Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi khảo sát chất lượng Giáo viên THCS tỉnh Đăk Lăk môn Hóa

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 84 trang   |   Lượt xem: 2092 lần   |   Lượt tải: 0 lần
UBND HUYÖN KR¤NG BUK
PHßNG GI¸O DôC Vµ §µO T¹O
---------------

Kú KH¶O S¸T CHÊT Lîng gi¸o viªn thcs
M«n hãa
(Thêi gian lµm bµi: 120 phót)
§Ò sè: 301

C©u 1: Có 4 lọ mất nhãn đựng 4 dung dịch không màu:HCl,KCl,H2SO4,K2SO4. Dùng thuốc thử nào sau
đây để nhận biết dung dịch trong mỗi lọ:
A. Dùng dung dịch Ba(NO3)2 hoặc BaCl2
B. Dùng dung dịch Ba(OH)2
C. Dùng quỳ tím và dung dịch Ba(OH)2 hoặc muối của Bari
D. Dùng quỳ tím và dd Cu(NO3)2
C©u 2: Hòa tan 15 gam NaCl vào 45 gam nước được dung dịch (X). Nồng độ phần trăm của dung dịch (X)
bằng bao nhiêu (trong các giá trị sau) ?
A. 25%
B. 30%
C. 35%
D. 40%
C©u 3: Dãy các chất đều phản ứng với dung dịch NaOH là:
A. H2SO4, SO2, CuSO4, CO2, FeCl3, Al.
B. BaSO4, CaCO3, CuSO4, CO2.
C. SO2, FeCl3, NaHCO3, CuO.
D. CuSO4, CuO, FeCl3, SO2
C©u 4: Cho các công thức oxit sau :ZnO,Fe2O3,CuO,MgO,Al2O3 ,Dãy bazơ nào sau đây biểu diễn đúng
công thức của các oxit trên:
A. Zn(OH)2,Fe(OH)3,Cu(OH)2,Mg(OH)2,Al(OH)3
B. Zn(OH)2,Fe(OH)2,Cu(OH)2,Mg(OH)2,Al(OH)3
C. Zn(OH),Fe(OH)2,Cu(OH),Mg(OH),Al(OH)2
D. ZN(OH),Fe(OH)3,Cu(OH)2,Mg(OH)2,Al(OH)3
C©u 5: Cho lượng dư bột nhôm vào dung dịch (X) chứa CuSO4 và CuCl2 .Khi phản ứng kết thúc ,sản
phẩm thu được gồm những chất nào sau đây:
A. Al2(SO4)3 và AlCl3
B. Cu,Al2(SO4)3 và AlCl3
C. Cu và Al
D. Cu,Aldư,Al2(SO4)3 và AlCl3
C©u 6: Rượu êtylic, Axit axêtic, glucozơ, protein có đặc điểm chung là?
A. Cùng là hiđrocacbon.
B. Cùng là dẫn xuất của hiđrocacbon
C. Cùng là những este.
D. Cùng là polime
C©u 7: Độ tan của NaCl ở 900 C và 200c lần lượt là50 g và 36 g.
Khối lượng tinh thể NaCl tách ra khi làm lạnh 450 g dung dịch bão hòa ở 900 C xuống 200 C là:
A. 42 g
B. 41,5 g
C. 43 g
D. 50 g
C©u 8: Nhỏ từ từ dung dịch AgNO3 dư vào dung dịch NaCl 1M rồi để lắng. Hiện tượng quan sát được là:
A. Tạo kết tủa không màu và dung dịch màu nâu đỏ
B. Tạo kết tủa màu trắng và dung dịch màu hồng
C. Tạo kết tủa màu trắng và dung dịch không màu
D. Tạo kết tủa màu trắng và dung dịch màu xanh
C©u 9: Tính chất nào của chất mà có thể quan sát được trực tiếp mà không cần phải dụng đến dụng cụ hay
thí ngiệm?
A. Nhiệt độ sôi
B. Khối lượng riêng
C. Khả năng hoà tan trong nước
D. Màu sắc
C©u 10: Để có một vụ mùa thu, một nguời nông dân ở vùng Duyên Hải miền Trung đi mua phân đạm bón
cho lúa. Em hãy giúp bác nông dân đó chọn mua loại phân đạm nào có hàm lượng đạm cao nhất(trong các
loại phân đạm sau)
A. Canxi nitrat – Ca(NO3)2
B. Amoni nitrat – NH4NO3
C. Amoni sunfat – (NH4)2SO4
D. Urê – CO(NH2)2
C©u 11: Cho 16 gam một oxit sắt tác ...
UBND HUYÖN KR¤NG BUK
PHßNG GI¸O DôC Vµ §µO T¹O
---------------
Kú KH¶O S¸T CHÊT Lîng gi¸o viªn thcs
M«n hãa
(Thêi gian lµm bµi: 120 phót)
§Ò sè: 301
C©u 1: Có 4 lọ mất nhãn đựng 4 dung dịch không màu:HCl,KCl,H
2
SO
4
,K
2
SO
4
. Dùng thuốc thử nào sau
đây để nhận biết dung dịch trong mỗi lọ:
A. Dùng dung dịch Ba(NO
3
)
2
hoặc BaCl
2
B. Dùng dung dịch Ba(OH)
2
C. Dùng quỳ tím và dung dịch Ba(OH)
2
hoặc muối của Bari
D. Dùng quỳ tím và dd Cu(NO
3
)
2
C©u 2: Hòa tan 15 gam NaCl vào 45 gam nước được dung dịch (X). Nồng độ phần trăm của dung dịch (X)
bằng bao nhiêu (trong các giá trị sau) ?
A. 25% B. 30% C. 35% D. 40%
C©u 3: Dãy các chất đều phản ứng với dung dịch NaOH là:
A. H
2
SO
4
, SO
2
, CuSO
4
, CO
2
, FeCl
3
, Al. B. BaSO
4
, CaCO
3
, CuSO
4
, CO
2
.
C. SO
2
, FeCl
3
, NaHCO
3
, CuO. D. CuSO
4
, CuO, FeCl
3
, SO
2
C©u 4: Cho các công thức oxit sau :ZnO,Fe
2
O
3
,CuO,MgO,Al
2
O
3 ,Dãy
bazơ nào sau đây biểu diễn đúng
công thức của các oxit trên:
A. Zn(OH)
2
,Fe(OH)
3
,Cu(OH)
2
,Mg(OH)
2
,Al(OH)
3
B. Zn(OH)
2
,Fe(OH)
2
,Cu(OH)
2
,Mg(OH)
2
,Al(OH)
3
C. Zn(OH),Fe(OH)
2
,Cu(OH),Mg(OH),Al(OH)
2
D. ZN(OH),Fe(OH)
3
,Cu(OH)
2
,Mg(OH)
2
,Al(OH)
3
C©u 5: Cho lượng dư bột nhôm vào dung dịch (X) chứa CuSO
4
và CuCl
2
.Khi phản ứng kết thúc ,sản
phẩm thu được gồm những chất nào sau đây:
A. Al
2
(SO
4
)
3
và AlCl
3
B. Cu,Al
2
(SO
4
)
3
và AlCl
3
C. Cu và Al D. Cu,Al
,Al
2
(SO
4
)
3
và AlCl
3
C©u 6: Rượu êtylic, Axit axêtic, glucozơ, protein có đặc điểm chung là?
A. Cùng là hiđrocacbon. B. Cùng là dẫn xuất của hiđrocacbon
C. Cùng là những este. D. Cùng là polime
C©u 7: Độ tan của NaCl ở 90
0
C và 20
0
c lần lượt là50 g và 36 g.
Khối lượng tinh thể NaCl tách ra khi làm lạnh 450 g dung dịch bão hòa ở 90
0
C xuống 20
0
C là:
A. 42 g B. 41,5 g C. 43 g D. 50 g
C©u 8: Nhỏ từ từ dung dịch AgNO
3
dư vào dung dịch NaCl 1M rồi để lắng. Hiện tượng quan sát được là:
A. Tạo kết tủa không màu và dung dịch màu nâu đỏ
B. Tạo kết tủa màu trắng và dung dịch màu hồng
C. Tạo kết tủa màu trắng và dung dịch không màu
D. Tạo kết tủa màu trắng và dung dịch màu xanh
C©u 9: Tính chất nào của chất mà có thể quan sát được trực tiếp mà không cần phải dụng đến dụng cụ hay
thí ngiệm?
A. Nhiệt độ sôi B. Khối lượng riêng C. Khả năng hoà tan trong nước D. Màu sắc
C©u 10: Để có một vụ mùa thu, một nguời nông dân ở vùng Duyên Hải miền Trung đi mua phân đạm bón
cho lúa. Em hãy giúp bác nông dân đó chọn mua loại phân đạm nào có hàm lượng đạm cao nhất(trong các
loại phân đạm sau)
A. Canxi nitrat – Ca(NO
3
)
2
B. Amoni nitrat – NH
4
NO
3
C. Amoni sunfat – (NH
4
)
2
SO
4
D. Urê – CO(NH
2
)
2
C©u 11: Cho 16 gam một oxit sắt tác dụng hoàn toàn với khí CO dư ở nhiệt độ cao thu được 11,2 gam chất
rắn. Công thức của oxit sắt đó là:
A. FeO B. Fe
3
O
4
C. Fe
2
O
3
D. FeO và Fe
3
O
4
Đề thi khảo sát chất lượng Giáo viên THCS tỉnh Đăk Lăk môn Hóa - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề thi khảo sát chất lượng Giáo viên THCS tỉnh Đăk Lăk môn Hóa - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
84 Vietnamese
Đề thi khảo sát chất lượng Giáo viên THCS tỉnh Đăk Lăk môn Hóa 9 10 948