Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm Lớp 4 Trường Tiểu học Phước Long 1

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 715 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG TH PHƯỚC LONG 1

KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM 2012 - 2013

Lớp: 4 ….

Môn: TOÁN LỚP 4

Họ và tên HS: …………………………

Thời gian làm bài: 40 phút

Điểm: ………….

(Không tính thời gian giao đề)
Ngày 6 tháng 9 năm 2012

Bài 1: (2 điểm) Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:
a) 5m 4 cm = …. cm. Số thích hợp để điền vào chỗ chấm là:
A. 54
B. 504
C. 540
D. 45
b) Giá trị của chữ số 6 trong số 67 280 là :
A. 60000
B. 6000
C. 600
D. 60
c) Số liền sau của số 9871 là :
A. 9870
B. 9872
C. 9880
D. 9971
d) Số lớn nhất trong các số 56234; 54326; 56423; 54236 là:
A. 56234
B. 54326
C. 56423
D. 54236
Bài 2: (1 điểm) Cho hình chữ nhật có kích thước như hình vẽ. Điền vào chỗ chấm:
16 cm
4cm
a) Diện tích hình chữ nhật là : ……………
b) Chu vi hình chữ nhật là : ……………..
Bài 3: (2 điểm) Đặt tính rồi tính :
a) 7458 + 2637
…………………
…………………
…………………
c) 2504 x 8
…………………
…………………
…………………
…………………
Bài 4: (1 điểm) Tìm x
a) x × 7 = 4956
………………………..
……………………….

b)

5283 – 637
……………….
……………….
……………….

d)

4225 : 6
………………….
………………….
………………….
………………….
………………….

b) x : 4 = 816
…………………….
…………………….

Bài 5: ( 1 điểm )
a. Điền dấu < ; > ; = vào chỗ chấm :
42157 …… 42151 + 4

8317 + 3 …… 83173

b. Viết các số 43 762 ; 42 673 ; 42 376 ; 43 267 theo thứ tự từ lớn đến bé :
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………...
Bài 6: (2 điểm)
Có 54 kg gạo chia đều vào 9 bao. Hỏi có 4572 kg gạo thì đựng vào mấy bao
như thế?
Bài giải :

………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
Bài 7: (1 điểm)
Đồng hồ chỉ mấy giờ?
11 12 1
2
10
9
 3
8
4
7 6 5

11 12 1
2
10
9
 3
8
4
7 6 5

…………………………………………………………………………………………

TRƯỜNG TIỀU HỌC PHƯỚC LONG 1
HÖÔÙNG DAÃN CHAÁM ÑIEÅM KSCL MOÂN Toaùn 4
Bài 1: Khoanh đúng mỗi câu được 0,5 điểm.
Bài 2: Điền đúng kết quả vào mỗi chỗ chấm được 0,5 điểm.
Bài 3: Đặt tính và tính đúng mỗi phép tính được 0,5 điểm.
Bài 4: Tìm đúng mỗi bài tìm x được 0, 5 điểm.
(viết được phép tính đúng được 0,25 điểm)
Bài 5: a) Điền dấu đúng mỗi bài được 0,25 điểm.
b) Xếp đúng thứ tự từ lớn đến bé được 0,5 điểm.
Bài 6:
Số ki-lô-gam gạo 1 bao đựng là:
0,5 điểm
54 : 9 = 6 (kg)
0,5 điểm
Số bao đựng 4572 kg gạo là :
0,25 điểm
4572 : 6 = 762 (kg)
0,5 điểm
Đáp số: 762 kg
0,25 điểm
Bài 7:
Điền đúng giờ ứng với mỗi đồng hồ được 0,5 điểm.

TRƯỜNG TH PHƯỚC LONG 1

KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM 2012 - 2013

Lớp: 4 ….

Môn: TIẾNG VIỆT LỚP 4

Họ và tên HS: …………………………

Thời gian làm bài: 45 ...
TRƯỜNG TH PHƯỚC LONG 1 KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM 2012 - 2013
Lớp: 4 …. Môn: TOÁN LỚP 4
Họ và tên HS: ………………………… Thời gian làm bài: 40 phút
Điểm: …………. (Không tính thời gian giao đề)
Ngày 6 tháng 9 năm 2012
Bài 1: (2 điểm) Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:
a) 5m 4 cm = …. cm. Số thích hợp để điền vào chỗ chấm là:
A. 54 B. 504 C. 540 D. 45
b) Giá trị của chữ số 6 trong số 67 280 là :
A. 60000 B. 6000 C. 600 D. 60
c) Số liền sau của số 9871 là :
A. 9870 B. 9872 C. 9880 D. 9971
d) Số lớn nhất trong các số 56234; 54326; 56423; 54236 là:
A. 56234 B. 54326 C. 56423 D. 54236
Bài 2: (1 điểm) Cho hình chữ nhật có kích thước như hình vẽ. Điền vào chỗ chấm:
16 cm
4cm
a) Diện tích hình chữ nhật là : ……………
b) Chu vi hình chữ nhật là : ……………..
Bài 3: (2 điểm) Đặt tính rồi tính :
a) 7458 + 2637 b) 5283 – 637
………………… ……………….
………………… ……………….
………………… ……………….
c) 2504 x 8 d) 4225 : 6
………………… ………………….
………………… ………………….
………………… ………………….
………………… ………………….
………………….
Bài 4: (1 điểm) Tìm x
a) x × 7 = 4956 b) x : 4 = 816
……………………….. …………………….
………………………. …………………….
Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm Lớp 4 Trường Tiểu học Phước Long 1 - Trang 2
Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm Lớp 4 Trường Tiểu học Phước Long 1 - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm Lớp 4 Trường Tiểu học Phước Long 1 9 10 59