Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi khảo sát đầu năm Lớp 9 tỉnh Đăk Lăk môn toán

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 851 lần   |   Lượt tải: 1 lần
UBND HUYỆN KRÔNG BÚK
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
---------------

ĐỀ KHẢO SÁT ĐẦU NĂM LỚP 9
MÔN: TOÁN
(Thời gian làm bài 90 phút)
§Ò sè: 222

C©u 1: Mẫu thức chung của hai phân thức ᄃ
xx  21
và ᄃ bằng:
2 2
2x x 
4xx  2
A. x(1 – x)2
B. 2(1 – x)2
C. 2x(x – 1)2
D. 2x(1 – x)
C©u 2: Tập nghiệm của phương trình |x – 4| = 5 là:
A. ᄃ
B. ᄃ
C. ᄃ D. ᄃ
1;
9;1
19
 9;
C©u 3: Cho phương trình ᄃ
xm x2

3
Để phương trình có nghiệm x = 2 thì m có
x 1 x 1
giá trị là:
A. m = 1
B. m = -1
C. m = 2
D. m = -2
C©u 4: Giải phương trình x2 – 5 =0 ta được
A. x=5
B. x = ᄃ
C. x =ᄃ D. x = ᄃ và
 55
x =ᄃ
C©u 5: Giá trị của biểu thức x2 + 2xy + y2 tại x = 77 và y = 23 là :
A. -7700
B. 10 000
C. 7700
D. -7500
2
C©u 6: Rút gọn biểu thức 2 ᄃ với a<0 ta được
a  5a
A. -3a
B. -7a
C. 3a
D. 7a
C©u 7: Điều kiện xác định của phương
x3
1

0
2
trình: ᄃ là:
x  x 1 x 1
x x1,x123 2
A. ᄃ
B. ᄃ
C. ᄃ
D. ᄃ
C©u 8: Phân tích đa thức ᄃ thành nhân tử, ta
x 3  9 x được:
A. ᄃ
B. x ᄃ
x(2x(2x9)
9)
C. x(x+3)(x-3)
D. x(x-9)(x+9)
C©u 9: Cho tam giác ABC có M là trung điểm của AB; N là trung điểm của AC; biết MN = 20cm. Khi đó
độ dài cạnh BC bằng:
A. 10cm
B. 20cm
C. 30cm
D. 40cm
C©u 10: Hãy chọn câu đúng. Nếu ABC đồng dạng với A’B’C’ theo tỉ số a thì A’B’C’ đồng dạng
với ABC theo tỉ số:
A. a
B. ᄃ
C. 1 D. 2
1
C©u 11: Câu nào sau đây sai?
a
A. Hình thoi có một góc vuông là hình vuông
B. Hình thang có hai đường chéo bằng nhau là hình thang cân
C. Tổng các góc trong tứ giác bằng 3600.
D. Hình chữ nhật có hai đường chéo bằng nhau là hình vuông.
C©u 12: Một hình hộp chữ nhật có
A. 6 mặt, 6 đỉnh, 12 cạnh
B. 8 mặt, 6 đỉnh, 12 cạnh
C. 6 mặt, 12 đỉnh, 8 cạnh
D. 6 mặt, 8 đỉnh, 12 cạnh
C©u 13: Chọn câu trả lời đúng.
Phương trình ᄃ có tập nghiệm là:
x
x
2x


A. ᄃ
B. ᄃ
1
s
s

s


0;
0;3
0

8
 1    x  1  x  3
2  x  3 2s x 
 0;  
C. ᄃ
7

D. ᄃ
C©u 14: Tam giác có cạnh đáy bằng a, chiều cao tương ứng bằng h thì diện tích là:
A. ah
B. 2ah
C. ᄃ ah
D. ᄃ ah
12
C©u 15: Với giá trị nào của x thì căn thức ᄃ có 4 x23  2 nghĩa


A. x ᄃᄃ
B. x = ᄃ
C. x ᄃᄃ D. x ᄃ ᄃ
1
C©u 16: Chọn câu trả lời đúng.
2
Trục đối xứng của hình thang cân là:
A. Đường chéo của hình thang cân.
B. Đường thẳng đi qua trung điểm các cạnh bên của hình thang cân.
C. Đường thẳng vuông góc với hai đáy của hình thang cân.
D. Đường thẳng đi qua trung điểm hai đáy của hình thang cân.
C©u 17: Nghiệm của bất phương trình ᄃ là: x x
 456 - x
A. ᄃ
B. ᄃ
6 x3
C. ᄃ
D. ᄃ
C©u 18: Một hình chữ nhật có chu vi là 60cm,
2 c...



 !"#
$
%&'()(*+,-./-(#01&234
567$888
9:;$ <:3&=>>&:+)>?*&*(1&@+3&=>A
B-A/C+)$
DEF%;GF48 E8%;GF48
E8F%FG;48 E8F%;GF4
9:8$H1+)&(I.>?*1&JK+)3LM+&NFGONPQ,-$
DEA EA EA EA
9:R$&S1&JK+)3LM+&A
T1&JK+)3LM+&>U+)&(I.FP83&M.>U
)(V3LW,-$
DE.P; E.P; E.P8 E.P8
9:O$(X(1&JK+)3LM+&F8GQP03*YJZ>
DEFPQ EFPA EFPA EFPAB-
FPA
9:Q$(V3LW>?*/(T:3&=>F8[8F\[\83](FP^^B-\P8R,-$
DE^^00 E;0000 E^^00 E^Q00
9:_$23)`+/(T:3&=>8 A Ba(*b03*YJZ>
DER* E^*
ER* E^*
9:^$(c:d(I+FV>YW+&>?*1&JK+)
3LM+&$A ,-$
DEA EA
EA
EA
9:e$&@+3f>&Y*3&=>A3&-+&+&@+3gh3* YJZ>$
DEA EF A
EF%F[R4%FR4
EF%F#4%F[#4
9:#$&S3*.)(V>D>U ,-3L:+)Y(T.>?*Di,-3L:+)Y(T.>?*Di/(j3 P80>.E&(YU
Ykl-(>]+&/C+)$
DE;0>. E80>. ER0>. EO0>.
9:;0$m\>&`+>@:Y2+)Ej: DYn+)l]+)Ba( Dooo3&pS3q6r*3&M DoooYn+)l]+)
Ba( D3&pS3q6r$
DE* EA E; E8
9:;;$@:+-S6*:Y@\6*(s
DEM+&3&S(>U.k3)U>B:t+),-&M+&B:t+)
EM+&3&*+)>U&*(YJ'+)>&uS/C+)+&*:,-&M+&3&*+)>@+
Ev+)>V>)U>3LS+)3=)(V>/C+)R_00E
EM+&>&w+&H3>U&*(YJ'+)>&uS/C+)+&*:,-&M+&B:t+)E
9:;8$ k3&M+&&k1>&w+&H3>U
DE_.x3h_Yq+&h;8>]+& Ee.x3h_Yq+&h;8>]+&
E_.x3h;8Yq+&he>]+& E_.x3heYq+&h;8>]+&
9:;R$&`+>@:3LX,'(Y2+)E
&JK+)3LM+&A>U3H1+)&(I.,-$
DEA EA
EA
EA
9:;O$*.)(V>>U>]+&YV\/C+)*h>&(c:>*S3JK+)=+)/C+)&3&Ml(I+3f>&,-$
DE*& E8*& EA *& EA *&
9:;Q$a()(V3LW+-S>?*F3&M>y+3&=>A>U +)&z*
2
x 2
x x
2
x 1
2 x 4 x 2
#i ;
#i;
;i ;
#i #
8
R
; ;
x m x
x x
Q
Q
aa Q
8
8
R ;
0
; ;
x
x x x
;x
;h 8x x
8x
R
#x x
8
% #4x x
8
% #4x
;
a
F F 8F
8 F R 8 F ; F ; F R
6 0i e
6 0
;
6 0i
^
6 0iR
8
R
;
8
8O x
Đề thi khảo sát đầu năm Lớp 9 tỉnh Đăk Lăk môn toán - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề thi khảo sát đầu năm Lớp 9 tỉnh Đăk Lăk môn toán - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
Đề thi khảo sát đầu năm Lớp 9 tỉnh Đăk Lăk môn toán 9 10 786