Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm trường THCS Kim Đồng môn Toán lớp 9

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 712 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM
NĂM HỌC 2011 – 2012
Môn: TOÁN 9 (Thời gian làm bài 45 phút)

TRƯỜNG THCS KIM ĐỒNG

Bài 1 (4,5 điểm) Giải các phương trình sau:
a) 5(x – 2) = 3(x + 1)
b) + = 2
c) = 3
2x
3 điểm) Giải các bất phương trình sau:
Bài 2 (2
2
a) (x 2x
b) > 2
x 127 + 2) < (x – 1)(x + 1)
2x  1 điểm) Cho tam giác ABC vuông ở A, đường cao AH.
Bài 3 (3,5
a) Chứng
x  3 minh: ABC đồng dạng với HBA.
b) Cho AB = 6 cm, BC = 10 cm. Tính HB.
c) Vẽ HE  AB (E  AB), HF  AC (F  AC). Chứng minh: AE.AB = AF.AC.
- Hết -

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM
NĂM HỌC 2011 – 2012
Môn: TOÁN 9 (Thời gian làm bài 45 phút)

TRƯỜNG THCS KIM ĐỒNG

Bài 1 (4,5 điểm) Giải các phương trình sau:
a) 5(x – 2) = 3(x + 1)
b) + = 2
c) = 3
2x
3
Bài 2 (2
điểm) Giải các bất phương trình sau:
2
a) (x 2x
b) > 2
x 127 + 2) < (x – 1)(x + 1)
2x  1 điểm) Cho tam giác ABC vuông ở A, đường cao AH.
Bài 3 (3,5
a) Chứng minh: x  3 ABC đồng dạng với HBA.
b) Cho AB = 6 cm, BC = 10 cm. Tính HB.
c) Vẽ HE  AB (E  AB), HF  AC (F  AC). Chứng minh: AE.AB = AF.AC.
- Hết -

TRƯỜNG THCS KIM ĐỒNG

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM
NĂM HỌC 2011 – 2012
Môn: TOÁN 8 (Thời gian làm bài 45 phút)

Bài 1 (4,5 điểm) Cho hai đa thức: f(x) = x2 +

1 2x4 + 10x3 – 3x2 + x2 – x + 5 va
4

g(x) = x – 5x3 1 – x2 – x4 + 3x + x2 – 2x3 – 2x3 – 3x2 –
a) Thu gọn va sắp xếp mỗi đa thức trên theo 4 lũy thừa giảm dần của biến.
b) Tính f(x) + g(x) va f(x) – g(x).
c) Tính giá trị của f(x) + g(x) va f(x) – g(x) khi x = – 1.
Bài 2 (2 điểm) Tìm nghiệm của các đa thức sau:
a) P(x) = 25 – 5x
b) Q(x) = (x – 5)(3x + 2)
Bài 3 (3,5 điểm) Cho tam giác ABC cân tại A. Kẻ các đường cao BD va CE (D  AC va E  AB),
chúng cắt nhau tại K. Chứng minh:
a) AEK = ADK.
b) AK la đường trung trực của ED.
- Hết -

TRƯỜNG THCS KIM ĐỒNG

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM
NĂM HỌC 2011 – 2012
Môn: TOÁN 8 (Thời gian làm bài 45 phút)

1 2x4 + 10x3 – 3x2 + x2 – x + 5 va
Bài 1 (4,5 điểm) Cho hai đa thức: f(x) = x2 +
g(x) = x – 5x3 14 – x2 – x4 + 3x + x2 – 2x3 – 2x3 – 3x2 –
a) Thu gọn va sắp xếp mỗi đa thức trên theo 4 lũy thừa giảm dần của biến.
b) Tính f(x) + g(x) va f(x) – g(x).
c) Tính giá trị của f(x) + g(x) va f(x) – g(x) khi x = – 1.
Bài 2 (2 điểm) Tìm nghiệm của các đa thức sau:
a) P(x) = 25 – 5x
b) Q(x) = (x – 5)(3x + 2)
Bài 3 (3,5 điểm) Cho tam giác ABC cân tại A. Kẻ các đường cao BD va CE (D  AC va E  AB),
chúng cắt nhau tại K. Chứng minh:
a) AEK = ADK.
b) AK la đường trung tr...
TRƯỜNG THCS KIM ĐỒNG ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM
NĂM HỌC 2011 – 2012
Môn: TOÁN 9Thời gian làm bài 45 phút
Bài 1
  !" # !  
Bài 2 #$
  !
%"!" # &
Bài 3  '()*'+,-).()/0
 '1 )*'234+5/*)0
# '()*6*'"7089/*0
 :;/<)*<)*/=)'=)'0'1)<0)*)=0)'0
>/?>
TRƯỜNG THCS KIM ĐỒNG ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM
NĂM HỌC 2011 – 2012
Môn: TOÁN 9Thời gian làm bài 45 phút
Bài 1
  !" # !  
Bài 2 #$
  !
%"!" # &
Bài 3  '()*'+,-).()/0
 '1 )*'234+5/*)0
# '()*6*'"7089/*0
 :;/<)*<)*/=)'=)'0'1)<0)*)=0)'0
>/?>
TRƯỜNG THCS KIM ĐỒNG ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM
NĂM HỌC 2011 – 2012
Môn: TOÁN 8Thời gian làm bài 45 phút
Bài 1'(1@
! 
!"7
 
!
!+A
"
B
"
"
B
"
"
Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm trường THCS Kim Đồng môn Toán lớp 9 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm trường THCS Kim Đồng môn Toán lớp 9 - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm trường THCS Kim Đồng môn Toán lớp 9 9 10 151