Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 4 tỉnh Bình Dương năm 2012

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 250 lần   |   Lượt tải: 0 lần
UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
_________
Trường………………………

KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM LỚP 4

……..

Năm học: 2012-2013

Lớp:
………………………………..

Ngày: 14/9/2012
Thời gian: 60 phút

Tên:
………………………………...

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM ( 100 điểm)
Khoanh tròn vào chữ đặt trước kết quả đúng
Câu 1. Số thích hợp điền vào chỗ chấm : 15m8cm = ……... cm
A. 158

B. 1508

C. 15800

D. 1580

C. 80000

D. 79999

Câu 2. Số liền trước của số 79990 là :
A. 79989

B. 79991

Câu 3. Số lớn nhất trong các số : 97856 ; 97654 ; 97864 ; 97645 là :
A. 97645

B. 97864

C. 97856

D. 97654

Câu 4. Một hình vuông có chu vi là 24cm. Diện tích của hình vuông đó là :
A. 36cm2

B. 16cm2

C. 30cm2

D. 20cm2

Câu 5. Hình chữ nhật có chiều dài 15cm, chiều rộng 7cm. Diện tích của hình chữ nhật
đó là :
A. 22cm2

B. 44cm2

C. 150cm2

D. 105cm2

Câu 6. Số thích hợp điền vào chỗ chấm : 3 giờ 15 phút = …….. phút
A. 180

B.185

C. 195

D. 190

Câu 7. Số thích hợp điền vào chỗ chấm 500cm = …… m
A. 5

B. 50

C. 5000

D. 50000

Câu 8. Ngày 26 tháng 8 là thứ hai thì ngày 5 tháng 9 của năm đó là thứ :
A. Thứ ba

B. Thứ tư

C. Thứ năm

D. Thứ sáu

C. 45

D. 50

Câu 9. Biểu thức 56 : 7 x 5 có kết quả là :
A. 35

B. 40

Câu 10. Số hình tam giác trong hình vẽ bên là :
A. 4

B. 6

C. 8

D. 10

Câu 11. Trong chuồng thỏ người ta đếm được 164 cái chân. Số con thỏ có trong
chuồng là:
A. 41

B. 42

C. 40

D. 39

Câu 12. Ba năm trước đây mẹ 36 tuổi và gấp 6 lần tuổi con. Hiện nay tuổi con là:
A. 8

B. 9

C. 10

D. 11

Câu 13. Tuổi chị và tuổi em cộng lại là 32 tuổi. Em kém chị 8 tuổi. Hỏi chị bao nhiêu
tuổi ?
A. 24

B. 12

C. 20

D. 40

Câu 14. Một phần mấy số ô vuông đã tô màu ?

A.

1
3

Câu 15. Tìm y :
A. 102

B.

1
4

C.

1
5

D.

1
2

y x 7 = 7014
B. 104

C. 1004

D. 1002

C. 111

D. 102

C. 550 cm

D. 551 cm

C. 30 ngày

D. 31 ngày

Câu 16. Số lẻ nhỏ nhất có ba chữ số là :
A. 100

B. 101

Câu 17. Số đo độ dài nhỏ hơn 5m15cm là:
A. 505 cm

B. 515 cm

Câu 18. Tháng chín có bao nhiêu ngày ?
A. 28 ngày

B. 29 ngày

Câu 19. Một hình vuông có chu vi 48 cm. Một hình chữ nhật có chu vi bằng chu vi
hình vuông, có chiều dài là 16cm. Chiều rộng của hình chữ nhật đó là:
A. 24cm

B. 12cm

C. 8cm

D. 10cm

Câu 20. Số trung bình cộng của các số tự nhiên từ 20 đến 26 là:
A. 22

B. 23

C. 24

D. 25

B. PHẦN TỰ LUẬN ( 50 điểm )
1/ Đặt tính rồi tính
5228 + 2815
6827 – 319
108 x 7
635 : 5
.........................................................................................................................................
....

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
_________






KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM LỚP 4
Năm học: 2012-2013
 
!""#$ !%&
A. PHẦN TRẮC NGHIỆM ( 100 điểm)
Khoanh tròn vào chữ đặt trước kết quả đúng
Câu 1'(&!)*!!+,"-./*!0*!12324*25*2
6343 4734 34
Câu 2'(8"-&**9#:(; 8
6;4;74 ;
Câu 3'(8!1&&/*<*:(;43$=;$3=;4$=;$38
6;$3;4$7;43$;$3
Câu 4>?&!@!.AB*C*!A."8*2"D&)*!*9#!@!.AB,C8
6E$*2
$*2
7E *2
 *2
Câu 5@!*!F!G&*C*!"-AH"3*2I*!"-A?;*2"D&)*!*9#!@!*!F!G&
,C8
6*2
*2
73 *2
 3*2
Câu 6'(&!)*!!+,"-./*!0*!12E"3!%&5!%&
64 4373
Câu 7'(&!)*!!+,"-./*!0*!123 *252
633 73 3
Câu 8$&!<48&!J!#"&!@3&!<*9#K2,C8&!J
6!JL#!J&7!JK2!J:<A
Câu 9"MA&!J*3$;N3*COP&QAR8
6E3 733
Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 4 tỉnh Bình Dương năm 2012 - Trang 2
Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 4 tỉnh Bình Dương năm 2012 - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 4 tỉnh Bình Dương năm 2012 9 10 359