Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi khảo sát chất lượng Học sinh giỏi TP Vinh năm 2012 - 2013 Lớp 6

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 221 lần   |   Lượt tải: 0 lần
puoNc crAo ugc vA pAo,TAo
rHaNH prrd vrNH

sfi IGrAs sr(r cnAr L[Iq?{GHec srNHGroI

NW

Mdn thi: Tofn ISp 6
Thli gian l,*rn biri: 120 phrtt

nt rr*r crlinn rx{fc

Biri 1:{4dt€rn}Tim x bi6t :.
a) (zx+3)'= 125
I

rl

b') l l x + l l- 4 = - 2 .
s l
.

15

3 6

I

-X-:
.
' 1 2t - 7
s 2

C)

bi6ut66€5:?PT *?ry'*!*!n'-s
Fii 3:$ diarnlCho
n-3 n-3
n-3
a)Timn dSS nhan916tri nguy6n
ID\) m\
-^
r l m n G e S le phAnsotoi giAn.
Biri 3 {a di6m) Cho A:

+102010
+l020rr+102012
8+10200e

a) Chimgminh r5ng : A chiahiit cho 2q.
b) Chrmgminh r[ng A kh6ngph&iH s6chinh phucrn,g
.
Biti 4tt6:'di#m)
d6i eiratia AB, Gqi iv{,I{
Cha dognthf;ngAts, di6mO th,u6er,tia
theothir qr ld trung di6m eriaOA,O B
r
.l-'
r
a)
Chftngminh : OA< OB .

b) O,M,N di6m ndronhm gitrahai di$mc$n lpi trong 3 di6rn .
c) Chringt6 d0 d*.ih4N kh0ngphqrthuScv&ovi tri c{radi6ru O
Bf i ir( 2 #iam)Chungminhr&tg ' a+ 2b chiahritcho 3 khi vi chi khi b + 2a chia
hdtcho3.
HCt

,,',

PHONGGIAODUCVA DAOTAO VINH

rV rnr xsAo sAr cunr LU'qNG
HecsrNHGror1,,{AN.{
Hec zltz -2013
OOttti mOnNgfr'vin, l6'p6
Thd'ieian lAm bei: 120 phft (khoneke phatdc\)
Chu | (4 dittm):
Hdy n€u nhAn xet cua em r,6 c6i hay va cai d6c d6o cila doan vdn rnieu td
sau dAy:
"Sau trAn bdo, ch6n trdi, ngAn b€ sach nhu tAin kinh lau h€t rnay h€t bui.
Mat troi nhu l6n dan dAn, roi len cho ki h€t. J'ron trinh phuc hAu nhu long do
mot qud trung thi6n nhi6n day dgn. QuA tru'ng hong hao thdrn thdm va ducrngb€
dat l6n rn6t rnAmbac duong kinh rnarnrong bing ca rnot c6i chAntrcyimdu nggc
trai uuo'cbien ung hong. Y nhu rn6t rnArn16phArnti€n ra tu' trong binhrbinhd€
mu'ng cho su' truo'ng tho cua tlt ca nhirng ngucri chai luoi tr6n rnudn thuo bi€n
D6ng,"
(C6 TO - Nguy6n TuAn, Ngir van 6, tap 2)
CAu2 (6 diem):
' : -

r r \

Hdy vi€t rnotdoanvdn ngdn(khoAngB-10cAu)nOuy nghTacuahinh tugng
Th6nhGiong trong truydnthuy€t cungtdn.
Ciu3fl0die'*t;
!

t i

r

i

Hay ke rnot c6u chuyende chungto rangtrong cu6c s6ng,tinh cam trong
s6ngvd long nhAnhdu co y nghiagiup con nguoi s6ngtot hon.

...
puoNc
crAo ugc vA
pAo,TAo
sfi
IGrAs
sr(r cnAr
L[Iq?{G
Hec srNH
GroI
rHaNH
prrd
vrNH
NW
Mdn thi:
Tofn ISp
6
Thli
gian
l,*rn
biri: 120
phrtt
nt rr*r
crlinn rx{fc
Biri 1:{4
dt€rn} Tim
x
bi6t :.
a) (zx+3)'
=
125
I rl
b)
lx+ll
-4=-2.
'l
sl
.
15
3 6
I
C) t-:
-X--
.
'12
7s
2
Fii
3: $
diarnlCho bi6u
t66€
5:?PT
*?ry'*!
*!n'-s
n-3
n-3 n-3
a)Tim
n
dS S
nhan
916
tri
nguy6n
I \ m\ -^
S
le
phAn
so
toi
giAn
.D)
rlmnGe
Biri 3
{a
di6m)
Cho A: 8+10200e
+102010 +l020rr
+102012
a)
Chimg
minh
r5ng
: A chia
hiit cho 2q.
b)
Chrmg minh r[ng A kh6ng
ph&i
H s6 chinh
phucrn,g .
Biti
4tt6:'di#m)
Cha dogn
thf;ng Ats,
di6m
O
th,u6er,tia
d6i
eira tia
AB,
Gqi iv{, I{
,,'
,
theo
thir
qr
ld
trung di6m eria OA,O
B
r .l-' r
a)
Chftng minh
: OA< OB
.
b)
O,M,N
di6m
ndro nhm
gitra
hai di$m
c$n lpi trong
3 di6rn .
c)
Chring t6
d0 d*.i
h4N kh0ng
phqr
thuSc
v&o
vi
tri c{ra di6ru
O
Bf
i
ir(
2
#iam)
Chung
minh r&t
g
' a+ 2b
chiahrit
cho
3
khi
vi
chi khi
b
+
2a chia
hdt
cho 3.
HCt
Đề thi khảo sát chất lượng Học sinh giỏi TP Vinh năm 2012 - 2013 Lớp 6 - Trang 2
Đề thi khảo sát chất lượng Học sinh giỏi TP Vinh năm 2012 - 2013 Lớp 6 - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đề thi khảo sát chất lượng Học sinh giỏi TP Vinh năm 2012 - 2013 Lớp 6 9 10 922