Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi khảo sát chất lượng Lớp 3 Trường TH Xuân Hương tỉnh Bắc Giang

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 70 trang   |   Lượt xem: 1960 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG TH
XUÂN HƯƠNG I

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG
NĂM HỌC 2012 – 2013
TUẦN: 1 - LỚP 3
Thời gian: 20 phút (Không kể thời gian giao đề)
Học sinh………………………………Lớp ………Trường TH…………………
I.Phần trắc nghiệm: (4 điểm)
Câu 1: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:
Trong bài tập đọc Cậu bé thông minh, cậu bé đã làm gì để giúp dân làng?
A. Nộp cho nhà vua một gà trống biết đẻ trứng.
B. Lên kinh đô gặp nhà vua và nói rằng gà trống không đẻ được trứng.
C. Tìm cách để nhà vua thấy lệnh của mình là vô lí, không thực hiện được.
Câu 2: Điền vào chỗ trống l hay n ?
a) ) náo ….ức
b) …eo chèo
c) hạ ….ệnh
d) ….ộp bài.
Câu 3: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:
Viết các số 235; 532 ; 367 ; 358 theo thứ tự từ lớn đến bé là:
A. 235 ; 358; 367; 532
B. 532 ; 358 ; 367 ; 235 .
C.532 ;367 ; 358 ; 235 .
Câu 4: Đúng ghi Đ sai ghi S:
a) 357 + 221 = 588

b) 858 – 445 = 413

II. Phần tự luận: ( 6 điểm)
Câu 1: Tìm các sự vật được so sánh trong các câu sau:
a) Trăng tròn như mắt cá.
………………………………………………………………………………………..
b) Tiếng ve đồng loạt cất lên tựa một dàn đồng ca.
………………………………………………………………………………………..
Câu 2: Tìm x :

a) x +235 = 657

b) x - 326 = 348

………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………….
Câu 3: Một cửa hàng, ngày thứ nhất bán được 125 lít dầu, ngày thứ hai bán được
135 lít dầu. Hỏi cả hai ngày cửa hàng đó bán được bao nhiêu lít dầu ?
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..

HƯỚNG DẪN CHẤM TUẦN 1
I. Phần trắc nghiệm : ( 4 điểm )
Mỗi câu khoanh đúng cho 1 điểm
Câu 1: ý C
Câu 2: Mỗi phần điền đúng được 0,25 điểm:
a) l
b) n
c) l
d) n
Câu 3: ý C
Câu 4: a) S
b) Đ
II. Phần tự luận: ( 6 điểm)
Câu 1 (2điểm): mỗi phần đúng cho 1 điểm.
a) Trăng được so sánh với mắt cá.
b) Tiếng ve được so sánh với một dàn đồng ca.
Câu 2 (2điểm): Tính đúng mỗi phần cho 1 điểm.
Câu 3 (2điểm):
Cả hai ngày cửa hàng đó bán được số lít dầu là:
125 + 135 = 260 ( l)
cho ( 1 điểm )
Đáp số: 260l dầu
cho ( 0,5điểm )

cho ( 0.5 điểm )

TRƯỜNG TH
XUÂN HƯƠNG I

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG
NĂM HỌC: 2012 – 2013
TUẦN 2 - LỚP 3
Thời gian: 20 phút (Không kể thời gian giao đề)

Học sinh………………………………Lớp …..Trường Tiểu học …………………..
I. PhầnI: trắc nghiệm: (4 điểm)
Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:
Câu 1. Trong câu chuyện “Ai có lỗi”, En – ri – cô đã có những hành động nào khi
cho rằng bạn có lỗi với mình?
A. Giơ thước lên doạ đánh bạn.
B. Đẩy bạn, làm hỏng ...
TRƯỜNG TH ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG
XUÂN HƯƠNG I NĂM HỌC 2012 – 2013
TUẦN: 1 - LỚP 3
Thời gian: 20 phút (Không kể thời gian giao đề)
Học sinh………………………………Lớp ………Trường TH…………………
I.Phần trắc nghiệm: (4 điểm)
Câu 1: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:
Trong bài tập đọc Cậu bé thông minh, cậu bé đã làm gì để giúp dân làng?
A. Nộp cho nhà vua một gà trống biết đẻ trứng.
B. Lên kinh đô gặp nhà vua và nói rằng gà trống không đẻ được trứng.
C. Tìm cách để nhà vua thấy lệnh của mình là vô lí, không thực hiện được.
Câu 2: Điền vào chỗ trống l hay n ?
a) ) náo ….ức b) …eo chèo c) hạ ….ệnh d) ….ộp bài.
Câu 3: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:
Viết các số 235; 532 ; 367 ; 358 theo thứ tự từ lớn đến bé là:
A. 235 ; 358; 367; 532 B. 532 ; 358 ; 367 ; 235 . C.532 ;367 ; 358 ; 235 .
Câu 4: Đúng ghi Đ sai ghi S:
a) 357 + 221 = 588 b) 858 – 445 = 413
II. Phần tự luận: ( 6 điểm)
Câu 1: Tìm các sự vật được so sánh trong các câu sau:
a) Trăng tròn như mắt cá.
………………………………………………………………………………………..
b) Tiếng ve đồng loạt cất lên tựa một dàn đồng ca.
………………………………………………………………………………………..
Câu 2: Tìm x : a) x +235 = 657 b) x - 326 = 348
………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………….
Câu 3: Một cửa hàng, ngày thứ nhất bán được 125 lít dầu, ngày thứ hai bán được
135 lít dầu. Hỏi cả hai ngày cửa hàng đó bán được bao nhiêu lít dầu ?
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
Đề thi khảo sát chất lượng Lớp 3 Trường TH Xuân Hương tỉnh Bắc Giang - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề thi khảo sát chất lượng Lớp 3 Trường TH Xuân Hương tỉnh Bắc Giang - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
70 Vietnamese
Đề thi khảo sát chất lượng Lớp 3 Trường TH Xuân Hương tỉnh Bắc Giang 9 10 729