Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi khảo sát chất lượng học sinh giỏi Lớp 4 năm 2013 Trường tiểu học Gia Hòa, Hải Dương

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 194 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÀI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG

TRƯỜNG TH GIA HOÀ
Họ tên: ......................................................
Lớp 4........

Điểm

HỌC SINH GIỎI LỚP 4
NĂM HỌC 2012 - 2013

Thời gian: 65 phút
A . PHẦN TRẮC NGHIỆM

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất hoặc điền đáp án vào chỗ chấm,
hoàn thành các bài tập sau:
Câu1. Gạch chân dưới từ phức trong câu thơ sau:
Ơi quyển vở mới tinh,
Em viết cho thật đẹp.
Câu 2. Gạch chân dưới từ không cùng loại trong các nhóm từ sau:
- Tốt, xấu, khen, ngoan, hiền, thông minh, thẳng thắn.
- Đỏ tươi, xanh thẳm, vàng óng, trắng muốt, hiểu biết, tím biếc.
- Tròn xoe, méo mó, lo lắng, dài ngoãng, nặng trịch, nhẹ tênh.
Câu 3. Xác định từ loại của những từ sau :
Niềm vui, vui tươi, vui chơi, tình thương, yêu thương, đáng yêu.
- Danh từ:………………………………………………………………………….
- Động từ:………………………………………………………………………….
- Tính từ : :………………………………………………………………………….
Câu 4. Dßng nµo díi ®©y chØ toµn nh÷ng tõ l¸y?
A. t¬i tèt, l¹ lïng, nång nµn, no nª, h¨ng h¾c.
B. rËm r¹p, r¬m r¹, nång nµn, no nª, h¨ng h¾c.
C. rËm r¹p, l¹ lïng, nång nµn, no nª, h¨ng h¾c.
Câu 5. “Nh÷ng nô mai kh«ng ph« hång mµ ngêi xanh mµu ngäc bÝch.“
C©u v¨n trªn thuéc lo¹i c©u kÓ nµo?
A. Ai thế nào?
B. Ai làm gì?
C. Ai là gì?
Câu 6. Câu "Mùa này, khi mưa xuống, những dây khoai từ, khoai mỡ cùng dây đậu biếc bò
xanh rờn nở hoa tím ngắt" có mấy trạng ngữ?
A. Một trạng ngữ
B. Hai trạng ngữ

C. Ba trạng ngữ

Câu 7 : Chủ ngữ của câu : “Mùi hương ngòn ngọt của những loài hoa rừng không tên đằm
mình vào ánh nắng ban mai.” là:
A. Mùi hương ngòn ngọt
B. Mùi hương ngòn ngọt của những loài hoa rừng
C. Mùi hương ngòn ngọt của những loài hoa rừng không tên
Câu 8. Trong khổ thơ
Mầm non vừa nghe thấy
Vội bật chiếc vỏ rơi
Nó đứng dậy giữa trời
Khoác áo màu xanh biếc.
(Mầm non - Võ Quảng)
Sự vật được nhân hoá là.........................................
Từ ngữ thể hiện nhân hoá là: .......................................................................................

Câu 9. Từ nào trong số các từ sau viết không đúng chính tả?
A. lề lối

B. thợ nề

C. nề nếp
D. ngoài nề
Câu 10 Viết tiếp số thích hợp vào chỗ chấm:
a)

5
...

-

...
3

=

1
6

b)

...
4

+

1
...

=

7
8

Câu 11. Trung bình cộng của hai số là 48, hiệu của chúng bằng 14 , hai số đó sẽ là:
A. 34 và 14
B. 45 và 31
C. 55 và 41
Câu 12. Tìm x sao cho 18 < 171 : x < 20.
X = ...........
Câu 13. Biết X : 25 = 80 (dư 13).

X = ...............

Câu 14. 40dm2 5cm2 = ............ cm2
3 2,
3
m chiều cao m. Độ dài đáy của hình đó là
8
8
9
C...
TRƯỜNG TH GIA HOÀ
Họ tên: ......................................................
Lớp 4........
BÀI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG
HỌC SINH GIỎI LỚP 4
NĂM HỌC 2012 - 2013
Thời gian: 65 phút
Điểm
A . PHẦN TRẮC NGHIỆM
Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất hoặc điền đáp án vào chỗ chấm,
hoàn thành các bài tập sau:
Câu1. Gạch chân dưới từ phức trong câu thơ sau:
Ơi quyển vở mới tinh,
Em viết cho thật đẹp.
Câu 2. Gạch chân dưới từ không cùng loại trong các nhóm từ sau:
- Tốt, xấu, khen, ngoan, hiền, thông minh, thẳng thắn.
- Đỏ tươi, xanh thẳm, vàng óng, trắng muốt, hiểu biết, tím biếc.
- Tròn xoe, méo mó, lo lắng, dài ngoãng, nặng trịch, nhẹ tênh.
Câu 3. Xác định từ loại của những từ sau :
Niềm vui, vui tươi, vui chơi, tình thương, yêu thương, đáng yêu.
- Danh từ:………………………………………………………………………….
- Động từ:………………………………………………………………………….
- Tính từ : :………………………………………………………………………….
Câu 4. Dßng nµo díi ®©y chØ toµn nh÷ng tõ l¸y?
A. t¬i tèt, l¹ lïng, nång nµn, no nª, h¨ng h¾c.
B. rËm r¹p, r¬m r¹, nång nµn, no nª, h¨ng h¾c.
C. rËm r¹p, l¹ lïng, nång nµn, no nª, h¨ng h¾c.
Câu 5. “Nh÷ng nô mai kh«ng ph« hång mµ ngêi xanh mµu ngäc bÝch.“
C©u v¨n trªn thuéc lo¹i c©u kÓ nµo?
A. Ai thế nào? B. Ai làm gì? C. Ai là gì?
Câu 6. Câu "Mùa này, khi mưa xuống, những dây khoai từ, khoai mỡ cùng dây đậu biếc bò
xanh rờn nở hoa tím ngắt" có mấy trạng ngữ?
A. Một trạng ngữ B. Hai trạng ngữ C. Ba trạng ngữ
Câu 7 : Chủ ngữ của câu : “Mùi hương ngòn ngọt của những loài hoa rừng không tên đằm
mình vào ánh nắng ban mai.” là:
A. Mùi hương ngòn ngọt
B. Mùi hương ngòn ngọt của những loài hoa rừng
C. Mùi hương ngòn ngọt của những loài hoa rừng không tên
Câu 8. Trong khổ thơ
Mầm non vừa nghe thấy
Vội bật chiếc vỏ rơi
Nó đứng dậy giữa trời
Khoác áo màu xanh biếc.
(Mầm non - Võ Quảng)
Sự vật được nhân hoá là.........................................
Từ ngữ thể hiện nhân hoá là: .......................................................................................
Đề thi khảo sát chất lượng học sinh giỏi Lớp 4 năm 2013 Trường tiểu học Gia Hòa, Hải Dương - Trang 2
Đề thi khảo sát chất lượng học sinh giỏi Lớp 4 năm 2013 Trường tiểu học Gia Hòa, Hải Dương - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đề thi khảo sát chất lượng học sinh giỏi Lớp 4 năm 2013 Trường tiểu học Gia Hòa, Hải Dương 9 10 129