Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi khảo sát chất lượng học sinh

Được đăng lên bởi hoangviet2007
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 591 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Phßng gD & §T HuyÖn T©n Uyªn
Tr−êng THCS TT T©n Uyªn
§Ò Thi Kh¶o s¸t vµo líp 6
N¨m häc: 2011 - 2012
Thêi gian: 60 phót
C©u 1: (3 ®iÓm) TÝnh
a,
3 1 2
2 2 3
+
= b, 2,1
×
15,3 - 2,1
×
5,3 =
c, 3 giê 9 phót - 1giê 53 phót = ……giê……phót
C©u 2
. (
2 ®iÓm
)
a, T×m x biÕt:
x
2
- 3,2 = 5
b, T×m x vµ y, biÕt sè
2011xy
chia hÕt cho 2; 5 vµ 9.
C©u 3. (2 ®iÓm)
HiÖn nay tæng sè tuæi cña hai anh em lµ 28 tuæi, biÕt r»ng tuæi cña em b»ng
3
4
tuæi cña anh. T×m tuæi cña anh vµ em hiÖn nay?
C©u 4. (3 ®iÓm) . Cho tam gi¸c ABC vu«ng
t¹i A. BiÕt AB = 4cm, AC = 3cm, kÐo dµi
thªm c¹ch BC mét ®o¹n CD = 2cm th× diÖn
tÝch tam gi¸c ACD b»ng 2,4cm
2
.
a, TÝnh diÖn tÝch tam gi¸c ABC
b, TÝnh chu vi tam gi¸c ABC
Phßng gD & §T HuyÖn T©n Uyªn
Tr−êng THCS TT T©n Uyªn
§Ò Thi Kh¶o s¸t vµo líp 6
N¨m häc: 2011 - 2012
Thêi gian: 60 phót
C©u 1: (3 ®iÓm) TÝnh
a,
3 1 2
2 2 3
+
= b, 2,1 × 15,3 - 2,1 × 5,3 =
c, 3 giê 9 phót - 1giê 53 phót = ……giê……phót
C©u 2. (2 ®iÓm)
a, T×m x biÕt:
x
2
- 3,2 = 5
b, T×m x vµ y, biÕt sè 2011xy chia hÕt cho 2; 5 vµ 9.
C©u 3. (2 ®iÓm)
HiÖn nay tæng sè tuæi cña hai anh em lµ 28 tuæi, biÕt r»ng tuæi cña em b»ng
3
4
tuæi cña anh. T×m tuæi cña anh vµ em hiÖn nay?
C©u 4. (3 ®iÓm) . Cho tam gi¸c ABC vu«ng
t¹i A. BiÕt AB = 4cm, AC = 3cm, kÐo dµi
thªm c¹ch BC mét ®o¹n CD = 2cm th× diÖn
tÝch tam gi¸c ACD b»ng 2,4cm
2
.
a, TÝnh diÖn tÝch tam gi¸c ABC
b, TÝnh chu vi tam gi¸c ABC
HÕt
HÕt
3
c
m
2cm
2
2cm
D
C
B
A
3
c
m
2cm
2
2cm
D
C
B
A
Đề thi khảo sát chất lượng học sinh - Trang 2
Đề thi khảo sát chất lượng học sinh - Người đăng: hoangviet2007
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Đề thi khảo sát chất lượng học sinh 9 10 764