Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi kiểm tra 15 phút - Tin học 12

Được đăng lên bởi trinh-mai
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 9853 lần   |   Lượt tải: 8 lần
Trường THPT Bùi Hữu Nghĩa

Họ và tên học sinh:..........................................................
ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT LẦN 1
HỌC KỲ 1 – NĂM HỌC 2011-2012
MÔN TIN HỌC – LỚP 12A1

Câu
Đáp
án
19

1

2

3

4

5

6

20

21

22

23

24

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

25

Câu 1: Cơ sở dữ liệu (CSDL) là :
A. Tập hợp dữ liệu có liên quan với nhau theo một chủ đề nào đó được lưu trên máy tính điện tử để đáp ứng
nhu cầu khai thác thông tin của nhiều người.
B. Tập hợp dữ liệu có liên quan với nhau theo một chủ đề nào đó được ghi lên giấy.
C. Tập hợp dữ liệu chứa đựng các kiểu dữ liệu: ký tự, số, ngày/giờ, hình ảnh...của một chủ thể nào đó.
D. Tập hợp dữ liệu có liên quan với nhau theo một chủ đề nào đó được lưu trên giấy để đáp ứng nhu cầu
khai thác thông tin của nhiều người.
Câu 2: Công việc nào sau đây không phải là nhiệm vụ chính của Nhóm người quản trị cơ sở dữ liệu:
A. Nâng cấp hệ cơ sở dữ liệu;
B. Quản lý các tài nguyên của cơ sở dữ liệu;
C. Khai thác thông tin từ cơ sở dữ liệu;
D. Bảo trì hệ cơ sở dữ liệu;
Câu 3: Hoạt động nào sau đây có sử dụng CSDL
A. Bán vé máy bay
B. Bán hàng
C. Quản lý học sinh trong nhà trường
D. Tất cả đều đúng
Câu 4: Hệ quản trị CSDL là:
A. Phần mềm dùng tạo lập CSDL
B. Phần mềm dùng tạo lập, lưu trữ và khai thác một CSDL
C. Phần mềm để thao tác và xử lý các đối tượng trong CSDL
D. Phần mềm dùng tạo lập, lưu trữ một CSDL
Câu 5: Các thành phần của hệ CSDL gồm:
A. CSDL, hệ QTCSDL
B. Con người,CSDL, phần mềm ứng dụng
C. CSDL, hệ QTCSDL, con người
D. Con người, phần mềm ứng dụng, HQTCSDL, CSDL
Câu 6 : Các yêu cầu cơ bản của hệ CSDL.
A. Tính độc lập, tính chia sẻ DL, tính an toàn và bảo mật thông tin
B. Tính cấu trúc, tính toàn vẹn
C. Tính không dư thừa, tính nhất quán
D. Các câu trên đều đúng
Câu 7 : Xét công việc quản lý hồ sơ, học bạ. Trong số các việc sau, việc nào thuộc nhóm thao tác khai
thác hồ sơ?
A. Thống kê và lập báo cáo;
B.Thêm hai hồ sơ;
C. Sửa tên trong một hồ sơ;
D. Xóa một hồ sơ;
Câu 8 : Các mức thể hiện của cơ sở dữ liệu là:
A. Mức vật lý, mức khái niệm, mức khung nhìn;
B. Mức vật lý, mức khái niệm, mức khai thác;
C.Mức khai thác, mức vật lý, mức khung nhìn;
D. Mức khai thác, mức khái niệm, mức khung nhìn;
Câu 9 : Hai thành phần chính của hệ QTCSDL là:
A. Bộ truy vấn tập tin và bộ truy xuất dữ liệu;
B. Bộ truy xuất dữ liệu và bộ quản lý dữ liệu;
C. Bộ quản lý tập tin và bộ truy xuất dữ liệu;
D. Bộ quản lý dữ liệu và bộ xử lý truy vấn;
Câu 10 : Tính độc lập của Cơ sở dữ liệu thể hiện ở:
A. Vì một Cơ sở dữ ...
Trường THPT Bùi Hữu Nghĩa Họ và tên học sinh:..........................................................
ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT LẦN 1
HỌC KỲ 1 – NĂM HỌC 2011-2012
MÔN TIN HỌC – LỚP 12A1
Câu 1: Cơ sở dữ liệu (CSDL) là :
A. Tập hợp dữ liệu có liên quan với nhau theo một chủ đề nào đó được lưu trên máy tính điện tử để đáp ứng
nhu cầu khai thác thông tin của nhiều người.
B. Tập hợp dữ liệu có liên quan với nhau theo một chủ đề nào đó được ghi lên giấy.
C. Tập hợp dữ liệu chứa đựng các kiểu dữ liệu: ký tự, số, ngày/giờ, hình ảnh...của một chủ thể nào đó.
D. Tập hợp dữ liệu có liên quan với nhau theo một chủ đề nào đó được lưu trên giấy để đáp ứng nhu cầu
khai thác thông tin của nhiều người.
Câu 2: Công việc nào sau đây không phải là nhiệm vụ chính của Nhóm người quản trị cơ sở dữ liệu:
A. Nâng cấp hệ cơ sở dữ liệu; B. Quản lý các tài nguyên của cơ sở dữ liệu;
C. Khai thác thông tin từ cơ sở dữ liệu; D. Bảo trì hệ cơ sở dữ liệu;
Câu 3: Hoạt động nào sau đây có sử dụng CSDL
A. Bán vé máy bay B. Bán hàng
C. Quản lý học sinh trong nhà trường D. Tất cả đều đúng
Câu 4: Hệ quản trị CSDL là:
A. Phần mềm dùng tạo lập CSDL
B. Phần mềm dùng tạo lập, lưu trữ và khai thác một CSDL
C. Phần mềm để thao tác và xử lý các đối tượng trong CSDL
D. Phần mềm dùng tạo lập, lưu trữ một CSDL
Câu 5: Các thành phần của hệ CSDL gồm:
A. CSDL, hệ QTCSDL B. Con người,CSDL, phần mềm ứng dụng
C. CSDL, hệ QTCSDL, con người D. Con người, phần mềm ứng dụng, HQTCSDL, CSDL
Câu 6 : Các yêu cầu cơ bản của hệ CSDL.
A. Tính độc lập, tính chia sẻ DL, tính an toàn và bảo mật thông tin
B. Tính cấu trúc, tính toàn vẹn
C. Tính không dư thừa, tính nhất quán
D. Các câu trên đều đúng
Câu 7 : Xét công việc quản lý hồ sơ, học bạ. Trong số các việc sau, việc nào thuộc nhóm thao tác khai
thác hồ sơ?
A. Thống kê và lập báo cáo; B.Thêm hai hồ sơ;
C. Sửa tên trong một hồ sơ; D. Xóa một hồ sơ;
Câu 8 : Các mức thể hiện của cơ sở dữ liệu là:
A. Mức vật lý, mức khái niệm, mức khung nhìn; B. Mức vật lý, mức khái niệm, mức khai thác;
C.Mức khai thác, mức vật lý, mức khung nhìn; D. Mức khai thác, mức khái niệm, mức khung nhìn;
Câu 9 : Hai thành phần chính của hệ QTCSDL là:
A. Bộ truy vấn tập tin và bộ truy xuất dữ liệu; B. Bộ truy xuất dữ liệu và bộ quản lý dữ liệu;
C. Bộ quản lý tập tin và bộ truy xuất dữ liệu; D. Bộ quản lý dữ liệu và bộ xử lý truy vấn;
Câu 10 : Tính độc lập của Cơ sở dữ liệu thể hiện ở:
A. Vì một Cơ sở dữ liệu thường phục vụ cho nhiều người dùng với những mục đích khai thác khác nhau nên
dữ liệu cần phải độc lập với các ứng dụng, không phụ thuộc vào một vài bài toán cụ thể, không phụ thuộc và
phương tiện lưu trữ và xử lý.
B.Các giá trị dữ lịêu được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu phải thỏa mãn một số ràng buộc, tùy thuộc vào hoạt
động của tổ chức mà cơ sở dữ liệu phản ánh.
C. Trong Cơ sở dữ liệu thường không lưu trữ những dữ liệu trùng lặp hoặc những thông tin có thể dễ dàng
Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Đáp
án
19 20 21 22 23 24 25
Đề thi kiểm tra 15 phút - Tin học 12 - Trang 2
Đề thi kiểm tra 15 phút - Tin học 12 - Người đăng: trinh-mai
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đề thi kiểm tra 15 phút - Tin học 12 9 10 234