Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi lớp 3

Được đăng lên bởi Thong Vo
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 183 lần   |   Lượt tải: 1 lần
HOÏ TEÂN:………………………………………………..……

SOÁ BAÙO
DANH

HOÏC SINH LÔÙP: ……………………………………
TRÖÔØNG: …………………………………….……………

KTÑK – GIỮA HK II (2012 – 2013)
MOÂN TOAÙN – LÔÙP 3 / 4
GIAÙM THÒ

………………………………

SOÁ MAÄT MAÕ SOÁ THÖÙ TÖÏ

..........................................................................................................................................................................
ÑIEÅM

………../ 2 đ

GIAÙM KHAÛO

PHAÀN 1:

SOÁ MAÄT MAÕ

SOÁ THÖÙ TÖÏ

TRAÉC NGHIEÄM ( 2 ñieåm )
Haõy khoanh vaøo chöõ ñaët tröôùc caâu traû lôøi ñuùng:

……../ 0.5 đ

C©u 1 : Ba số ở dòng nào được viết theo thứ tự từ bé đến lớn :
A. 2935; 3941 ; 2945.

……../ 0.5 đ

B. 6840; 8640;

4860.

C. 8763; 8843;

8853.

C©u 2 : Đổi 4 m 5 cm = ? cm
A) 45 cm

……../ 0.5 đ

....……../ 8 đ
……../ 1 đ

C) 405 cm

C©u 3 : Trong cùng một năm ngày 27 tháng 4 là ngày thứ năm thì mùng 1
tháng 5 là thứ :
A) Thứ hai

……../ 0.5 đ

B) 450 cm

B) Thứ ba

C) Thứ tư

C©u 4 : Moät hình vuoâng coù caïnh laø 416 m thì chu vi hình vuoâng ñoù laø :
A . 1672 m
B . 1664 m
C . 832 m
PHAÀN 2: TÖÏ LUAÄN ( 8 ñieåm )

1/ Điền dấu x, : , vào ô trống (0,5 đ)

□ □

48 8
4 = 24
Điền dấu +, : ,vào ô trống (0,5 đ)

□ 3 □ 37 = 41

12
………../ 1 đ

2/ Ñieàn soá thích hôïp vaøo choã troáng:
3 ngaøy 5 giôø = ............giôø.
Soá lieàn tröôùc cuûa soá 1000 laø soá : ..............

THÍ SINH KHOÂNG ÑÖÔÏC VIEÁT
VAØO KHUNG NAØY
VÌ ÑAÂY LAØ PHAÙCH , SEÕ ROÏC ÑI MAÁT

………../ 2 đ

3/ Đặt tính rồi tính : ( 2 đ )
235 + 3417
5489 – 3564
1641 X 5
2567 : 4
…………………………………………………………………………….....
…………………………………………………………………………….....
…………………………………………………………………………….....
…………………………………………………………………………….....
…………………………………………………………………………….....
…………………………………………………………………………….....

………../ 1 đ

4/ Tìm x :
X : 7

= 1527

…………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………..
………../ 2 đ

5/ Một cửa hàng có 2035 kg gạo, cửa hàng đã bán

1
số gạo đó. Hỏi cửa
5

hàng còn lại bao nhiêu kg gạo?
Bài giải
..................................................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................
………../ 1 đ

6/ Hình dưới đây có mấy góc vuông ?
Hình bên có: .......... góc vuông.







...
HOÏ TEÂN:………………………………………………..……
HOÏC SINH LÔÙP: ……………………………………
TRÖÔØNG: …………………………………….……………
SOÁ BAÙO
DANH
………………………………
KTÑK – GIỮA HK II (2012 – 2013)
MOÂN TOAÙN – LÔÙP 3 / 4
GIAÙM THÒ SOÁ MAÄT MAÕ SOÁ THÖÙ TÖÏ
..........................................................................................................................................................................
ÑIEÅM GIAÙM KHAÛO SOÁ MAÄT MAÕ SOÁ THÖÙ TÖÏ
………../ 2 đ
……../ 0.5 đ
……../ 0.5 đ
……../ 0.5 đ
……../ 0.5 đ
....……../ 8 đ
……../ 1 đ
………../ 1 đ
PHAÀN 1: TRAÉC NGHIEÄM ( 2 ñieåm )
Haõy khoanh vaøo chöõ ñaët tröôùc caâu traû lôøi ñuùng:
C©u 1 : Ba số ở dòng nào được viết theo thứ tự từ bé đến lớn :
A. 2935; 3941 ; 2945.
B. 6840; 8640; 4860.
C. 8763; 8843; 8853.
C©u 2 : Đổi 4 m 5 cm = ? cm
A) 45 cm B) 450 cm C) 405 cm
C©u 3 : Trong cùng một năm ngày 27 tháng 4 là ngày thứ năm thì mùng 1
tháng 5 là thứ :
A) Thứ hai B) Thứ ba C) Thứ tư
C©u 4 : Moät hình vuoâng coù caïnh laø 416 m thì chu vi hình vuoâng ñoù laø :
A . 1672 m
B . 1664 m
C . 832 m
PHAÀN 2: TÖÏ LUAÄN ( 8 ñieåm )
1/ Điền dấu x, : , vào ô trống (0,5 đ)
48 8 4 = 24
Điền dấu +, : ,vào ô trống (0,5 đ)
12 3 37 = 41
2/ Ñieàn soá thích hôïp vaøo choã troáng:
3 ngaøy 5 giôø = ............giôø.
Soá lieàn tröôùc cuûa soá 1000 laø soá : ..............
Đề thi lớp 3 - Trang 2
Đề thi lớp 3 - Người đăng: Thong Vo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đề thi lớp 3 9 10 422