 973, 937, 739, 793 từ bé đến lớn là:
A. 739, 793, 937, 973 B. 793, 739, 937, 973
C. 973, 937, 793, 739 D. 973, 937, 739, 793
4/ Mai lÊy sè lín nhÊt cã 2 ch÷ sè trõ ®i mét sè, hiÖu t×m ®îc lµ 65. Sè mµ Mai ®· trõ lµ sè
nµo?
A. 14 B. 24
C. 34 D. 44
5/ Kết quả của phép tính 5 x 3 + 25 là:
A. 35 B. 50
C. 55 D. 40
6/Trong hình bên:
A. Có 2 hình tam giác và 1 hình vuông
B. Có 3 hình tam giác và 3 hình tứ giác
C. Có 1 hình tam giác và 1 hình tứ giác
D. Có 1 hình tam giác và 2 hình tứ giác
7/ Số thích hợp điền vào chỗ chấm 911 = 900 + ….. + 1
A. 100 B. 10
C. 11 D. 1
8/ ..... m = 1 km. Sè thÝch hîp ®Ó ®iÒn vµo chç chÊm lµ:
Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 3 tỉnh Bình Dương năm 2012 - Trang 2
Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 3 tỉnh Bình Dương năm 2012 - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 3 tỉnh Bình Dương năm 2012 9 10 249