Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi khảo sát chất lượng Lớp 1 Trường TH Xuân Hương tỉnh Bắc Giang

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 53 trang   |   Lượt xem: 1393 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG TH
XUÂN HƯƠNG 1

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG
NĂM HỌC 2012 - 2013
TUẦN 5 - LỚP 1
Thời gian làm bài 20 phút (không kể thời gian giao đề)

Học sinh: ..............................................Lớp: .........Trường TH Xuân Hương 1
I. PhÇn tr¾c nghiÖm: (4 ®iÓm)
C©u 1: Khoanh vµo ch÷ ®Æt tríc c©u tr¶ lêi ®óng:
TiÕng nµo cã ©m u?
A. thu
B. th
C. thi
C©u 2:Khoanh vµo ch÷ ®Æt tríc c©u tr¶ lêi ®óng:
DÊu cña phÐp tÝnh 6 < 7 lµ:
A. <
B. >
C. =
II. PhÇn tù luËn (6 ®iÓm)
C©u 1: Nèi:
C¸

r¸

ræ

kho

C©u 2: <,>,= ?
8 …6
7… 8

4…4
9…6

Hướng dẫn chấm:
I/ PHẦN TRẮC NGHIỆM:

- Câu 1: (2 điểm) : Khoanh vào A.
- Câu 2:( 2 điểm): Khoanh vào A.
II/ PHẦN TỰ LUẬN:
- Câu 1: (2 điểm ): điền đúng mỗi từ được 1 điểm
- Câu 2: (4 điểm ): đúng mỗi phần được 1 điểm

HIỆU TRƯỞNG DUYỆT

TRƯỜNG TH
XUÂN HƯƠNG 1

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG
NĂM HỌC 2012 - 2013
TUẦN 6 - LỚP 1
Thời gian làm bài 20 phút (không kể thời gian giao đề)

Học sinh: ..............................................Lớp: .........Trường TH Xuân Hương 1
I. PhÇn tr¾c nghiÖm: (4 ®iÓm)
C©u 1: §iÒn g hay gh?
A. …Õ gç
B. nhµ … a
C©u 2: Khoanh vµo sè lín nhÊt:
A. 10 ; 5 ; 9
B. 5 ; 4 ; 7
II. PhÇn tù luËn (6 ®iÓm)
C©u 1: ViÕt qua , giá:

C©u 2: Nèi « trèng víi sè thÝch hîp:
< 2 ;
0

1

=1;
2

3

>3;
4

> 4

5

Hướng dẫn chấm:
I/ PHẦN TRẮC NGHIỆM:
- Câu 1 ( 2 điểm): A điền gh; B điền g
- Câu2 (2 điểm ): A Khoanh vào 10; B khoanh vào 7.
II/ PHẦN TỰ LUẬN:
- Câu 1 ( 2 điểm) : viết đúng mỗi tiếng được 1 điểm.

- Câu 2 (4 điểm) : đúng mỗi phần được 1 điểm.

HIỆU TRƯỞNG DUYỆT

TRƯỜNG TH
XUÂN HƯƠNG 1

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG
NĂM HỌC 2012- 2013
TUẦN 7 - LỚP 1
Thời gian làm bài 20 phút (không kể thời gian giao đề)

Học sinh: ..............................................Lớp: .........Trường TH Xuân Hương 1
I. PhÇn tr¾c nghiÖm: (4 ®iÓm)
C©u 1: Khoanh vµo tiÕng cã ©m ng:
A. nghe
B. ngµ

C©u 2:Khoanh vµo sè lín nhÊt:
A. 1, 5 , 2, 9
B. 6, 3, 7, 1
II. PhÇn tù luËn (6 ®iÓm)
C©u 1: §iÒn vµo chç trèng tr hoÆc y:
a) nhµ
….Î
b) … tÕ xã.
C©u 2 :< , > , = ?
1…2
6… 6
9… 7
8 …. 10

Hướng dẫn chấm :
I/ Phần trắc nghiệm:
Câu 1:( 2 điểm) . Khoanh vào ngà
Câu 2:( 2 điểm) : A. Khoanh vào s ố 9.
B. Khoanh vào s ố 7.
II/ Phần tự luận:
Câu 1:( 2 điểm) : điền đúng mỗi từ được 1 điểm.
A, điền tr
B, điền y
Câu 2: (4 điểm) : đúng mỗi phần được 1 điểm.

HIỆU TRƯỞNG DUYỆT

TRƯỜNG TH
XUÂN HƯƠNG 1

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG
NĂM HỌC 2012 - 2013
TUẦN 8 - LỚP 1
Thời gian làm bài 20 phút (không kể thời gian giao đề)

Học sinh: ..............................................Lớp...
TRƯỜNG TH
XUÂN HƯƠNG 1
ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG
NĂM HỌC 2012 - 2013
TUẦN 5 - LỚP 1
Thời gian làm bài 20 phút (không kể thời gian giao đề)
Học sinh: ..............................................Lớp: .........Trường TH Xuân Hương 1
I. PhÇn tr¾c nghiÖm: (4 ®iÓm)
C©u 1: Khoanh vµo ch÷ ®Æt tríc c©u tr¶ lêi ®óng:
TiÕng nµo cã ©m u?
A. thu
B. th
C. thi
C©u 2:Khoanh vµo ch÷ ®Æt tríc c©u tr¶ lêi ®óng:
DÊu cña phÐp tÝnh 6 < 7 lµ:
A. < B. > C. =
II. PhÇn tù luËn (6 ®iÓm)
C©u 1: Nèi:
kho
C©u 2: <,>,= ?
8 6 4 4
7 8 9 6
Hướng dẫn chấm:
I/ PHẦN TRẮC NGHIỆM:
Đề thi khảo sát chất lượng Lớp 1 Trường TH Xuân Hương tỉnh Bắc Giang - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề thi khảo sát chất lượng Lớp 1 Trường TH Xuân Hương tỉnh Bắc Giang - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
53 Vietnamese
Đề thi khảo sát chất lượng Lớp 1 Trường TH Xuân Hương tỉnh Bắc Giang 9 10 923