Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm Lớp 5 Trường Tiểu học Phước Long 1

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 784 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TRƯỜNG TH PHƯỚC LONG 1

KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM 2012 - 2013

Lớp: 5 ….

Môn: TOÁN LỚP 5

Họ và tên HS: …………………………

Thời gian làm bài: 40 phút

Điểm: ………….

(Không tính thời gian giao đề)
Ngày 6 tháng 9 năm 2012

Bài 1: (2 điểm) Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:
a) 5m2 7dm2 = …. dm2. Số thích hợp để điền vào chỗ chấm là:
A. 57
B. 507
C. 570
D. 5007
b) Phân số bằng phân số
14

A. 24

B.
c)

A. 5

1
2

7
8

là:
20

14
15

28

C. 27

D. 32

yến = … kg. Số thích hợp để điền vào chỗ chấm là :

B. 50
C. 2
D. 20
d) Trong các số: 4352; 3405; 8424; 2730, số chia hết cho 9 là:

A. 4352

B. 3405

C. 8424

D. 2730

Bài 2: ( 1 điểm ) Đúng ghi Đ, sai ghi S.
a) (468 + 72) : 9 = 468 : 9 + 72 x 9
b) 592 x (46 + 34) = 592 x 46 + 592 x 34
Bài 3: (0,75 điểm) Điền dấu < ; > ; = vào chỗ chấm:
8
11

…

8
13

Bài 4: (2 điểm) Đặt tính rồi tính :
a) 67843 + 9859
…………………
…………………
…………………
c) 256 x 380
…………………
…………………
…………………
…………………
Bài 5: (1 điểm) Tính:

7
6

…

6
7

4
9

…

5
7

b)

1000000 – 66666
……………….
……………….
……………….

d)

23606 : 58
………………….
………………….
………………….
………………….
………………….

2

3

1 3

6 8





…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Bài 6: (2,25 điểm)
Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 120m, chiều rộng bằng

2
3

chiều

dài. Người ta cấy lúa ở đó, tính ra cứ 100m 2 thu hoạch được 50kg thóc. Hỏi cả thửa
ruộng đó đã thu hoạch được bao nhiêu tạ thóc?
Bài giải :

Bài 7: ( 1 điểm ) Quan sát hình sau, hãy chỉ ra:
A

D

B

C

a) Các cặp cạnh song song với nhau là: ………………………..
b) Các cặp cạnh vuông góc với nhau là: ……………………….

HƯỚNG DẪN CHẤM ĐIỂM KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG
MÔN TOÁN - LỚP 5
1/ Khoanh đúng mỗi câu được 0,5 điểm.
2/ Điền đúng Đ, S vào mỗi câu được 0, 5 điểm.
3/ Mỗi bài điền dấu đúng được 0,25 điểm.
4/ Đặt tính và tính đúng mỗi bài được 0,5 điểm.
5/ Tính đúng mỗi phép tính được 0,5 điểm.
6/ Chiều rộng thửa ruộng hình chữ nhật:
120 x

2
= 80 (m)
3

0,25 điểm
0,25 điểm

Diện tích thửa ruộng hình chữ nhật:
0,25 điểm
2
120 x 80 = 9600 (m )
0,25 điểm
Số tạ thóc thu hoạch được ở thửa ruộng đó là:
0,25 điểm
9600 : 100 x 50 = 4800 (kg)
0,5 điểm
Đổi 4800kg = 48 tạ
0,25 điểm
Đáp số: 48 tạ
0,25 điểm
7/ Các cặp cạnh song song với nhau là: AB và DC.
Các cặp cạnh vuông góc với nhau là: AB và AD; AD và DC.

0,5 điểm
0,5 điểm

Một cửa hàng tuần đầu bán được 319m vải, tuần sau bán được nhiều hơn tuần
đầu 76m. Hỏi trong hai tuần đó, trung bình mỗi ngày cửa hàng bán được ...
TRƯỜNG TH PHƯỚC LONG 1 KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM 2012 - 2013
Lớp: 5 …. Môn: TOÁN LỚP 5
Họ và tên HS: ………………………… Thời gian làm bài: 40 phút
Điểm: …………. (Không tính thời gian giao đề)
Ngày 6 tháng 9 năm 2012
Bài 1: (2 điểm) Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:
a) 5m
2
7dm
2
= …. dm
2
. Số thích hợp để điền vào chỗ chấm là:
A. 57 B. 507 C. 570 D. 5007
b) Phân số bằng phân số
8
7
là:
A.
24
14
B.
14
15
C.
27
20
D.
32
28
c)
2
1
yến = … kg. Số thích hợp để điền vào chỗ chấm là :
A. 5 B. 50 C. 2 D. 20
d) Trong các số: 4352; 3405; 8424; 2730, số chia hết cho 9 là:
A. 4352 B. 3405 C. 8424 D. 2730
Bài 2: ( 1 điểm ) Đúng ghi Đ, sai ghi S.
a) (468 + 72) : 9 = 468 : 9 + 72 x 9
b) 592 x (46 + 34) = 592 x 46 + 592 x 34
Bài 3: (0,75 điểm) Điền dấu < ; > ; = vào chỗ chấm:
11
8
13
8
6
7
7
6
9
4
7
5
Bài 4: (2 điểm) Đặt tính rồi tính :
a) 67843 + 9859 b) 1000000 – 66666
………………… ……………….
………………… ……………….
………………… ……………….
c) 256 x 380 d) 23606 : 58
………………… ………………….
………………… ………………….
………………… ………………….
………………… ………………….
………………….
Bài 5: (1 điểm) Tính:
Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm Lớp 5 Trường Tiểu học Phước Long 1 - Trang 2
Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm Lớp 5 Trường Tiểu học Phước Long 1 - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm Lớp 5 Trường Tiểu học Phước Long 1 9 10 722