Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi khảo sát chất lượng Lớp 4 Trường TH Xuân Hương tỉnh Bắc Giang

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 68 trang   |   Lượt xem: 1618 lần   |   Lượt tải: 0 lần
`TRƯỜNG TIỂU HỌC
XUÂN HƯƠNG 1

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG
NĂM HỌC 2012 – 2013
TUẦN 1 LỚP 4
Thời gian làm bài 20 phút (không kể thời gian giao

đề)
Học sinh:...................................................Lớp 4..... Trường
TH………………
I.Phần trắc nghiệm (4 điểm)
Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.
Câu 1: Với a = 15 thì giá trị của biểu thức a x 4 có giá trị là:
A. 160
B. 600
C. 60
Câu 2: Cho các số: 23657; 13896; 987;799; 65433
Các số xếp theo thứ tự từ lớn đến bé là:
A: 23657; 13896; 799; 65433; 987
B: 65433; 23657; 13896; 987;799;
C: 23657; 65433; 799; 13896; 987
Câu 3: Nhóm từ nào viết sai chính tả?
A: nao nao, lấp lánh, xinh xinh..
B: lao sao, lôn nao, gầy ghò.
C: rạo rực, xì xầm, xao xác:
II.Phần tự luận (6 điểm)
Câu 1: Phân tích các bộ phận cấu tạo của từng tiếng trong thành ngữ sau:
Môi hở răng lạnh.

Câu 2: Một vòi nước chảy trong 3 giờ được 216 lít nước. Hỏi trong năm giờ
vòi nước chảy được bao nhiêu lít nước?

…………………………...

HƯỚNG DẪN CHẤM

I.Phần trắc nghiệm (4 điểm)
Câu 1(1 điểm) – C
Câu 2 (1,5điểm) - B
Câu 3 (1,5điểm) - B
II.Phần tự luận (6 điểm)
Câu 1: (2 điểm)
Đúng mỗi tiếng được 0,5 điểm.

Câu 2: (4 điểm)
Bài giải:
Một giờ vòi nước chảy được số lít nước là:
0,5 đ
216 : 3 = 72 (lít)
1đ
Năm giờ vòi nước chảy được số lít nước là : 0,5 đ
72 x 5 = 360 (lít)
0,75 đ
Đáp số: 360 lít
0,25đ

Hiệu trưởng duyệt

TRƯỜNG TH

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG

XUÂN HƯƠNG I

NĂM HỌC 2012 - 2013
TUẦN 2 - LỚP 4
Thời gian làm bài 20 phút ( không kể thời gian giao đề )
Học sinh:.........................................Lớp:.........Trường TH : ..............................
I Phần trắc nghiệm :( 4 điểm )
- Khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất
Câu 1: cho biết chữ số 3 trong số 43 214 thuộc hàng nào?
A . Hàng nghìn
B. Hàng đơn vị
C . Lớp nghìn
Câu 2: Số gồm có năm nghìn và hai chục và bốn đơn vị
A. 524
B . 5024
C. 504
Câu 3: Từ nào sau đây không thể hiện lòng nhân hậu?
A. Lòng tốt
B. nhân từ
C. độc ác
Câu 4: Từ nào sau đây thể hiện tinh thần đoàn kết?
A. đồng lòng
B. bao dung
C. cưu mang
II Phần tự luận : ( 6 điểm )
Câu 1 : Viết số, biết số đó gồm.
a, 2 nghìn, 4 trăm 9 đơn vị
b, 8 chục nghìn và 2 đơn vị
c, 5 trăm nghìn, 7 trăm, 3 chục và 5đơn vị
d, 3 trăm nghìn, 4 trăm và 2 đơn vị
Câu 2 : Điền > , < , = ?
8888 ...... 9999
726 000........557625

723 211 ............ 723 211
432 256..............432 561

Câu 3 : Tìm từ và đặt câu
b , Tìm 1 từ nói về tinh thần đoàn kết và đặt 1 câu với từ vừa tìm được:
.........................................................................
`TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG
XUÂN HƯƠNG 1 NĂM HỌC 2012 – 2013
TUẦN 1 LỚP 4
Thời gian làm bài 20 phút (không kể thời gian giao
đề)
Học sinh:...................................................Lớp 4..... Trường
TH………………
I.Phần trắc nghiệm (4 điểm)
Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.
Câu 1: Với a = 15 thì giá trị của biểu thức a x 4 có giá trị là:
A. 160 B. 600 C. 60
Câu 2: Cho các số: 23657; 13896; 987;799; 65433
Các số xếp theo thứ tự từ lớn đến bé là:
A: 23657; 13896; 799; 65433; 987
B: 65433; 23657; 13896; 987;799;
C: 23657; 65433; 799; 13896; 987
Câu 3: Nhóm từ nào viết sai chính tả?
A: nao nao, lấp lánh, xinh xinh..
B: lao sao, lôn nao, gầy ghò.
C: rạo rực, xì xầm, xao xác:
II.Phần tự luận (6 điểm)
Câu 1: Phân tích các bộ phận cấu tạo của từng tiếng trong thành ngữ sau:
Môi hở răng lạnh.
Câu 2: Một vòi nước chảy trong 3 giờ được 216 lít nước. Hỏi trong năm giờ
vòi nước chảy được bao nhiêu lít nước?
…………………………...
HƯỚNG DẪN CHẤM
Đề thi khảo sát chất lượng Lớp 4 Trường TH Xuân Hương tỉnh Bắc Giang - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề thi khảo sát chất lượng Lớp 4 Trường TH Xuân Hương tỉnh Bắc Giang - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
68 Vietnamese
Đề thi khảo sát chất lượng Lớp 4 Trường TH Xuân Hương tỉnh Bắc Giang 9 10 903