Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 5 tỉnh Bình Dương năm 2012

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 366 lần   |   Lượt tải: 1 lần
UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
_________
Trường………………………

KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM LỚP 5

……..

Năm học: 2012-2013

Lớp:
………………………………..

Ngày: 14/9/2012
Thời gian: 60 phút

Tên:
………………………………...

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM ( 100 điểm )
Khoanh tròn vào chữ đặt trước kết quả đúng
Câu 1: Giá trị của biểu thức 2385: ( 5 x 9 )
A. 53

B. 43

C. 45

Câu 2: Tìm x :

x + 312468 = 406784

A. x = 194316

B. x = 94316

C. x = 94326

D. 55
D. x = 719252

Câu 3: Những số chia hết cho 5 là những số:
A. Có tận cùng là 1; 3; 7; 9

B. Có tận cùng là 3 hoặc 9

C. Có tổng các chữ số chia hết cho 5

D. Có tận cùng là 0 hoặc 5

Câu 4: Tích của 4027 và 15 :
A. 61405

B. 60405

C. 60305

D. 27162

Câu 5: Biểu thức có giá trị bằng biểu thức 165 x 7 + 165 x 3 là:
A. 165 x 7 – 165 x 3

B. 165 x ( 7 – 3 )

C. 165 x ( 7 + 3 )

D. 165 x 7 x 3

Câu 6: Phân số
A.

1
2

12
20

được rút gọn tối giản:
3

B. 5

C.

3
10

Câu 7 : Phân số nào chỉ phần đã tô đậm của hình vẽ dưới đây?

D.

2
3

A.

3
5

B.

5
3

C.

5
8

D.

3
8

Câu 8: Nếu một quả táo cân nặng 50g thì cần có bao nhiêu quả táo như thế để cân nặng 4
kg?
A. 80
Câu 9:

B. 50

C. 40

D. 20

C. 61305

D. 61350

6 m213 dm2 5 cm2 = …… cm2

Số điền vào chỗ chấm :
A. 6135

B. 60135

Câu 10: Ba toa xe lửa hạng nhất, mỗi toa có 56 ghế ngồi, bốn toa xe lửa hạng nhì mỗi toa
có 42 ghế ngồi. Trung bình mỗi toa xe lửa có số ghế ngồi là:
A. 50 ghế ngồi

B. 47 ghế ngồi

C. 49 ghế ngồi

D. 48 ghế ngồi

Câu 11: Bác Hồ sinh năm 1890. Bác Hồ sinh vào thế kỷ thứ mấy ?
A. 10

B. 18

C. 19

D. 20

Câu 12: Giá trị biểu thức: 325 x 205 – 17262 : 137 là:
A. 66499

B. 66625

C. 66535

D. 66399

Câu 13: Tuổi chị và tuổi em cộng lại là 32 tuổi. Em kém chị 8 tuổi. Hỏi chị bao nhiêu
tuổi ?
A. 24

B. 12

C. 20

Câu 14: Lớp 4A có 36 học sinh trong đó có

2
3

D. 40

số học sinh được xếp loại giỏi. Tính số

học sinh xếp loại giỏi ở lớp 4A.
A. 22 học sinh

B. 12 học sinh

C. 18 học sinh

D. 24 học sinh

Câu 15: Một hình vuông có độ dài cạnh là 225 cm. Diện tích của hình vuông đó là:
A. 900 cm2

B. 9000 cm2

C. 50625 cm2

D. 506250 cm2

Câu 16: Nhìn vào hình vẽ dưới đây và hãy viết tên hình vào chỗ chấm :

..........................

....................

........................

.............................

Câu 17: Một người đi xe máy trong nửa giờ đi được quãng đường dài 12 km, vậy người
đó đi xe máy trong 2 giờ được quãng đường dài là:
A. 24 km

B. 36 km

C. 48 km

D. 96 km

Câu 18: Diện tích hình hình bình hành là 450 m2, chiều cao 18 m. Độ dài đáy ...
UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
_________
Trường………………………
……..
Lớp:
………………………………..
Tên:
………………………………...
KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM LỚP 5
Năm học: 2012-2013
Ngày: 14/9/2012
Thời gian: 60 phút
A. PHẦN TRẮC NGHIỆM ( 100 điểm )
Khoanh tròn vào chữ đặt trước kết quả đúng
Câu 1: Giá trị của biểu thức 2385: ( 5 x 9 )
A. 53 B. 43 C. 45 D. 55
Câu 2: Tìm x : x + 312468 = 406784
A. x = 194316 B. x = 94316 C. x = 94326 D. x = 719252
Câu 3: Những số chia hết cho 5 là những số:
A. Có tận cùng là 1; 3; 7; 9 B. Có tận cùng là 3 hoặc 9
C. Có tổng các chữ số chia hết cho 5 D. Có tận cùng là 0 hoặc 5
Câu 4: Tích của 4027 và 15 :
A. 61405 B. 60405 C. 60305 D. 27162
Câu 5: Biểu thức có giá trị bằng biểu thức 165 x 7 + 165 x 3 là:
A. 165 x 7 – 165 x 3 B. 165 x ( 7 – 3 )
C. 165 x ( 7 + 3 ) D. 165 x 7 x 3
Câu 6: Phân số
20
12
được rút gọn tối giản:
A.
2
1
B.
5
3
C.
3
10
D.
3
2
Câu 7 : Phân số nào chỉ phần đã tô đậm của hình vẽ dưới đây?
Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 5 tỉnh Bình Dương năm 2012 - Trang 2
Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 5 tỉnh Bình Dương năm 2012 - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 5 tỉnh Bình Dương năm 2012 9 10 711