Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi khảo sát chất lượng Học kỳ II phòng GD Đức Thọ tỉnh Hà Tĩnh năm 2012 2013 Môn Toán lớp 8

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 219 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHÒNG GD - ĐT
ĐỨC THỌ

ĐỀ THI KSCL HỌC KỲ II - MÔN TOÁN LỚP 8
Năm học 2012-2013.
Thời gian làm bài 90 phút

Câu 1. Giải các phương trình sau:
a)

2x  1
3

= x–1

b)

Câu 2. Giải các bất phương trình sau:
1
3

a) x   3x 

2
x  1

=1+

2x
x2

x5

5
3

b) x  3 < 1
Câu 3. Một xe tải và một xe con cùng khởi hành từ A đến B. Xe tải đi với vận tốc 30
km/h, xe con đi với vận tốc 45 km/h. Sau khi đi được

3
quảng đường AB, xe con tăng
4

vận tốc thêm 5 km/h trên quảng đường còn lại. Tính quảng đường AB biết xe con đến B
trước xe tải 2 giờ 20 phút.
Câu 4. Cho hình thoi ABCD có AB = BD. Qua điểm C vẽ đường thẳng d bất kỳ, đường
thẳng này cắt các tia đối của tia BA và DA lần lượt tại E và F. Gọi giao điểm của BF và
DE là I.
a) Chứng minh BCE DFC
b) Chứng minh BDE DFB
c) Tính số đo góc EIF
Câu 5. Cho tam giác ABC có BC = a, AC = b, AB = c và p là nửa chu vi thỏa mãn
1
1
1
1



. Hỏi tam giác ABC là tam giác gì?
p p  a p b p c

PHÒNG GD - ĐT
ĐỨC THỌ

ĐỀ THI KSCL HỌC KỲ II - MÔN TOÁN LỚP 8
Năm học 2012-2013.
Thời gian làm bài 90 phút

Đáp án và biểu điểm
Câu

Đáp án

1
a)
(2,5đ)
b)

2x  1
3

= x - 1  2x - 1 = 3(x - 1)  3x - 2x = 3 -1  x = 2
Mỗi ý 0,25 điểm

2
x  1

=1+

2x
x2

(*)

ĐKXĐ: x  1; x  - 2
(*) 

2 . ( x  2)
( x  1).( x  2)

=

( x  1). ( x  2)
( x  1).( x  2)

+

2 x.( x  1)
( x  1).( x  2)

2. (x + 2) = (x - 1).(x + 2) + 2x(x - 1)
2x + 4 = x2 + x - 2 + 2x2 - 2x  3x2 - 3x - 6 = 0
3(x2 - x - 2) = 0  3(x + 1).(x + 2) = 0
x + 1 = 0 hoặc x + 2 = 0
x = - 1 hoặc x = - 2
Đối chiếu điều kiện xác định ta thấy x = - 1 (TM)
x = - 2 (Không TM)






Biểu
điểm
1,5

0,25
0,25
0,25

2
(2đ)

1
3

5
3

5 1
3 2

a) x   3x   x  3x     2 x  2  x  1

0,25
1,5

Mỗi ý 0,25 điểm

x5

b) x  3 < 1 (*) ĐKXĐ: x  3
x5

(*)  x  3 - 1 < 0 

( x  5)  ( x  3)
8

<
0
< 0
x3
x3

8

Vì 8 > 0 nên x  3 < 0 khi x  3  0  x  3
3
(2đ)

0,25
0,25

7

Đổi 2 giờ 20 phút = 3 giờ
Gọi x (km) là độ dài quảng đường AB. Điều kiện x > 0
x

0,25

Thời gian xe tải đi quảng đường AB là: 30 (giờ)

0,25

3
3x
quảng đường AB là:
(giờ)
4
180
1
x
Thời gian xe con đi quảng đường AB còn lại là:
(giờ)
4
200
3x
x
Thời gian xe con đi quảng đường AB là:
+
(giờ)
180 200

0,25

Thời gian xe con đi

0,25
0,25

Vì xe con đến B trước xe tải 2 giờ 20 phút nên ta có phương trình.
x
7
3x
x
(
+
)
=
30 180 200
3

0,25

7
7
 1
4
1
7


= 3  x = 200
 = 3 x
600
 30 180 200

 x

Với x = 200 thỏa mãn KĐ. Vậy quảng đường AB dài 200 km
4
(3đ)

Vẽ hình 0,5 ...
PHÒNG GD - ĐT
ĐỨC THỌ
ĐỀ THI KSCL HỌC KỲ II - MÔN TOÁN LỚP 8
Năm học 2012-2013.
Thời gian làm bài 90 phút
Câu 1. Giải các phương trình sau:
a)
3
12 x
= x – 1 b)
1
2
x
= 1 +
2
2
x
x
Câu 2. Giải các bất phương trình sau:
a)
1 5
3
3 3
x x
b)
5
3
x
x
< 1
Câu 3. Một xe tải một xe con cùng khởi hành từ A đến B. Xe tải đi với vận tốc 30
km/h, xe con đi với vận tốc 45 km/h. Sau khi đi được
3
4
quảng đường AB, xe con tăng
vận tốc thêm 5 km/h trên quảng đường còn lại. Tính quảng đường AB biết xe con đến B
trước xe tải 2 giờ 20 phút.
Câu 4. Cho hình thoi ABCD có AB = BD. Qua điểm C vẽ đường thẳng d bất kỳ, đường
thẳng này cắt các tia đối của tia BA và DA lần lượt tại E và F. Gọi giao điểm của BF và
DE là I.
a) Chứng minh
BCE
DFC
b) Chứng minh
BDE
DFB
c) Tính số đo góc EIF
Câu 5. Cho tam giác ABC có BC = a, AC = b, AB = c và p là nửa chu vi thỏa mãn
. Hỏi tam giác ABC là tam giác gì?
PHÒNG GD - ĐT
ĐỨC THỌ
ĐỀ THI KSCL HỌC KỲ II - MÔN TOÁN LỚP 8
Năm học 2012-2013.
Thời gian làm bài 90 phút
Đáp án và biểu điểm
Câu Đáp án
Biểu
điểm
1
(2,5đ)
a)
3
12 x
= x - 1
2x - 1 = 3(x - 1)
3x - 2x = 3 -1
x = 2
Mỗi ý 0,25 điểm
1,5
b)
1
2
x
= 1 +
2
2
x
x
(*)
ĐKXĐ: x
1; x
- 2
(*)
)2).(1(
)2(.2
xx
x
=
)2).(1(
)2().1(
xx
xx
+
)2).(1(
)1.(2
xx
xx
2. (x + 2) = (x - 1).(x + 2) + 2x(x - 1)
2x + 4 = x
2
+ x - 2 + 2x
2
- 2x
3x
2
- 3x - 6 = 0
3(x
2
- x - 2) = 0
3(x + 1).(x + 2) = 0
x + 1 = 0 hoặc x + 2 = 0
x = - 1 hoặc x = - 2
Đối chiếu điều kiện xác định ta thấy x = - 1 (TM)
x = - 2 (Không TM)
0,25
0,25
0,25
Đề thi khảo sát chất lượng Học kỳ II phòng GD Đức Thọ tỉnh Hà Tĩnh năm 2012 2013 Môn Toán lớp 8 - Trang 2
Đề thi khảo sát chất lượng Học kỳ II phòng GD Đức Thọ tỉnh Hà Tĩnh năm 2012 2013 Môn Toán lớp 8 - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Đề thi khảo sát chất lượng Học kỳ II phòng GD Đức Thọ tỉnh Hà Tĩnh năm 2012 2013 Môn Toán lớp 8 9 10 127