Ktl-icon-tai-lieu

đề thi kỹ thuật điện

Được đăng lên bởi Phạm Thị Cẩm Linh
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 410 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SINH-VIÊN PHẢI GHI MÃ-SỐ SINH-VIÊN LÊN ĐỀ THI VÀ NỘP LẠI ĐỀ THI + BÀI THI

1 0 9 3
THỜI LƯỢNG : 90 PHÚT 

KHÔNG SỬ DỤNG TÀI LIỆU



MSSV :




CÂU 1(H.1): Cho: XL = 8 Ω; XC = 7 Ω ; R = 21 Ω ; I 1  4   90o A . Áp U là: [V]

A./ (32  16j)

B./ (16 + 32j)

C./ (30  12j)

D./ (32 + 12j)

CÂU 2: Nguồn Áp xoay chiều có Tần Số Góc = 100 rad/s, cấp điện cho Tải RC


I1



U

song song. Nếu IR = 16A; IC = 10 A và Tải tiêu thụ 1,6 kW, thì Điện Dung C là: [µF]

A./ 2500

B./ 1000

C./ 2000

H.1

D./ 1500

CÂU 3(H.3): Cho R1 = R2 = R5 = 12 Ω; R3 = 8Ω; R4 = 2Ω; E1 = 24 V. Công Suất

phát bởi Nguồn Áp là: [W]

A./ 62

B./ 76

C./ 72

D./ 68

CÂU 4: Cho Tải 1 pha có P = 6,4 kW ; HSCS = 0,8 trễ ; U = 250 V ; f =50 Hz. Nếu
đấu tụ C song song với Tải để có HSCS mới bằng 0,939 trễ; thì Điện Dung C là: [µF]

A./ 125

B./ 180

C./ 250

H.3

D./ 320

CÂU 5(H.5): Cho R6 = R7 = R8 = 4 Ω; R9 = 9 Ω; E2 = 24 V; E3 = 12 V ; I4 = 15A.

Dòng I3 là : [A]

A./ 10

B./ 7

C./ 8

D./ 9

CÂU 6: Trong Câu 5, Công Suất phát ra bởi Nguồn Áp E2 là: [W]

A./ 172

B./ 150

C./ 168

D./ 144

CÂU 7(H.7): Cho Nguồn Áp ba pha cân bằng, thứ tự


V  , cấp điện cho 2 tải 3 pha cân
Z p1  21   ; Z p2  14 j   . Dòng

thuận, đấu Y, U an  210  0
bằng ghép song song :

o



H.5


U an


Z p1



Z p1

U bn

Dây Phức tổng I aA là : [A]

A./ (25  20j)
C./ (30  15j)

B./ (15 + 25j)
D./ (20 + 30j)

U cn

Zp2

CÂU 8: Trong câu 7 (H.7), số chỉ của Watt kế là: [W]

A./ 5456
C./ 5693

Zp2

Z p1

Zp2

B./ 5527
D./ 5718

H.7

CÂU 9: Cho MBA B1: 240 V / 120 V; 50 Hz có số vòng dây quấn thứ cấp N2 = 225 vòng. Nếu Mật Độ

Từ Thông Cực Đại bằng 1,2 T thì Tiết Diện Lỏi Thép là : [cm2]

A./ 24

B./ 20

C./ 16

D./ 28

CÂU 10: Cho MBA B2: 10 kVA ; 2300 V / 115 V ; 50 Hz .Trong Thí Nghiệm Không Tải , Watt kế chỉ

70 W. Trong Chế Độ Có Tải, nếu hiệu suất của B2 cực đại khi tải có công suất = 4,6 kW và HSCS tải
bằng 0,825 trễ; thì Tổn Hao Đồng Định Mức của B2 là: [W]

A./ 207

B./ 258

C./ 225

D./ 244
ÑEÀ THI SOÁ 1093 – TRANG 1 / 2

CÂU 11: Cho MBA B3: 100 kVA; 11 kV / 2200 V; 50 Hz. Mạch Tương Đương Gần Đúng Qui Về Sơ

Cấp của B3 có: R1 = R’2 = 6,65 Ω ; X1 = X’2 = 31 Ω; Rc = 123 kΩ; Xm= 35,8 kΩ. Nếu B3 mang tải có
Z t  32  24 j   thì Áp Thứ Cấp U2 là: [V]

A./ 2116

B./ 2111

C./ 2102

D./ 2098

CÂU 12: Trong câu 11, Tổn Hao Đồng Định Mức của B3 là: [kW]

A./ 1,4

B./ 1,1

C./ 1,3

D./ 1,6

CÂU 13: Cho Động Cơ Không Đồng Bộ 3 pha Đ1, 8 cực, được cấp điện tần số 60 Hz và quay 864

vò...
ÑEÀ THI SOÁ 1093 – TRANG / 2
1
SINH-VIÊN PHI GHI MÃ-S SINH-VIÊN LÊN ĐỀ THI VÀ NP LI ĐỀ THI + BÀI THI
1093
THI LƯỢNG : 90 PHÚT KHÔNG S DNG TÀI LIU MSSV :
CÂU 1(H.1): Cho: X
L
= 8 ; X
C
= 7 ; R = 21 ;

AI
o
904
1
. Áp
U là: [V]
A./ (32 16j) B./ (16 + 32j) C./ (30 12j) D./ (32 + 12j)
CÂU 2: Ngun Áp xoay chiu có Tn S Góc = 100 rad/s, cp đin cho Ti RC
song song. Nếu I
R
= 16A; I
C
= 10 A và Ti tiêu th 1,6 kW, thì Đin Dung C là: [µF]
A./ 2500 B./ 1000 C./ 2000 D./ 1500
CÂU 3(H.3): Cho R
1
= R
2
= R
5
= 12 ; R
3
= 8; R
4
= 2; E
1
= 24 V. Công Sut
phát bi Ngun Áp là: [W]
A./ 62 B./ 76 C./ 72 D./ 68
CÂU 4: Cho Ti 1 phaP = 6,4 kW ; HSCS = 0,8 tr ; U = 250 V ; f =50 Hz. Nếu
đấu t C song song vi Ti
đểHSCS mi bng 0,939 tr; thì Đin Dung C là: [µF]
A./ 125 B./ 180 C./ 250 D./ 320
CÂU 5(H.5):Cho R
6
= R
7
= R
8
= 4 ; R
9
= 9 ; E
2
= 24 V; E
3
= 12 V ; I
4
= 15A.
Dòng I
3
là : [A]
A./ 10 B./ 7 C./ 8 D./ 9
CÂU 6: Trong Câu 5, Công Sut phát ra bi Ngun Áp E
2
là: [W]
A./ 172 B./ 150 C./ 168 D./ 144
CÂU 7(H.7): Cho Ngun Áp ba pha cân bng, th t
thun
, đấu Y,

VU
o
an
0210
, cp đin cho 2 ti 3 pha cân
bng ghép song song :

21
1p
Z ;
jZ
p
14
2
. Dòng
Dây Phc
tng
aA
I
là : [A]
A./ (25 20j) B./ (15 + 25j)
C./ (30 15j) D./ (20 + 30j)
CÂU 8: Trong câu 7 (H.7), s ch ca Watt kế là: [W]
A./ 5456 B./ 5527
C./ 5693 D./ 5718
CÂU 9: Cho MBA B1: 240 V / 120 V; 50 Hz có s vòng dây qun th cp N
2
= 225 vòng. Nếu Mt Độ
T Thông Cc Đại
bng 1,2 T thì Tiết Din Li Thép : [cm
2
]
A./ 24 B./ 20 C./ 16 D./ 28
CÂU 10: Cho MBA B2: 10 kVA ; 2300 V / 115 V ; 50 Hz .Trong Thí Nghim Không Ti , Watt kế ch
70 W.
Trong Chế Độ Có Ti, nếu hiu sut ca B2 cc đại khi ti có công sut = 4,6 kW và HSCS ti
bng 0,825 tr; thì Tn Hao Đồng Định Mc ca B2 là: [W]
A./ 207 B./ 258 C./ 225 D./ 244
U
1
I
H.1
H.3
H.5
an
U
bn
U
cn
U
1p
Z
1p
Z
1p
Z
2p
Z
2p
Z
2p
Z
H.7
đề thi kỹ thuật điện - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đề thi kỹ thuật điện - Người đăng: Phạm Thị Cẩm Linh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
đề thi kỹ thuật điện 9 10 962