Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi khảo sát chất lượng Học kỳ II phòng GD Đức Thọ tỉnh Hà Tĩnh năm 2012 2013 Môn Toán lớp 6

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 288 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHÒNG GD-ĐT ĐỨC THỌ

ĐỀ THI KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2012-2013
MÔN TOÁN LỚP 6 - Thời gian làm bài 90 phút

Câu 1: Tính (ghi kết quả dưới dạng phân số tối giản) giá trị của các biểu thức:
5 12 10
2 6
2
:

A=
;
B= 
;
C = – 1,6 : (1 +
)
3
5 15
8 24
16
Câu 2: Tìm x biết:
5 2
5
7
x ;
a)
b)  : x  25% ;
c) x  2012  2013 .
24
12
6 3
Câu 3: Lớp 6A có 45 học sinh. Trong đợt tổng kết cuối năm, số học sinh giỏi chiếm

1
số học sinh cả
5

2
số học sinh còn lại. Tính số học sinh trung bình của lớp 6A. Biết rằng
3
không có học sinh nào xếp loại yếu, kém.
Câu 4: Trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox, vẽ các tia Oy và Oz sao cho
·
·
xOy
 400 , xOz
 800
lớp; số học sinh khá chiếm

a) Trong ba tia Ox, Oy, Oz tia nào nằm giữa hai tia còn lại? Vì sao?
·
b) Tia Oy có phải là tia phân giác của xOz
không, vì sao?

2·
·
 xOt
c) Vẽ tia Ot sao cho xOy
. Tính số đo của ·yOt .
3

19

Bài 5: Tìm n  Z để tích hai phân số

n 1

(với n

 1) và

n
có giá trị là số nguyên?
9

-----------Hết-------ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẨN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2012-2013
MÔN: TOÁN 6
TT
Đáp án
Điểm
2 6
 2 15  2.15
:

. =
A=
= -1
0,75
5 15
5 6
5.6
1,0
5 12 10 30 24 30 30  (24)  (30) 24
1
Câu 1




B= 
=
=
=
8 24
16
48 48
48
48
48
2
(2,5đ)
0,75
16 5
16 3
24
2
C = – 1,6 : (1 +
) = : = . =
3
10 3
10 5
25
Câu 2
(2,5đ)

5
7
x
24
12
7 5
x 
12 24
14  5
x
24
9 3
x

24 8

a)

b)

5 2
 : x  25%
6 3
2
25 5
:x

3
100 6
2
1 5 3  10 7
:x  

3
4 6
12
12

0,25
0,25
0,25

0,25
0,25

2 7
:
3 12
2 12
2.12
8
x .


3 7 3.( 7)
7

0,25

x

Câu 3
(2,0đ)

0,25

c) x  2012  2013  2013  2013
* x  2012  2013  x  4025
* x  2012  2013  x  1
1
Số học sinh giỏi chiếm số học sinh của cả lớp, do đó số học sinh giỏi của lớp
5
1
6A là: 45.  9 ( học sinh)
5
Suy ra, số học khá và số học sinh trung bình là: 45 – 9 = 36 (học sinh)
2
Số học sinh khá chiếm
số học sinh còn lại, do đó số học sinh khá của lớp 6A
3
2
là: 36.  24 ( học sinh)
3
Vậy số học sinh trung bình của lớp 6A là: 45 – 9 – 24 = 12 (học sinh)
Vẽ đúng hình cho 0,25

0,25

·
· (400  800 )
a) Vì xOy
 xOz
Suy ra: tia Oy nằm giữa hai tia Ox và Oz

0,25
0,5

80

0

0,25
0,25

0,5
0,5

0,5
0,5
0,25

b) Theo c/m câu a, ta có

·
·
hay 400  ·yOz  800
xOy
 ·yOz  xOz
·yOz  800  400  400

Câu 4
(2,5đ)

0,25

1·
·
 ·yOz  xOz
=> xOy
=> Oy là tia phân giác
2
·
của xOz

0,25

z

0,25

y

c) Ta có:

2·
3·
3
·
·
xOy
 xOt
 xOt
 xOy
 .400  600
3
2
2
Trường hợp 1: Tia Ot nằm ở nửa mp có bờ là...
PHÒNG GD-ĐT ĐỨC THỌ ĐỀ THI KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2012-2013
MÔN TOÁN LỚP 6 - Thời gian làm bài 90 phút
u 1: Tính (ghi kết quả dưới dạng phân số tối giản) giá trị của các biểu thức:
A =
2 6
:
5 15
; B =
5 12 10
8 24 16
; C = – 1,6 : (1 +
3
2
)
Câu 2: Tìm x biết:
a)
5 7
24 12
x
; b)
5 2
: 25%
6 3
x
; c)
2012 2013x
.
Câu 3: Lớp 6A có 45 học sinh. Trong đợt tổng kết cuối năm, số học sinh giỏi chiếm
1
5
số học sinh cả
lớp; số học sinh khá chiếm
2
3
số học sinh còn lại. Tính số học sinh trung bình của lớp 6A. Biết rằng
không có học sinh nào xếp loại yếu, kém.
Câu 4: Trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox, vẽ các tia Oy và Oz sao cho
a) Trong ba tia Ox, Oy, Oz tia nào nằm giữa hai tia còn lại? Vì sao?
b) Tia Oy có phải là tia phân giác của
·
xOz
không, vì sao?
c) Vẽ tia Ot sao cho
·
·
2
3
xOy xOt
. Tính số đo của
·
yOt
.
Bài 5: Tìm n Z để tích hai phân số
19
n 1
(với n
1) và
n
9
có giá trị là số nguyên?
-----------Hết--------
ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẨN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2012-2013
MÔN: TOÁN 6
TT Đáp án Điểm
Câu 1
(2,5đ)
A =
2 6
:
5 15
2 15
.
5 6
=
2.15
5.6
= -1
0,75
B =
5 12 10
8 24 16
=
30 24 30
48 48 48
=
30 ( 24) ( 30)
48
=
24 1
48 2
 
1,0
C = – 1,6 : (1 +
3
2
) =
16 5
:
10 3
=
16 3
.
10 5
=
24
25
0,75
Câu 2
(2,5đ)
a)
5 7
24 12
x
7 5
12 24
x
0,25
14 5
24
x
0,25
9 3
24 8
x
0,25
b)
5 2
: 25%
6 3
x
2 25 5
:
3 100 6
x
0,25
2 1 5 3 10 7
:
3 4 6 12 12
x
0,25
Đề thi khảo sát chất lượng Học kỳ II phòng GD Đức Thọ tỉnh Hà Tĩnh năm 2012 2013 Môn Toán lớp 6 - Trang 2
Đề thi khảo sát chất lượng Học kỳ II phòng GD Đức Thọ tỉnh Hà Tĩnh năm 2012 2013 Môn Toán lớp 6 - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đề thi khảo sát chất lượng Học kỳ II phòng GD Đức Thọ tỉnh Hà Tĩnh năm 2012 2013 Môn Toán lớp 6 9 10 725