Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 4 môn Tóan

Được đăng lên bởi toanbdql1972
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 530 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trêng TiÓu häc
§Ò kh¶o s¸t chÊt lîng ®Çu n¨m líp 4
Nam Tiến N¨m häc 2014 - 2015
M«n : To¸n.
Thêi gian: 40 phót
Hä vµ tªn: …………………………………………… Líp: 4 – Khu:…………………
1. §Æt tÝnh råi tÝnh:
7215 + 14231
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
13019 x 2
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
24640 : 8
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
2.TÝnh gi¸ trÞ biÓu thøc:
a) 375 – 65 : 5
...................................................................
...................................................................
b) 6 x ( 85 – 5)
...................................................................
...................................................................
3. a. H·y khoanh trßn vµo ch÷ c¸i ®øng tríc c©u tr¶ lêi ®óng.
30 m 5cm = … cm.
A. 305 B. 3005 C. 305 0 D. 30005
4. Viết số gồm “ 5 chục triệu, 2 trăm nghìn, 4 nghìn, 3 trăm, 2 đơn vị”
Số đó là: ………………………………………………..
5. Mét ®µn vÞt cã 56 con, trong ®ã cã
7
1
sè vÞt ë trªn bê. Hái cã bao nhiªu con vÞt
®ang b¬i díi ao?
Bµi gi¶i
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………..................................................
6. Khoanh vµo ch÷ ®Æt tríc c©u tr¶ lêi ®óng:
a) DiÖn tÝch miÕng b×a h×nh vu«ng cã c¹nh 5cm lµ:
A. 20cm
2
B. 25cm
2
C. 10cm
2
b) H×nh ch÷ nhËt cã chiÒu dµi 6cm, chiÒu réng 4cm. Chu vi h×nh ch÷ nhËt ®ã lµ:
§iÓm Lêi phª cña thÇy c«
§Ò ch½n
Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 4 môn Tóan - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 4 môn Tóan - Người đăng: toanbdql1972
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 4 môn Tóan 9 10 162