Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi khảo sát chất lượng Giáo viên THCS tỉnh Đăk Lăk môn Vật lý

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 72 trang   |   Lượt xem: 2008 lần   |   Lượt tải: 1 lần
UBND HUYÖN KR¤NG BUK
PHßNG GI¸O DôC Vµ §µO T¹O
---------------

Kú KH¶O S¸T CHÊT Lîng gi¸o viªn thcs
M«n vËt lý
(Thêi gian lµm bµi: 120 phót)

§Ò sè: 301

C©u 1: Một máy bay bay với vận tốc 800km/h từ Hà Nội đến Thành phố Hồ Chí Minh. Nếu đường
bay từ Hà Nội vào thành phố Hồ Chí Minh là 1400km ,thì máy bay phải bay trong bao lâu? Chọn
đáp án đúng
A. 1giờ 45phút
B. 2 giờ
C. 3 giờ.
D. 3 giờ 15 phút
C©u 2: Trên các kính lúp lần lượt có ghi 5x, 8x, 10x. Tiêu cự của các thấu kính này là: f1, f2, f3. Ta
có:
A. f1 < f2 < f3.
B. f3 < f2 < f1.
C. f2 < f3 < f1.
D. f3 < f1 < f2
C©u 3: Ảnh của một vật trên phim trong máy ảnh bình thường là:
A. Ảnh thật, cùng chiều với vật và nhỏ hơn vật
B. Ảnh ảo, cùng chiều với vật và nhỏ hơn vật
C. Ảnh thật, ngược chiều với vật và nhỏ hơn vật
D. Ảnh ảo, ngược chiều với vật và nhỏ hơn vật
C©u 4: Hai dây dẫn bằng đồng, có cùng tiết diện, dây thứ nhất có điện trở là 2  và có chiều dài
10m, dây thứ hai có chiều dài 30m. Điện trở của dây thứ hai là bao nhiêu ?
A. 4  .
B. 6  .
C. 8  .
D. 10  .
C©u 5: Trong số các vật liệu đồng, nhôm, sắt, và nicrom, vật liệu nào dẫn điện kém nhất ?
A. đồng.
B. nhôm.
C. sắt.
D. nicrom.
C©u 6: Người ta cần có 20m3 nước được bơm lên độ cao 5m. Biết hiệu suất của máy bơm là 80% và
khối lượng riêng của nước là 1000kg/m3. Hỏi công do máy bơm sản ra là bao nhiêu?
A. 1250000J.
B. 125000J.
C. 12500J.
D. 1250J.
C©u 7: Một đoạn mạch gồm 3 điện trở mắc nối song song R1 = 12  ;R2 = 10 ;R3 = 15 , dòng
điện chạy qua R1có cường độ I1=0,2 A;hiệu điện thế ở hai đầu đoạn mạch là:
A. 2 V;
B. 2,4 V;
C. 3 V;
D. 4 V.
C©u 8: Nếu vật A đẩy vật B, vật B hút vật C thì:
A. Vật A và vật C có điện tích cùng dấu.
B. Vật A và vật C có điện tích trái dấu.
C. Vật A,vật B ,vật C có điện tích cùng dấu.
D. Vật B và vật C có điện tích cùng dấu.
C©u 9: Một máy biến thế dùng để hạ hiệu điện thế từ 500000V xuốn còn 2500V. Hỏi cuộn dây thứ
cấp có bao nhiêu vòng. Biết cuộn dây sơ cấp có 100000 vòng. Chọn kết quả đúng:
A. 500 vòng
B. 20000 vòng
C. 12500 vòng
D. 2500V.
C©u 10: Trong cuộn dây dẫn kín xuất hiện dòng điện cảm ứng xoay chiều khi số đường sức từ xuyên
qua tiết diện S của cuộn dây:
A. luôn luôn tăng.
B. luôn luôn giảm.
C. luân phiên tăng giảm.
D. luôn luôn không đổi.
C©u 11: Một khối gỗ có thể tích là 4m3 và có khối lượng 3 200kg. Khối lượng riêng của khối gỗ này
là:
A. 12 800kg/m3
B. 800kg/m3
C. 800kg
D. 12 800kg
C©u 12: Cách nào trong các cách sau đây không làm giảm được độ nghiêng của một mặt phẳng
nghiêng?
A. Tăng chiều dài mặ...
UBND HUYÖN KR¤NG BUK
PHßNG GI¸O DôC Vµ §µO T¹O
---------------
Kú KH¶O S¸T CHÊT Lîng gi¸o viªn thcs
M«n vËt lý
(Thêi gian lµm bµi: 120 phót)
§Ò sè: 301
C©u 1: Một máy bay bay với vận tốc 800km/h từ Hà Nội đến Thành phố Hồ Chí Minh. Nếu đường
bay từ Hà Nội vào thành phố Hồ Chí Minh là 1400km ,thì máy bay phải bay trong bao lâu? Chọn
đáp án đúng
A. 1giờ 45phút B. 2 giờ C. 3 giờ. D. 3 giờ 15 phút
C©u 2: Trên các kính lúp lần lượt có ghi 5x, 8x, 10x. Tiêu cự của các thấu kính này là: f
1
, f
2
, f
3
. Ta
có:
A. f
1
< f
2
< f
3
. B. f
3
< f
2
< f
1
. C. f
2
< f
3
< f
1
. D. f
3
< f
1
< f
2
C©u 3: Ảnh của một vật trên phim trong máy ảnh bình thường là:
A. Ảnh thật, cùng chiều với vật và nhỏ hơn vật
B. Ảnh ảo, cùng chiều với vật và nhỏ hơn vật
C. Ảnh thật, ngược chiều với vật và nhỏ hơn vật
D. Ảnh ảo, ngược chiều với vật và nhỏ hơn vật
C©u 4: Hai dây dẫn bằng đồng, có cùng tiết diện, dây thứ nhất có điện trở là 2
và có chiều dài
10m, dây thứ hai có chiều dài 30m. Điện trở của dây thứ hai là bao nhiêu ?
A. 4
. B. 6
. C. 8
. D. 10
.
C©u 5: Trong số các vật liệu đồng, nhôm, sắt, và nicrom, vật liệu nào dẫn điện kém nhất ?
A. đồng. B. nhôm. C. sắt. D. nicrom.
C©u 6: Người ta cần có 20m
3
nước được bơm lên độ cao 5m. Biết hiệu suất của máy bơm là 80% và
khối lượng riêng của nước là 1000kg/m
3
. Hỏi công do máy bơm sản ra là bao nhiêu?
A. 1250000J. B. 125000J. C. 12500J. D. 1250J.
C©u 7: Một đoạn mạch gồm 3 điện trở mắc nối song song R
1
= 12 ;R
2
= 10 ;R
3
= 15 , dòng
điện chạy qua R
1
có cường độ I
1
=0,2 A;hiệu điện thế ở hai đầu đoạn mạch là:
A. 2 V; B. 2,4 V; C. 3 V; D. 4 V.
C©u 8: Nếu vật A đẩy vật B, vật B hút vật C thì:
A. Vật A và vật C có điện tích cùng dấu.
B. Vật A và vật C có điện tích trái dấu.
C. Vật A,vật B ,vật C có điện tích cùng dấu.
D. Vật B và vật C có điện tích cùng dấu.
C©u 9: Một máy biến thế dùng để hạ hiệu điện thế từ 500000V xuốn còn 2500V. Hỏi cuộn dây thứ
cấp có bao nhiêu vòng. Biết cuộn dây sơ cấp có 100000 vòng. Chọn kết quả đúng:
A. 500 vòng B. 20000 vòng C. 12500 vòng D. 2500V.
C©u 10: Trong cuộn dây dẫn kín xuất hiện dòng điện cảm ứng xoay chiều khi số đường sức từ xuyên
qua tiết diện S của cuộn dây:
A. luôn luôn tăng. B. luôn luôn giảm.
C. luân phiên tăng giảm. D. luôn luôn không đổi.
C©u 11: Một khối gỗ có thể tích là 4m
3
và có khối lượng 3 200kg. Khối lượng riêng của khối gỗ này
là:
A. 12 800kg/m
3
B. 800kg/m
3
C. 800kg D. 12 800kg
C©u 12: Cách nào trong các cách sau đây không làm giảm được độ nghiêng của một mặt phẳng
nghiêng?
A. Tăng chiều dài mặt phẳng nghiêng
B. Giảm chiều dài mặt phẳng nghiêng
C. Giảm chiều cao kê mặt phẳng nghiêng
D. Tăng chiều dài mặt phẳng nghiêng và đồng thời giảm chiều cao kê mặt phẳng nghiêng.
Đề thi khảo sát chất lượng Giáo viên THCS tỉnh Đăk Lăk môn Vật lý - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề thi khảo sát chất lượng Giáo viên THCS tỉnh Đăk Lăk môn Vật lý - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
72 Vietnamese
Đề thi khảo sát chất lượng Giáo viên THCS tỉnh Đăk Lăk môn Vật lý 9 10 765