Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi kiểm toán tài chính số 3

Được đăng lên bởi hoaithuongdn-0312-gmail-com
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 92 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Khoa Kế toán
BM : Kiểm toán & Phân tích

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

Đề số 04

Môn : KIỂM TOÁN CĂN BẢN
Thời gian : 90 phút
Phần I : Trắc nghiệm chọn câu trả lời đúng nhất :
1. Công ty kiểm toán Z tiến hành kiểm toán theo yêu cầu của công ty có 100% vốn
đầu tư nước ngoài thì công ty đó là :
a. công ty kiểm toán độc lập
b. công ty kiểm toán Nhà nước
c. kiểm toán nội bộ
d. Không có câu nào đúng
2. Công ty ABC bị kiểm toán bởi cơ quan kiểm toán Nhà nước thì công ty ABC là :
a. khách thể bắt buộc
b. khách thể tự nguyện
c. khách thể của kiểm toán độc lập
d. cả a,b,c
e. cả b và c
3. đối tượng chung của kiểm toán là :
a. tình hình tài chính
b. hiệu quả, hiệu năng
c. thực trạng tài chính cùng hiệu quả, hiệu năng d. không có câu nào đúng
4. Đối tượng trực tiếp của kiểm toán tài chính trước hết và chủ yếu là :
a. hiêu quả của hoạt động kinh doanh
b.hiệu năng của hoạt động quản
ly
c. thực trạng hoạt động tài chính
d. nghiệp vụ kế toán
5. Điều nào sau đây là hạn chế vốn có của HTKSNB :
a. sai phạm của kiểm toán viên
b. sai sót của nhân viên
c. quyết định sai lầm của nhà quản ly
d. cả b,c
6. Nộp BCTC cho cơ quan cấp (cơ quan thuế) trên chậm hơn so với thời gian quy
định. Đây là hành vi :
a. Gian lận
b. Sai sót
c. Không tuân thủ
d. Cả a và c
7. Rủi ro nào sau đây liên quan đến bản chất kinh doanh và khoản mục được kiểm
toán :
a. Rủi ro kiểm toán
b Rủi ro phát hiện
c. Rủi ro kiểm soát
d. Rủi ro tiềm tàng
8. Khi rủi ro kiểm soát được đánh giá là thấp và rủi ro tiềm tàng được đánh giá là thấp
thì rủi ro phát hiện sẽ ở mức :
a. Cao
b. thấp
c. trung bình
d. không có câu đúng
Phần II : Trắc nghiệm chọn câu trả lời Đúng/Sai :
1. Mục đích cơ bản của hệ thống kiểm soát nội bộ là ngăn chặn các gian lận
a. Đúng
b. Sai
2. Khi tiến hành kiểm toán bất kỳ một đơn vị nào, kiểm toán viên độc lập có thể
không cần xem xét hệ thống kiểm soát nội bộ.
a. Đúng
b. Sai

3. Việc lập dự toán là một thủ tục kiểm soát nội bộ quan trọng đối với khoản mục
doanh thu và chi phí
a. Đúng
b. Sai
4. Để tìm ra bằng chứng kiểm toán chứng minh cho cơ sở dẫn liệu về sự phát sinh thì
kiểm toán viên thông thường thực hiện việc đối chiếu từ sổ sách đến chứng từ gốc.
a. Đúng
b. Sai
5.Khi mức trọng yế...



 !"#$%
&'()*+
,-.'/01-23&4+'5

!!"# $%
 &$'( )*!"
&)& +,- .
/01)2)345*!"#01$%
)6)& )78
 &$'( +9:):
9)
; !<$%
##= )859:8>
7?@=A859:8> +- .
BC!<?7(=?!"$%
59@ &+ )8>@ &59
$D
7?@@ &= +8(E
FCGH -$@IJ,K*1%
H(@ )HH-
5 2H$59$D +9):
L*&(1J45M(N45O?'4H"P5
2C-$%
Q$' )KH
,- +9
RS?H -$5 )9M+9E !<
%
S? )S?(8
S?H +S?G
T,??H !< $M(??G !< $M(
#??(8HU3V%
 )M(
?)# +- .
,-.'/01-23&+'67
WE =4)98H&)&$>X$'
C. )K
/,)MY& 42: &$'(
ZZ[8H&)&
C. )K
89:);
Đề thi kiểm toán tài chính số 3 - Trang 2
Đề thi kiểm toán tài chính số 3 - Người đăng: hoaithuongdn-0312-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đề thi kiểm toán tài chính số 3 9 10 112