Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 7 môn Toán năm 20132014 trường THCS Đa Lộc, Thanh Hóa.

Được đăng lên bởi Nguyễn Khắc Hấn
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 1188 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG THCS ĐA LỘC ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM
Năm học: 2013 - 2014
Môn Toán 7
Thời gian làm bài: 90 phút
Câu 1( 2 điểm): Thực hiện phép tính (tính hợp lý nếu có thể)
3 1
4 3

a) . 

3
;
4

1 1 1
b)    : ;
 2 3  12

c)

3 7 3 6 3 2
.  .  . .
5 11 5 11 5 11

Câu 2 (2 điểm): Tìm x biết
a) 3x  18  3 ;

 5
 7 3
 x  

b)  12  12 4 ;

c) ( x  1)3  125

Câu 3 (2 điểm): Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài 60 m. Chiều rộng bằng
13
chiều dài. Tính chu vi và diện tích của mảnh vườn đó?
15
 = 600.
Câu 4 (3 điểm): Cho góc bẹt xOy. Vẽ tia Oz sao cho yOz

a) Tính xOz
 và yOz
 . Chứng minh góc mon
  900
b) Vẽ Om, On lần lượt là tia phân giác của xOz

Câu 5 (1 điểm):
Cho A 

1
1
1
1
. Hãy so sánh A với 1


 .... 
1.2 2.3 3.4
99.100

……………………..Hết…………………..

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM CHẤM KHẢO SÁT ĐẦU NĂM
MÔN TOÁN 7
Câu

Nội dung
3 1
4 3

3
4

a) .  =
Câu 1
(2 điểm)

Điểm
0,75

1 3
 1
4 4

1 1 1
5 1 5
b)    : = :  .12  10
6 12 6
 2 3  12

0,75

3 7 3 6 3 2
3 7 6 2
3 11 3
=      . 
 .  .
5 11 5 11 5 11
5  11 11 11  5 11 5

c) .

0,5

a) 3x  18  3
3x = 3 - 18

0,25

x = -15 : 3
x = -5

0,5

 5
 7 3
 x  

b)  12  12 4

Câu 2
(2 điểm)

5
3 7
x 
12
4 12
5
4
x
12
3
4 5
x 
3 12
11
x
12

0,25
0,25
0,25

c) (x – 1)3 = 53

Câu 3
(2 điểm)

x–1=5

0,25

x=6

0,25

Chiều dài của mảnh vườn là: 60.

0,75

13
 52(m)
15

Chu vi của mảnh vườn là: (60  52).2  224(m)
Diện tích của mảnh vườn là: 60.52  3120(m )
2

0,75
0,5

m

z

0,5

Câu 4
(3 điểm)

n
O

x

y

 và zOy
 là hai góc kề bù nên: zOx
 + zOy
 =1800
a/ Vì zOx
 = 1800 – zOy
 = 1800 – 600 = 1200
zOx

0,75
0,75

 nên
b/ Vì Om là tia phân giác của xOz
 = zOx
 : 2 = 1200 : 2 = 600. Tương tự zOn
 = 300
zOm
 + zOn
 = 600 + 300 = 900 hay mon
  900
Suy ra zOm

0,5
0,5

  900
Vậy mon
A

Câu 5
(1 điểm)

1
1
1
1


 .... 
1.2 2.3 3.4
99.100
1 1
1 2

1 1 1 1
2 3 3 4

=       ... 

1
1

99 100

0,25

1 1
1 1
1 1
1
1
1
 1  (( )  )  (( )  )  (( )  )  ...  (( )  ) 
2 2
3 3
4 4
99 99 100
1
101
 1

1
100 100

0,5

Vậy A > 1

0,25

- Học sinh làm cách khác đúng cho điểm tương đương

...
TRƯỜNG THCS ĐA LỘC ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM
Năm học: 2013 - 2014
Môn Toán 7
Thời gian làm bài: 90 phút
Câu 1( 2 điểm): Thực hiện phép nh (tính hợp nếu thể)
a )
3 1 3
.
4 3 4
; b)
1 1 1
:
2 3 12
; c)
3 7 3 6 3 2
. . .
5 11 5 11 5 11
.
Câu 2 (2 điểm): m x biết
a)
3 18 3x
; b)
5 7 3
12 12 4
x
; c)
3
( 1) 125x
Câu 3 (2 điểm): Một mảnh vườn hình chữ nhật chiều dài 60 m. Chiều rộng bằng
13
15
chiều dài. nh chu vi diện tích của mảnh vườn đó?
Câu 4 (3 điểm): Cho góc bẹt xOy. Vẽ tia Oz sao cho
yOz
= 60
0
.
a) Tính
xOz
b) Vẽ Om, On lần lượt tia phân giác của
xOz
yOz
. Chứng minh góc
0
90mon
Câu 5 (1 điểm):
Cho
. Hãy so sánh A với 1
……………………..Hết…………………..
Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 7 môn Toán năm 20132014 trường THCS Đa Lộc, Thanh Hóa. - Trang 2
Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 7 môn Toán năm 20132014 trường THCS Đa Lộc, Thanh Hóa. - Người đăng: Nguyễn Khắc Hấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 7 môn Toán năm 20132014 trường THCS Đa Lộc, Thanh Hóa. 9 10 237