Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ THI KIẾN THỨC RÈN LUYỆN PHỤ TRÁCH ĐỘI

Được đăng lên bởi Nguyen Nguyen
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 616 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Họ tên: ……………………………..
Đơn vị: ……………………………..

ĐỀ THI KIẾN THỨC
RÈN LUYỆN PHỤ TRÁCH ĐỘI
Thời gian: 120 phút

PHẦN 1: TRẮC NGHIỆM KIẾN THỨC
Câu 1: Phong trào “ Kế hoạch nhỏ “ ra đời ở đâu? Được chính thức xác định
từ năm nào?
A.Ra đời năm 1958, theo sang kiến của thiếu nhi Hải Phòng và Sơn Tây
B. Ra đời năm 1959, theo sang kiến của thiếu nhi Hải Phòng và Hà Nội
C. Ra đời năm 1969, theo sang kiến của thiếu nhi Hải Phòng và Sơn Tây
D. Ra đời năm 1958, theo sang kiến của thiếu nhi Hải Phòng và Tây Bắc
Câu 2: Ý nghĩa của phong trào “ Kế hoạch nhỏ “ ?
A.Giáo dục tinh thần tiết kiệm, ý thức vì cộng đồng
B.Giáo dục tinh thần, ý thức, thái độ với lao động
C.Phát huy tính sang tạo của thiếu nhi
D.Tất cả đều đúng
Câu 3: Phong trào “Trần Quốc Toản” ra đời khi nào? Ai là người phát động?
A.Tháng 2/1948, do Bác Hồ phát động
B. Tháng 2/1975, do Trần Quốc Toản phát động
C. Tháng 5/1948, do Nguyên Ái Quốc phát động
D. Tháng 2/1948, do Tôn Đức Thắng phát động
Câu 4: Ý nghĩa của phong trào “ Trần Quốc Toản “ ?
A.Phù hợp với tâm lý và khả năng của thiếu nhi
B.Tạo ra phong trào thi đua sôi nổi trong hoạt động của thiếu nhi
C.Thể hiện rõ nguyên tắc hoạt động Đội là tự nguyện và tự quản
D.Cả A,B,C đúng
Câu 5: Điều kiện thành lập Liên đội, chi đội? Tổ chức nào ra quyết định
thành lập?
A.Liên đội được thành lập khi có 2 chi đội trở lên, chi đội thành lập khi có
từ 3 đội viên trở lên
B. Liên đội được thành lập khi có 5 chi đội trở lên, chi đội thành lập khi có
từ 7 đội viên trở lên
C. Liên đội được thành lập khi có 4 chi đội trở lên, chi đội thành lập khi có
từ 3 đội viên trở lên
1 | Đề

thi kiến thức phụ trách Đội

D. Liên đội được thành lập khi có 2 chi đội trở lên, chi đội thành lập khi có
từ 5 đội viên trở lên
Câu 6: Trong lễ chào cờ, theo Nghi thức Đội, chỉ huy đứng ỡ vị trí nào để hô
khẩu hiệu Đội?
A.Trong lễ chào cờ theo Nghi Thức Đội, chỉ huy đứng sau đội hình để hô
khẩu hiệu Đội
B. Trong lễ chào cờ theo Nghi Thức Đội, chỉ huy đứng giữa đội hình để hô
khẩu hiệu Đội
C. Trong lễ chào cờ theo Nghi Thức Đội, chỉ huy đứng trước đội hình để hô
khẩu hiệu Đội
D.Tất cả đều sai
Câu 7: Trong lễ chào cờ của Liên đội theo Nghi thức Đội, 2 hộ cờ có đưa tay
chào không?
A.2 đội viên đưa tay chào
B.2 đội viên đứng nghiêm
C.Cả A,B đều đúng
D. Cả A,B đểu sai
Câu 8: Điểm giống nhau và khác nhau giữa chào cờ chi đội và chào cờ cấp Liên
đội là :
A. – Giống nhau: cách hô khẩu hiệu
_ Khác nhau: chi đội có 1 đội viên danh dự cầm cờ, Liên đội có đội viên
cầm cờ và 2 đội viên hộ cờ.
B. – Giống nhau: c...
Họ tên: ……………………………..
Đơn vị: ……………………………..
ĐỀ THI KIẾN THỨC
RÈN LUYỆN PHỤ TRÁCH ĐỘI
Thời gian: 120 phút
PHẦN 1: TRẮC NGHIỆM KIẾN THỨC
Câu 1: Phong trào “ Kế hoạch nhỏ “ ra đời ở đâu? Được chính thức xác định
từ năm nào?
A.Ra đời năm 1958, theo sang kiến của thiếu nhi Hải Phòng và Sơn Tây
B. Ra đời năm 1959, theo sang kiến của thiếu nhi Hải Phòng và Hà Nội
C. Ra đời năm 1969, theo sang kiến của thiếu nhi Hải Phòng và Sơn Tây
D. Ra đời năm 1958, theo sang kiến của thiếu nhi Hải Phòng và Tây Bắc
Câu 2: Ý nghĩa của phong trào “ Kế hoạch nhỏ “ ?
A.Giáo dục tinh thần tiết kiệm, ý thức vì cộng đồng
B.Giáo dục tinh thần, ý thức, thái độ với lao động
C.Phát huy tính sang tạo của thiếu nhi
D.Tất cả đều đúng
Câu 3: Phong trào “Trần Quốc Toản” ra đời khi nào? Ai là người phát động?
A.Tháng 2/1948, do Bác Hồ phát động
B. Tháng 2/1975, do Trần Quốc Toản phát động
C. Tháng 5/1948, do Nguyên Ái Quốc phát động
D. Tháng 2/1948, do Tôn Đức Thắng phát động
Câu 4: Ý nghĩa của phong trào “ Trần Quốc Toản “ ?
A.Phù hợp với tâm lý và khả năng của thiếu nhi
B.Tạo ra phong trào thi đua sôi nổi trong hoạt động của thiếu nhi
C.Thể hiện rõ nguyên tắc hoạt động Đội là tự nguyện và tự quản
D.Cả A,B,C đúng
Câu 5: Điều kiện thành lập Liên đội, chi đội? Tổ chức nào ra quyết định
thành lập?
A.Liên đội được thành lập khi có 2 chi đội trở lên, chi đội thành lập khi có
từ 3 đội viên trở lên
B. Liên đội được thành lập khi có 5 chi đội trở lên, chi đội thành lập khi có
từ 7 đội viên trở lên
C. Liên đội được thành lập khi có 4 chi đội trở lên, chi đội thành lập khi có
từ 3 đội viên trở lên
1 | Đề thi kiến thức phụ trách Đội
ĐỀ THI KIẾN THỨC RÈN LUYỆN PHỤ TRÁCH ĐỘI - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐỀ THI KIẾN THỨC RÈN LUYỆN PHỤ TRÁCH ĐỘI - Người đăng: Nguyen Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
ĐỀ THI KIẾN THỨC RÈN LUYỆN PHỤ TRÁCH ĐỘI 9 10 894