Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi khảo sát chất lượng Học sinh giỏi TP Vinh năm 2012 - 2013 Lớp 7

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 262 lần   |   Lượt tải: 0 lần
l ' l l ( ) \ ( ; ( ; 1 . . , \ lO
)t]('VA DAO TAO

D I i K T I A O S A T C H A T L T ] ' O N GF I O C S T N I I( ; I O I
NANI IIOC 20t2 - 2013

r rL._!,\_!1
Prr0-vrNrr
r

uri:rln crtiNtrrnf'c

Mdn thi: Toirn l(tp 7
Thoi gian ldm biti: 120 philt

i

l l u i I I I t[iAnt)C'hocac da thu'c:

A(t : 2'r'-'l'r l
B(t):

l
+-Y -ZX+l

) xt-l.r' +r- -)"r+i
?

C(t):

^

)

^

.

J

xt+-lr' + j x - - u x + + tb

rr) l'inh il'I(,x): A(-r)-2tl(.x)+ C(x)
b) I'inhgi6 tri ciraM(-t) khi x: -S7:
c ) ('ii giir tri r.rdo
cua x d€ M(x) :0 khong?
I t r r i2 . ( - / , l i t J n t )
l ) I ' i n tx b i 0 t :l : . r + j l = . r * 2 .
t r ) I ' i n rq i . rt r i l c r nn l - r Actu aA : l r - 2 0 1 2 1 + l z o t 3 *kxhl i , r t h a yc l o i

li:ii J.r / ,[tr;nt) L]atanr vai theo thu tr-rco gi6 120000dong. 192000clOr-rg,
l-14000
,
,
'
:
'
r
t
r _
r ' .
, l
, '
l-raico cung chieu clai,tarn th[r hai r,a tirn thr,rba c6
titrnr, [ .tnr lirrLnhal.va tirr-rLirr"t
'l'ong
err:r.'.
;lrieLrr'()ng.
ba chi0u dei ld I lOnt,t6ng ba chi€u rdng li ?,1m.T'ir-rhl<ich
LIriLti'c
cLrln6i tim vlii, biOtrirng gta lm2clraba tAm vai bing nhau.

f t a i l : t ( )L { i L ) m
) A l1l('co 1 li giao di6rncdc tia phAngiac cira goc B va C,rl1la
Cho
1r-ung
tliulrncLni1j('. lli.ir /l/,\/ - eoovi B/

:1,V.

. r) i i r r h / i .l r
I'i \ J /11 i

nrir-]h
rdng: I].'1-'3AI
tr'. Clhinrs.
J t t - "8

I t i i 5 . | ) , 1 i , ) n tl) i n r s o t L Ln i r i O nn d 0 phAnso ' . " '

/.1') - -)

t
I

I i:rf
l v l

c o s . i i t r i l u r rr r l l l t

PHONGGIAODUCVA DAOTAO VINI-I

xV rnt ruAO sAr cunr lUQxc HQCSINHcl6t xAn'lHQCz1tz-2013
O Ot t i m 6 n N g f r ' \ ' i n , l 6 ' P7
T h d 'i e i a n l d m b i i : 120 ph[t ( l&ong k0 phAtde)

CAu 1 (4 di€m):
PhAntich t6c dUng cila di€p ngfr'tronghai cAutho sau:
Phi6n Am:

I(int da ngLqt/nti€tLngttvet ch[nh viAn
Xuan giang, xt,ranthuy, ti€p xuan thiAn

Dich nghTa: D€rn nay, d€rn rarn thdng gieng,tr6ng dung luc tron nhat
S o n g xu A n ,n r- tocxuAn.tiep giap vcr itr o' ixuAn.
CAu 2(6 di€nt):
Hdy vi€t rn6t doan vdn ngan (khoang 8- l0 cAu) neu nhAn xet cua etn ve
"Song
t6c dung cua su ket hop nghe thuAt tang tien va tuong phdrntrong tru1zs11
chet mdc boy" cua PharnDuy Ton.
Ciu3(l0dient):
CArn nghi cua em ve bai tho Banh troi ntro'ccua nha thcvH6 XuAn I{uong.
I,{6r

Chfr ki, criagi6m khio sti I

Chii'k)?cfla gi6m khio sO2

Di6m

56 ph6ch

QuestionI. 1,0marks Fill ONE suitable word "rom the box into tlte blank.
on

send

in

some

a

much

On Mother'sDay sonsand daughtersvisit their mo...
l'll()\(;
(;1..,\O
l)t]('VA DAO TAO
r r
L._!,\_!1
Prr0
-v
rNr r
r
uri:rln
crtiNtr
rnf'c
i
DIi
KTIAO
SAT CHAT LT]'ONG
FIOC
STNII
(;IOI
NANI IIOC 20t2
-
2013
Mdn thi:
Toirn l(tp 7
Thoi
gian
ldm
biti: 120
philt
llui I
I
ftai l:t
()
L{iL)m)
1r-ung tliulrn
cLni
.r
)
i irrh
/i.
lr
I'i
\
J /11
i
I t[iAnt)
C'ho cac
da thu'c
:
A(t
:
2'r'
-'l'r
B(t):
xt-l.r'
C(t):
xt+-lr'
ll-
+-Y
-ZX+l
)-
+r-
-)"r+i
?
^)^.J
+jx--ux++-
tb
rr)
l'inh
il'I(,x)
:
A(-r)
-2tl(.x)
+
C(x)
b) I'inh gi6 tri
cira M(-t)
khi
x:
-S7:
c
)
('ii
giir
tri
r.rdo
cua
x d€ M(x)
:0
khong ?
Itrri 2
.(-/,litJnt)
l)
I'int x
bi0t:
l:.r+jl=.r*2.
tr)
I'inr
qi.r
tri lcrn nl-rAt
cua
A:
lr-20121+lzot3*xl
khi
,r
thay cloi
li:ii
J.r / ,[tr;nt
)
L]a tanr
vai
theo thu
tr-r co
gi6
120000 dong. 192000
clOr-rg,
l-14000
r_ r'. ,l
,
,'
': 'r
,
t
titrnr, [
.tnr
lirrL
nhal. va tirr-r
Lirr"t
l-rai co cung chieu clai, tarn th[r hai
r,
a tirn
thr,r ba
c6
e
rr:r.'. ;lrie
Lr r'()ng.
'l'ong
ba
chi0u dei
ld
I lOnt, t6ng
ba chi€u
rdng li
?,1m.T'
ir-rh l<ich
LIriLti'c cLrln6i
tim vlii, biOt
rirng
gta lm2 clra ba tAm vai bing nhau.
Cho A
l1l('co
1 li
giao
di6rn
cdc
tia
phAn
giac
cira
goc
B va
C,
rl1 la
1j('.
lli.ir
/l/,\/
-
eoo
vi
B/
:1,V.
tr'.
Clhinrs.
nrir-]h rdng
: I].'1-' 3AI
phAn
so
Jtt-8
'.
"' "
co s.ii
tri lurr rrlllt
/.1')
-
-)
t I i:rf
I lvl
Itii 5.
|
),1i,)nt)
l inr so
tLL
niriOn
n d0
Đề thi khảo sát chất lượng Học sinh giỏi TP Vinh năm 2012 - 2013 Lớp 7 - Trang 2
Đề thi khảo sát chất lượng Học sinh giỏi TP Vinh năm 2012 - 2013 Lớp 7 - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Đề thi khảo sát chất lượng Học sinh giỏi TP Vinh năm 2012 - 2013 Lớp 7 9 10 661