Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm Lớp 3 Trường Tiểu học Phước Long 1

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 583 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG TH PHƯỚC LONG 1

KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM 2012 - 2013

Lớp: 3 ….

Môn: TOÁN LỚP 3

Họ và tên HS: …………………………

Thời gian làm bài: 40 phút

Điểm: ………….

(Không tính thời gian giao đề)
Ngày 6 tháng 9 năm 2012

Bài 1: (1 điểm)
Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống.
a) Số liền sau của 521 là 522
b) Số liền sau của 834 là 833
c) Số liền trước của 660 là 661
d) Số liền trước của 700 là 699
Bài 2: (0,5 điểm)
Viết các số 567; 765; 657; 665 theo thứ tự từ lớn đến bé:
……………………………………………………………………………………..
………………………………………………………..………………………
……………………………………………………………………………………..
………………………………………………………..………………………

Bài 3: Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng: (1 điểm)
a) Trong hình bên có: Số hình tam giác là:
A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

b) Trong hình bên có: Số hình chữ nhật là là:
A. 4
B. 3
C. 2
D. 1
Bài 4: (1,5 điểm)
Tính nhẩm:
900 – 300 = …………..
1000 – 700 = …………
35 : 5 = …………
Bài 5: Đặt tính và tính: (2 điểm)
47 + 46

82 – 25

500 + 200 = ………….
600 + 400 = …………
4 x 8 = …………
431 + 152

784 – 530

…………………………………………………………………………………………………………
……..………………………………………………………..……………
…………………………………………………………………………………………………………
……..………………………………………………………..……………

…………………………………………………………………………………………………………
……..………………………………………………………..……………
…………………………………………………………………………………………………………
……..………………………………………………………..……………

Bài 6: (2 điểm)
a) Tính chu vi tam giác có độ dài các cạnh là 32cm, 40cm, 25cm.
Bài giải
……………………………………………………………………………………………………
…….………………………………………………………………………………………………
……….……………………………………………………………………………………………

b) Có 36 học sinh xếp thành 4 hàng. Hỏi mỗi hàng có mấy học sinh?
Bài giải
……………………………………………………………………………………………………
…….………………………………………………………………………………………………
……….……………………………………………………………………………………………

Bài 7: Xem lịch (1 điểm)
Thứ hai

Thứ ba

Thứ 4

Thứ 5

7

Thứ 6

Thứ 7

Chủ nhật

2
3
4
5
6
7
9
10
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
2012
23
24
25
26
27
28
30
31
Xem tờ lịch trên rồi viết số hoặc chữ thích hợp vào chỗ chấm:
- Tháng 7 năm 2012 có …….. ngày
- Các ngày chủ nhật của tháng là các ngày: ……………..
- Ngày 18 tháng 7 năm 2012 là thứ …………..
- Thứ ba tuần này là 10 tháng 7. Thứ ba tuần trước là ngày: ……….
Bài 8: (1 điểm)
a/ Đọc các số sau:
- 205:……………………………………….
- 536:………………………………………..
b/ Viết các số sau:
- Năm trăm ba mươi:………………………
- Một trăm hai mươi lăm:…………………

1
8
15
22
29

HƯỚNG DẪN CHẤM ĐIỂM MÔN TOÁN 3 KSCL ĐẦU NĂM 2012-2013
(1 điểm)
Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống.
a) Số liền sau của 521 là 522
Đ
(0,25 điểm)
b) Số liền sau của 834 là 833
S
(0,25 điểm)
c) Số liền trước của...
TRƯỜNG TH PHƯỚC LONG 1 KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM 2012 - 2013
Lớp: 3 …. Môn: TOÁN LỚP 3
Họ và tên HS: ………………………… Thời gian làm bài: 40 phút
Điểm: …………. (Không tính thời gian giao đề)
Ngày 6 tháng 9 năm 2012
Bài 1: (1 điểm)
Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống.
a) Số liền sau của 521 là 522
b) Số liền sau của 834 là 833
c) Số liền trước của 660 là 661
d) Số liền trước của 700 là 699
Bài 2: (0,5 điểm)
Viết các số 567; 765; 657; 665 theo thứ tự từ lớn đến bé:
……………………………………………………………………………………..
………………………………………………………..………………………
……………………………………………………………………………………..
………………………………………………………..………………………
Bài 3: Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng: (1 điểm)
a) Trong hình bên có: Số hình tam giác là:
A. 3 B. 4 C. 5 D. 6
b) Trong hình bên có: Số hình chữ nhật là là:
A. 4 B. 3 C. 2 D. 1
Bài 4: (1,5 điểm)
Tính nhẩm:
900 – 300 = ………….. 500 + 200 = ………….
1000 – 700 = ………… 600 + 400 = …………
35 : 5 = ………… 4 x 8 = …………
Bài 5: Đặt tính và tính: (2 điểm)
47 + 46 82 – 25 431 + 152 784 – 530
…………………………………………………………………………………………………………
……..………………………………………………………..……………
…………………………………………………………………………………………………………
……..………………………………………………………..……………
Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm Lớp 3 Trường Tiểu học Phước Long 1 - Trang 2
Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm Lớp 3 Trường Tiểu học Phước Long 1 - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm Lớp 3 Trường Tiểu học Phước Long 1 9 10 307