Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi khảo sát đầu năm Lớp 9 tỉnh Đăk Lăk môn Hóa

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 669 lần   |   Lượt tải: 0 lần
UBND HUYỆN KRÔNG BÚK
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
---------------

KIỂM TRA KHẢO SÁT ĐẦU NĂM LỚP 9
MÔN: HOÁ HỌC
(Thêi gian lµm bµi: 45 phót)
§Ò sè: 222

C©u 1: Những đơn chất tác dụng được với dung dịch HCl
A. Fe,Al,Mg
B. Fe,Al,Cu
C. Zn,Al,Ag
D. Au,Al,Mg
C©u 2: Cho các hợp chất của đồng: CuO, CuS, CuSO4, CuSO3. Bằng phương pháp suy luận, hãy cho biết
hợp chất nào sau đây nghèo đồng nhất:
A. CuSO3
B. CuO
C. CuS
D. CuSO4
C©u 3: Để phân biệt dd KOH và Ca(OH)2 có thể dùng thuốc thử nào sau đây:
A. Dung dịch HCl
B. Dung dịch NaOH
C. CaO
D. CO2
C©u 4: Để làm khô khí CO2( có lẫn hơi nước). người ta dẫn khí này qua:
A. H2SO4 đậm đặc B. NaOH rắn
C. CaO mới nung
D. Al2O3
C©u 5: Dãy toàn các oxit tác dụng với nước tạo thành axit là:
A. CO2 , SO2 , CaO, N2O5
B. CO, CO2, SO3, P2O5
C. SO3, N2O5 , CO2, P2O5
D. SO3, N2O5, NO , P2O5 .
C©u 6: Hai chất khí chủ yếu trong thành phần của không khí là:
A. N2, CO2
B. CO2, CO
C. CO2, O2
D. O2, N2
C©u 7: Số gam NaCl trong 50g dung dịch NaCl 40% là:
A. 40g.
B. 30g.
C. 20g.
D. 50g.
C©u 8: Cho dung dịch axit sufuric tác dụng với natrisunfit thì chất khí nào được tạo thành:
A. H2
B. CO2
C. O2
D. SO2
C©u 9: Phần trăm theo khối lượng của oxi trong hợp chất oxit nào cho dưới đây là lớn nhất?
A. MgO
B. CaO
C. BaO
D. CuO
C©u 10: Cho các công thức hóa học như sau:O2, O3, CO2, SO2, H2O, Fe2O3, N2.
Nhóm chỉ gồm các hợp chất là:
A. CO2, SO2, H2O, Fe2O3
B. O2, O3, Fe2O3, N2.
C. CO2, SO2, Fe2O3, N2
D. O2, O3, CO2, SO2
C©u 11: Chất nào sau đây tác dụng được với dd H2SO4 loãng tạo thành chất khí cháy được trong không
khí?
A. ZnO
B. Cu
C. Fe
D. NaOH
C©u 12: Đốt cháy sắt trong bình chúa oxi, sản phẩm thu được là oxit nào sau đây?
A. FeO
B. Fe2O3
C. Fe3O4
D. Fe3O2
C©u 13: Dãy gồm các chất phản ứng với nước ở điều kiện thường là:
A. CO2, SO2, K2O, Na, K.
B. SO2, NaOH, Na, CuO, K2O
C. Fe3O4, SiO2, KOH.
D. SO2, NaOH, K2O, Ca(OH)2
C©u 14: Những cặp chất nào tác dụng được với nhau trong các cặp chất sau:
1/ KOH và CO2.
2/ CO và K2O.
3/ P2O5 và H2O.
4/ MgO và H2O.
5/ CaO và NaOH
6/ CaO và HCl.
A. 1,3,4.
B. 1,4,6.
C. 1,3,6.
D. 1,2,3.
C©u 15: Trong các dãy oxit sau , dãy toàn oxit bazơ là :
A. CaO, CO, MgO, Fe2O3
B. Na2O, MgO, Fe2O3, ZnO
C. CaO, MgO, CO2 , FeO
D. Na2O, CaO, MgO, SO3
C©u 16: Làm bay hơi 100g nước từ 700g dung dịch 30%. Nồng độ dung dịch thu được sau khi làm bay
hơi là:
A. 36%
B. 37%
C. 35%
D. 38%
C©u 17: Một hợp chất X có chứa 85,7% C về khối lượng còn lại là nguyên tố H. Biết phân tử khối của X
= 28. Công thức phân tử của X là?
A. C2H4
B...



 !"#$
%&
'()*+*,-./01/*%234(567
89:%;;;
<=>%(?-+@A-B(C66DBEF-+@GHBIJ*E=-+EKB(.
LMNO.O+ LMNO.O= LP-O.O+ L=O.O+
<=;%(QBDB(H4B(C6BR,@S-+%=O=O=2O=TLU-+4(GA-+4(D49=V.=W-O(XVB(Q1*Y6
(H4B(C6-ZQ9,=@[V-+(:Q@S-+-(C6%
L=T L= L= L=2
<=T%\4([-1*]6EEIZ,'7;B56(\E^-+6(=_B6(`-ZQ9,=@[V%
L=-+EKB(. L=-+EKB(, L, L;
<=2%\.Z0a(ba(c;'B5.d-(A*-GJB7L-+Ge*6,Ed-a(c-ZVf=,%
L;2@W0@gB L,hi- L,0J*-=-+ L.;T
<=3%XV6QZ-BDBQj*66DBEF-+IJ*-GJB6kQ6(Z-(,j*6.Z%
L;O;O,O;3 LO;OTO;3
LTO;3O;O;3 LTO;3OO;3L
<=l%,*B(C6a(cB(RVY=6hQ-+6(Z-(4(m-BR,a(b-+a(c.Z%
L;O; L;O L;O; L;O;
<=n%_+,0,.6hQ-+3o+E=-+EKB(,.2op.Z%
L2o+L LTo+L L;o+L L3o+L
<=q%(QE=-+EKB(,j*69=r=h*B6DBEF-+IJ*-,6h*9=-r*66(sB(C6a(c-ZQ@GHB6kQ6(Z-(%
L; L; L; L;
<=$%(m-6ht06(NQa(_*.GH-+BR,Qj*6hQ-+(H4B(C6Qj*6-ZQB(QEGJ*@[V.Z.J--(C6u
L+ L, L, L=
<=>o%(QBDBBb-+6(vB(5,(wB-(G9,=%;OTO;O;O;OMN;TO;L
(50B(x+S0BDB(H4B(C6.Z%
L;O;O;OMN;T L;OTOMN;TO;L
L;O;OMN;TO; L;OTO;O;
<=>>%(C6-ZQ9,=@[V6DBEF-+@GHBIJ*EE;2.QX-+6kQ6(Z-(B(C6a(cB(DV@GHB6hQ-+a(b-+
a(cu
LP- L= LMN L,
<=>;%_6B(DV9i66hQ-+1s-(B(y,Qj*O9z-4({06(=@GHB.ZQj*6-ZQ9,=@[Vu
LMN LMN;T LMNT2 LMNT;
<=>T%XV+S0BDBB(C64(z-v-+IJ*-GJB|@*}=a*]-6(Ge-+.Z%
L;O;O;O,OL L;O,O,O=O;
LMNT2O*;OL L;O,O;O,'7;
<=>2%(?-+Bg4B(C6-ZQ6DBEF-+@GHBIJ*-(,=6hQ-+BDBBg4B(C69,=%
>~IZ;L ;~IZ;L T~;3IZ;L
2~+IZ;L 3~,IZ, l~,IZ.L
L>OTO2L L>O2OlL L>OTOlL L>O;OTL
<=>3%hQ-+BDBEXVQj*69,=OEXV6QZ-Qj*61,•A.Z%
L,OO+OMN;T L,;O+OMN;TOP-
L,O+O;OMN L,;O,O+OT
<=>l%"Z01,V(A*>oo+-GJB6€noo+E=-+EKB(TopLS-+@•E=-+EKB(6(=@GHB9,=a(*.Z01,V
(A*.Z%
LTlp LTnp LT3p LTqp
<=>n%•6(H4B(C6‚B5B(v,q3OnpI}a(_*.GH-+Bƒ-.k*.Z-+=V)-6_L*Y64([-6`a(_*BR,‚
„;qLb-+6(vB4([-6`BR,‚.Zu
L;2 L2 L;; LTl
Đề thi khảo sát đầu năm Lớp 9 tỉnh Đăk Lăk môn Hóa - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề thi khảo sát đầu năm Lớp 9 tỉnh Đăk Lăk môn Hóa - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Đề thi khảo sát đầu năm Lớp 9 tỉnh Đăk Lăk môn Hóa 9 10 454