Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi khảo sát chất lượng Giáo viên THCS tỉnh Đăk Lăk môn

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 48 trang   |   Lượt xem: 1190 lần   |   Lượt tải: 0 lần
UBND HUYÖN KR¤NG BUK
PHßNG GI¸O DôC Vµ §µO T¹O
---------------

Kú KH¶O S¸T CHÊT Lîng gi¸o viªn thcs
M«n to¸n
(Thêi gian lµm bµi: 120 phót)
§Ò sè: 134

C©u 1: Kết quả rút gọn biểu thức ᄃ (với x, y > 16 y 3 0) là:
2
A. ᄃ
B. ᄃ
C. ᄃ D. ᄃ
243y
yy x yy
C©u 2: Trục căn thức ở mẫu của biểu thức
x 2
B
sau ᄃ được biểu thức:
1 2  3
A. ᄃ
B. ᄃ
1 1 2 
2 3
C. ᄃ
2 22
D. ᄃ
C©u 3: Cho đường thẳng (d1): x + y + 1 = 0 và (d2) 2x + 2y + 3 = 0. Khi đó vị trí tương đối của (d1) và
(d2) là:


A. (d1) // (d2)
B. (d1) ᄃ (d2)
C. (d1) cắt (d2) D. (d1)
ᄃ (d2)
C©u 4: Tập xác định của hàm số ᄃ là:
y  f ( x)  x  1
1xxx
1
11 1
A. ᄃ
B. ᄃ
C. ᄃ
D. ᄃ hoặc ᄃ
xx  21
C©u 5: Mẫu thức chung của hai phân thức ᄃ
2
và ᄃ bằng:
2x x2 
4xx  2
A. x(1 – x)2
B. 2(1 – x)2
C. 2x(x – 1)2
D. 2x(1 – x)
C©u 6: Cho hàm số y = ax + b. Xác định a và b biết rằng đồ thị hàm số cắt trục tung tại điểm có tung độ
bằng -4 và cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng 1.
A. a = 4 và b = -4
B. a = 2 và b = -2
C. a = 3 và b = -3
D. a = 1 và b = -1
C©u 7: Gọi x1, x2 là hai nghiệm phân biệt của phương trình 3x2 - hx = b. Ta có x1 + x2 bằng
A. -ᄃ
B. ᄃ
C. ᄃ D. 2b
bh
C©u 8: Chọn đáp án đúng.
3
nΖ
Tìm ᄃ để 2n2 – n + 2 chia hết cho 2n + 1.
A. n = 0; -1; -2; 1
B. n = 0; -1; -2; 2
C. n = 0; -1; 2; 1
D. n = 0; -1; -2; -3
C©u 9: Giá trị của biểu thức M = -2x2y3 tại x = -1, y = 1 là
A. 2
B. -2
C. 12
ᄃ D. -12
C©u 10: Giá trị của biểu thức x2 + 2x + 1 - y2 tại x = 94,5 và y = 4,5 là:
A. 8000
B. 8100
C. 9000
D. 9100
C©u 11: Chọn đáp án đúng.
Một bác nông dân mang cam đi bán. Lần thứ nhất 13 bán ᄃ số cam và ᄃ quả; lần thứ hai bán ᄃ số cam
còn lại và ᄃ quả; lần thứ ba bán ᄃ số cam còn lại 423 và ᄃ quả. Cuối cùng còn lại 24 quả cam. Số cam
bác nông dân đã mang đi bán là:
A. 99
B. 100
C. 101
D. 102


C©u 12: Cho ᄃ ABC, biết ᄃ A=800, ᄃ B=450 ta  suy ra
A. AC<BC<BA
B. AC<BA<BC
C. AB<BC<CA
D. AB<CA<BC
C©u 13: Chọn câu trả lời đúng:
2
A. ᄃ
B. ᄃ
1  23  1 2 31





C. ᄃ
D. ᄃ
3
2  5  3 2  5  23
C©u 14: Phương trình : 5x – 3y = 2 cặp
số nào sau đây là nghiệm là :
A. ᄃ
B. ᄃ
7 7 
    22
1; ;0
  
 1;0;
C. ᄃ
   3 353   
D. ᄃ
đường thẳng đi qua gốc tọa độ. Từ khẳng định trên,
C©u 15: Đồ thị của hàm số y = ax (a ᄃ 0) là một
để vẽ đồ thị của hàm số y = ax ta cần biết mấy điểm thuộc đồ thị ?
A. 1 điểm
B. Một điểm khác gốc tọa độ
C. 3 điểm
D. Không có câu nào đúng

C©u 16: Cho tứ giác ABCD nội tiếp đường tròn ( Bˆ 
Bˆ Dˆ O ) có ᄃ +400. Số đo của góc ᄃ bằng
A. 400
B. 1100
C. 700
D....



 !!"#$"% &'()
*+ &#
,'-"!". /01"23456'7&8
9):23;<
=>32?&@>AB&!C 1"D>&'E(F,$G"HIJK 58/L2
MNF NF NF NF
=>42BO((P &'E(Q0R>(S.1"D>&'E(
).> FTUV(1"D>&'E(2
MNF NF
NF
NF
=>;2'#TUW !&'X !,Y382HZJZ3[5$L,Y484HZ4JZ;[5N'"T7$\&B]&U^ !T_"(S.,Y38$L
,Y48/L2
MN,Y38``,Y48 N,Y38F,Y48 N,Y38(a&,Y48 N,Y38
F,Y48
=><2b6Hc(T\ '(S.'L0)_F/L2
MNF NF
NF
NF'#d(F
=>e2*R>&'E(('> !(S.'."6'f &'E(F
$LF1g !2
MNH,3hH84 N4,3hH84
N4H,Hh384 N4H,3hH8
=>i2'#'L0)_J[.HZ1Njc(T\ '.$L11"?&Bg !Tk&'\'L0)_(a&&BO(&> !&l"T"D0(7&> !Tm
1g !<$L(a&&BO('#L '&l"T"D0(7'#L 'Tm1g !3N
MN.[<$L1[< N.[4$L1[4 N.[;$L1[; N.[3$L1[3
=>n2C"H3IH4/L'." !'"o06'f 1"o&(S.6'U^ !&Bp ';H4'H[1N.(7H3ZH41g !
MNF NF NF N41
=>q2'C Tc6c T !N
p0FTD4 4h Z4('".'?&('#4 Z3N
MN [5r3r4r3 N [5r3r4r4 N [5r3r4r3 N [5r3r4r;
=>s2"c&B\(S.1"D>&'E(*[4H4J;&l"H[3IJ[3/L
MN4 N4 N34 F N34
=>352"c&B\(S.1"D>&'E(H4Z4HZ3J4&l"H [s<Ie$LJ[<Ie/L2
MNq555 Nq355 Ns555 Ns355
=>332'C Tc6c T !N
*m&1c(  !Yf 0. !(.0T"1c Nt &'E 'u& 1c F)_(.0$LF@>Ar/t &'E'."1c F)_(.0
(v /l"$LF@>Ar/t &'E1.1c F)_(.0(v /l" $LF@>AN>_"(w !(v /l"4<@>A(.0N_(.0
1c(  !Yf Tx0. !T"1c /L2
MNss N355 N353 N354
=>342'#FMI1"?&F M[q55IF [<e5&. )>JB.
MNMyyM NMyMy NMyyM NMyMy
=>3;2'C (f>&BA/W"T !2
MNF NF
NF NF
=>3<2'U^ !&Bp '2eHh;J[4(d6
)_ L#).>TfJ/L !'"o0/L2
MNF NF
NF
NF
=>3e2zk&'\(S.'L0)_J[.H,. F 58/L0m& TUW !&'X !T"@>.!_(&C.TmN{|'X !T\ '&B- I
TD$}Tk&'\(S.'L0)_J[.H&.(t 1"?&0uJT"D0&'>m(Tk&'\~
MN3T"D0N*m&T"D0|'c(!_(&C.TmN;T"D0N' !(7(f> L#T !
;
4
3iy
x
<y y
x
;y y
x
4y y
x
y y
x
4
3 4 ;
B
3 4 ;
4 4
3 4 ;
4
3 4
4 4
3 4 ;
4
3 3x
3x
3x 3x  
3x
2
x 2
x x
2
x 1
2 x 4x 2
;
h
;
h
;
b
3
4
3
4
3
;
3
;
3
<
;
<
4
3 ; 3 ;
4
3 4 4 3
; ;
4 e 4 e 4
; ;
4 e 4 e ;
n
3r
;
n
3r
;
5r
;
4
4
5r
e
Đề thi khảo sát chất lượng Giáo viên THCS tỉnh Đăk Lăk môn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề thi khảo sát chất lượng Giáo viên THCS tỉnh Đăk Lăk môn - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
48 Vietnamese
Đề thi khảo sát chất lượng Giáo viên THCS tỉnh Đăk Lăk môn 9 10 703