Ktl-icon-tai-lieu

Dề Thi Kinh Tế Vĩ Mô

Được đăng lên bởi Đức Thắng
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 180 lần   |   Lượt tải: 0 lần
I/Chọn câu trả lời đúng
1.Khi giá hàng hóa bổ sung thay đổi theo chiều

4.DN cạnh tranh hoàn hảo tôid đa hóa lợi nhuận Q

hướng tăng sẻ làm cho đường cầu của 1 hàng hóa. tai P=MC vì: a.P=MC;

c.P=AC; b.MR=P

d.P<AC;
a.Dịch chuyển sang trai
5.Hàm sản xuất thể hiẹn mối quan hệ giữa.
b.Dịch chuyển sang phải
a.Lượng sản phẩm sản xuất với yếu tố chi phí ban
c.Có Sự di chuyển theo đường cầu sang phải .
d. Có Sự di chuyển theo đường cầu sang trái.
2.Đường cầu nằm ngang của DN cạnh tranh hoàn
hảo muốn lý giải rằng .
a.DN mua bao nhieu củng được nhưng phải theo

đầu.
B. Lượng sản phẩm sản xuất RA VớI LƯẻng yếu
tố đầu vào dược sử dụng .
c.Giá và lượng hàng hóa.
Có sự di chuyển dọc theo đường cầu sang trái .

giá thị trương.
6.Nếu Chính phủ tăng thuế hàng hóa sẻ làm cho
b.DN bán với số lượng càng nhiều càng tốt.
a.Lượng cung tăng .
c.DN có thể bán toàn bộ sản lượng muốn bán tại
giá thị trường.

b.Đường cung dịch chuyển sang trái .

d.DN là người chấp nhận giá.

c. Đường cung dịch chuyển sang phải.

3.Cầu của 1 hàng hóa co giản hơn nếu.

d.Giá cân băngd giảm .Lượng cân bằng giảm.

a.Đường cầu có hệ số góc nhỏ hơn,

7.Cầu của 1 hàng hóa co giản kém hơn nếu .

b. Đường cầu có hệ số góc lớn hơn,

a.Có nhiều hàng hóa bổ sung .

c.Có nhiều người mua.

b.Có ít hàng hóa thiết yếu.

d.xét trong thời gian ngắn.

C.Có nhiều người mua.

d.Xét trong thời gian ngắn hơn.

d.Xét trong thời gian ngắn hơn.

8.DN cạnh tranh độc quyền hòa vốn tại Q có.

12.DN cạnh tranh hoàn hảo hòa vốn tai Q có.

a.P=MR;c.P=AC b.MR=MC;

a.MC=MR;c. P=AC; b.P=AC min; d.P<AC;

d.P

<AC;
13.Khi giá hnàg hóa thay đổi thoe chiều hướng
9.Khigiá hàng hóa thay đổi theo chiều hướng tăng

giảm sẻ có sự:

sẻ có sự
a.Dịch chuyển đường cầu sang trái.
a.Dịch chuyển hướng cầu sang phải.
b. Dịch chuyển đường cầu sang phải.
b.Dịch chuyển hướng cầu sang trái.
c.Có sự dịch chuyển đường cầu sang trái .
c.Có sự dịch chuyển đường cầu sang phải
d.Có sự dịch chuyển đường cầu sang phải.
d. Có sự dịch chuyển đường cầu sang trái.
14.Một nên kinh tế thị trường.
10.Trong nền kinh tế hổn hợp.
a.Giá đựoc quyết định bởi chính phủ.
a.Giá được quyết định bởi chính phủ .
b.Giá cả la” Bàn tay vô hình” điều tiết sản
b.Có đồng thời bàn tay vô hình ,bàn tay hửu hình

xuất xã hội .

c.Có quan hệ kinh tế quốc tế.

c.Có quan hệ kinh tế quốc tế.

d.Có kinh tế nhà nước và kinh tế tư nhân.

d.Có kinh tế nhà nước và kinh tế tư nhân.

11.Cầu của 1 hàng hóa co giản hơn nếu.

15.Chi phí cố định trung bình (AFC)

a.Có nhiều hàng hóa bổ sung .

a.Là hà...
I/Ch n câu tr l i đúng
1.Khi giá hàng hóa b sung thay đ i theo chi u
h ng tăng s làm cho đ ng c u c a 1 hàng hóa.ướ ườ
a.D ch chuy n sang trai
b.D ch chuy n sang ph i
c.Có S di chuy n theo đ ng c u sang ph i . ườ
d. Có S di chuy n theo đ ng c u sang trái. ườ
2.Đ ng c u n m ngang c a DN c nh tranh hoànườ
h o mu n lý gi i r ng .
a.DN mua bao nhieu c ng đ c nh ng ph i theo ượ ư
giá th tr ng. ươ
b.DN bán v i s l ng càng nhi u càng t t. ượ
c.DN có th bán toàn b s n l ng mu n bán t i ượ
giá th tr ng. ườ
d.DN là ng i ch p nh n giá.ườ
3.C u c a 1 hàng hóa co gi n h n n u. ơ ế
a.Đ ng c u có h s góc nh h n,ườ ơ
b. Đ ng c u có h s góc l n h n,ườ ơ
c.Có nhi u ng i mua. ườ
d.xét trong th i gian ng n.
4.DN c nh tranh hoàn h o tôid đa hóa l i nhu n Q
tai P=MC vì: a.P=MC; c.P=AC; b.MR=P
d.P<AC;
5.Hàm s n xu t th hi n m i quan h gi a.
a.L ng s n ph m s n xu t v i y u t chi phí banượ ế
đ u.
B. L ng s n ph m s n xu t RA V I L ng y uượ Ưẻ ế
t đ u vào d c s d ng . ượ
c.Giá và l ng hàng hóa.ượ
Có s di chuy n d c theo đ ng c u sang trái . ườ
6.N u Chính ph tăng thu hàng hóa s làm cho ế ế
a.L ng cung tăng .ượ
b.Đ ng cung d ch chuy n sang trái .ườ
c. Đ ng cung d ch chuy n sang ph i.ườ
d.Giá cân băngd gi m .L ng cân b ng gi m. ượ
7.C u c a 1 hàng hóa co gi n kém h n n u . ơ ế
a.Có nhi u hàng hóa b sung .
b.Có ít hàng hóa thi t y u.ế ế
C.Có nhi u ng i mua. ườ
Dề Thi Kinh Tế Vĩ Mô - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Dề Thi Kinh Tế Vĩ Mô - Người đăng: Đức Thắng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Dề Thi Kinh Tế Vĩ Mô 9 10 949