Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12 – LẦN 2, NĂM 2012

Được đăng lên bởi Sinh Viên
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 2791 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
TRƯỜNG THPT CHUYÊN

ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12 – LẦN 2, NĂM 2012
Môn: HÓA HỌC
(Thời gian làm bài: 90 phút; 50 câu trắc nghiệm)

Họ và tên .................................................................. Số báo danh ..........................

Mã đề thi 132

Cho khối lượng nguyên tử của các nguyên tố (theo đvC): C = 12; H = 1; O = 16; S = 32; Cu = 64; Fe = 56; Al = 27; N = 14;
Ca = 40; Ba = 137; Na = 23; Mg = 24; Cl = 35,5; Zn = 65; K = 39; Mn = 55; Ag = 108; Br = 80.
A. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (40 câu: Từ câu 1 đến câu 40)
Câu 1: Cho 2 hệ cân bằng sau trong hai bình kín:

→ CO (k) + H2 (k) ; ∆H = 131 kJ và CO (k) + H2O (k) ¬

→ CO2 (k) + H2 (k) ; ∆H = - 41 kJ
C (r) + H2O (k) ¬




Có bao nhiêu điều kiện trong các điều kiện sau đây làm các cân bằng trên dịch chuyển ngược chiều nhau?
(1) Tăng nhiệt độ. (2) Thêm lượng hơi nước vào. (3) Thêm khí H2 vào.
(4) Tăng áp suất.
(5) Dùng chất xúc tác.
(6) Thêm lượng CO vào.
A. 3.
B. 4.
C. 1.
D. 2.
Câu 2: Chỉ dùng Cu(OH)2/OH- có thể nhận biết được các dung dịch đựng riêng biệt từng chất trong nhóm nào sau đây?
A. Anbumin, axit acrylic, axit axetic, etanal, glucozơ.
B. Etylen glicol, glucozơ, tripeptit, ancol etylic, glixerol.
C. Glucozơ, fructozơ, glixerol, axit axetic, metanol.
D. Glucozơ, glixerol, axit axetic, etanal, anbumin.
Câu 3: Hòa tan 64 gam hỗn hợp muối gồm CuSO4, FeSO4, Fe2(SO4)3, MgSO4 trong đó lưu huỳnh chiếm 25% về khối lượng
vào nước được dung dịch X. Cho X tác dụng với dung dịch Ba(OH)2 vừa đủ thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là
A. 149,5.
B. 116,5.
C. 50,0.
D. 233,0.
Câu 4: Cho 12,6 gam hỗn hợp Mg và Al có tỉ lệ mol tương ứng là 3:2 tác dụng với dung dịch HNO 3 loãng, dư thu được
dung dịch X và 2,24 lít (đktc) hỗn hợp hai khí không màu, không hóa nâu trong không khí có tỉ khối hơi so với H 2 bằng
18. Số mol HNO3 đã tham gia phản ứng là
A. 1,4750 mol.
B. 0,9375 mol.
C. 1,4375 mol.
D. 1,2750 mol.
Câu 5: Cho anđehit X mạch hở có công thức phân tử là C xHy(CHO)z. Cho 0,15 mol X phản ứng với lượng dư dung dịch
AgNO3 trong NH3 thì thu được 64,8 gam Ag. Cho 0,125a mol X phản ứng với H 2 dư (xúc tác Ni, đun nóng) thì thể tích H 2
phản ứng là 8,4a lít (đktc). Mối liên hệ x, y là
A. 2x – y – 2 = 0.
B. 2x – y – 4 = 0.
C. 2x – y + 2 = 0.
D. 2x – y + 4 = 0.
Câu 6: Cho m gam một α − amino axit X (là dẫn xuất của benzen, chỉ chứa 1 nhóm -NH 2 trong phân tử) tác dụng vừa đủ
với 40 ml dung dịch HCl 1M, dung dịch thu được sau phản ứng tác dụng vừa đủ với 100 ml dung dịch ...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
TRƯỜNG THPT CHUYÊN
ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12 – LẦN 2, NĂM 2012
Môn: HÓA HỌC
(Thời gian làm bài: 90 phút; 50 câu trắc nghiệm)
Họ và tên .................................................................. Số báo danh ..........................
Mã đề thi 132
Cho khối lượng nguyên tử của các nguyên tố (theo đvC): C = 12; H = 1; O = 16; S = 32; Cu = 64; Fe = 56; Al = 27; N = 14;
Ca = 40; Ba = 137; Na = 23; Mg = 24; Cl = 35,5; Zn = 65; K = 39; Mn = 55; Ag = 108; Br = 80.
A. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (40 câu: Từ câu 1 đến câu 40)
Câu 1: Cho 2 hệ cân bằng sau trong hai bình kín:
C
(r)
+ H
2
O
(k)

¬
CO
(k)
+ H
2 (k)
;
H
= 131 kJ và CO
(k)
+ H
2
O
(k)

¬
CO
2
(k)
+ H
2 (k)
;
H
= - 41 kJ
Có bao nhiêu điều kiện trong các điều kiện sau đây làm các cân bằng trên dịch chuyển ngược chiều nhau?
(1) Tăng nhiệt độ. (2) Thêm lượng hơi nước vào. (3) Thêm khí H
2
vào.
(4) Tăng áp suất. (5) Dùng chất xúc tác. (6) Thêm lượng CO vào.
A. 3. B. 4. C. 1. D. 2.
Câu 2: Chỉ dùng Cu(OH)
2
/OH
-
có thể nhận biết được các dung dịch đựng riêng biệt từng chất trong nhóm nào sau đây?
A. Anbumin, axit acrylic, axit axetic, etanal, glucozơ. B. Etylen glicol, glucozơ, tripeptit, ancol etylic, glixerol.
C. Glucozơ, fructozơ, glixerol, axit axetic, metanol. D. Glucozơ, glixerol, axit axetic, etanal, anbumin.
u 3: Hòa tan 64 gam hỗn hợp muối gồm CuSO
4
, FeSO
4
, Fe
2
(SO
4
)
3
, MgSO
4
trong đó lưu huỳnh chiếm 25% về khối lượng
vào nước được dung dịch X. Cho X tác dụng với dung dịch Ba(OH)
2
vừa đủ thu được m gam kết tủa. Gtrị của m là
A. 149,5. B. 116,5. C. 50,0. D. 233,0.
Câu 4: Cho 12,6 gam hỗn hợp Mg Al tỉ lệ mol tương ứng 3:2 tác dụng với dung dịch HNO
3
loãng, thu được
dung dịch X 2,24 lít (đktc) hỗn hợp hai khí không màu, không hóa nâu trong không khí tỉ khối hơi so với H
2
bằng
18. Số mol HNO
3
đã tham gia phản ứng là
A. 1,4750 mol. B. 0,9375 mol. C. 1,4375 mol. D. 1,2750 mol.
Câu 5: Cho anđehit X mạch hở công thức phân tử C
x
H
y
(CHO)
z
. Cho 0,15 mol X phản ứng với lượng dung dịch
AgNO
3
trong NH
3
thì thu được 64,8 gam Ag. Cho 0,125a mol X phản ứng với H
2
dư (xúc tác Ni, đun nóng) thì thể tích H
2
phản ứng là 8,4a lít (đktc). Mối liên hệ x, y là
A. 2x – y – 2 = 0. B. 2x – y – 4 = 0. C. 2x – y + 2 = 0. D. 2x – y + 4 = 0.
Câu 6: Cho m gam một
α
amino axit X (là dẫn xuất của benzen, chỉ chứa 1 nhóm -NH
2
trong phân tử) tác dụng vừa đủ
với 40 ml dung dịch HCl 1M, dung dịch thu được sau phản ứng tác dụng vừa đủ với 100 ml dung dịch NaOH 0,8M. Mặt
khác, nếu đem 5m gam aminoaxit nói trên tác dụng vừa đủ với dung dịch KOH rồi cạn sẽ thu được 40,6 gam muối
khan. Số công thức cấu tạo thỏa mãn của X là
A. 5. B. 2. C. 3. D. 4.
Câu 7: Nhận xét nào sau đây không đúng về glucozơ?
A. Lên men glucozơ chỉ thu được C
2
H
5
OH và CO
2
.
B. Vòng 6 cạnh của glucođược do phản ứng cộng của nhóm -OH C
5
vào ln kết C=O của nhóm chức anđehit.
C. Glucozơ có thể tạo este chứa 5 gốc CH
3
COO trong phân tử khi tham gia phản ứng với anhiđrit axetic có mặt piriđin.
D. Glucozơ tác dụng được với H
2
(xúc tác Ni, đun nóng), Cu(OH)
2
, dung dịch AgNO
3
trong NH
3
.
Câu 8: Este X tác dụng với NaOH theo tỉ lệ mol 1:2 thu được một muối và một ancol có số mol bằng nhau và bằng số mol
X phản ứng. Cho 11,6 gam X phản ứng vừa đủ với 200 ml dung dịch NaOH 1M thu được 6,2 gam ancol. Công thức phân
tử của X là
A. C
5
H
6
O
4
. B. C
4
H
8
O
2
. C. C
4
H
4
O
4
. D. C
3
H
6
O
2
.
Câu 9: Cho X (Z = 24), Y (Z = 26).
3
X
+
,
2
Y
+
có cấu hình electron lần lượt là
A. [Ne]3d
4
, [Ne]3d
4
4s
2
. B. [Ne]3d
3
, [Ne]3d
6
. C. [Ar]3d
3
, [Ar]3d
6
. D. [Ar]3d
3
, [Ar]3d
5
.
Câu 10: Nung nóng hỗn hợp X gồm 0,1 mol axetilen; 0,2 mol xiclopropan; 0,1 mol etilen và 0,6 mol hiđro với xúc tác Ni,
sau một thời gian thu được hỗn hợp Y tỉ khối so với H
2
bằng 12,5. Cho hỗn hợp Y tác dụng với brom trong CCl
4
thấy có tối đa a gam brom phản ứng. Giá trị của a là
A. 32. B. 24. C. 8. D. 16.
Câu 11: Cho m gam chất béo tạo bởi axit panmitic axit oleic tác dụng hết với dung dịch NaOH vừa đủ thu được dung
dịch X chứa 129 gam hỗn hợp 2 muối. Biết 1/2 dung dịch X làm mất màu vừa đủ với 0,075 mol Br
2
trong CCl
4
. Giá trị của
m là
A. 64,35. B. 132,90. C. 128,70. D. 124,80.
Câu 12: Geranial (3,7-đimetyl oct-2,6-đien-1-al) trong tinh dầu s tác dụng sát trùng, giảm mệt mỏi, chống căng
thẳng, ... Để phản ứng cộng hoàn toàn với 28,5 gam geranial cần tối đa bao nhiêu gam brom trong CCl
4
?
A. 60 gam. B. 30 gam. C. 90 gam. D. 120 gam.
u 13: Cho từ từ dung dịch chứa 0,2 mol HCl vào dung dịch chứa m gam hỗn hợp X gồm Na
2
CO
3
, KHCO
3
thì thấy có 0,1
mol kCO
2
thoát ra. Cho dung dịch Ca(OH)
2
dư vào m/2 gam hỗn hợp X như tn thấy có 15 gam kết tủa. G trị của m
A. 31,20. B. 30,60. C. 39,40. D. 19,70.
Câu 14: Nhận xét nào sau đây không đúng về kim loại kiềm?
A. Cấu hình electron lớp ngoài cùng của kim loại kiềm là ns
1
với n nguyên và
1 n 7
<
.
B. Kim loại kiềm khử H
2
O dễ dàng ở nhiệt thường giải phóng H
2
.
C. Kim loại kiềm có cấu trúc mạng tinh thể lập phương tâm khối nên chúng có nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi thấp.
D. Khi cho kim loại kiềm vào dung dịch HCl thì kim loại kiềm phản ứng với dung môi H
2
O trước, với axit sau.
Trang 1/5 - Mã đề thi 132
ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12 – LẦN 2, NĂM 2012 - Trang 2
ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12 – LẦN 2, NĂM 2012 - Người đăng: Sinh Viên
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12 – LẦN 2, NĂM 2012 9 10 553