Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi lớp 5 cuối năm học

Được đăng lên bởi dung2510
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 1387 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Bµi thi KIÓM TRA cuèi HäC K× II
N¨m häc 2010-2011
M«n : TiÕng Anh - Líp 5
Thêi gian : 40 phót
Hä vµ tªn:……………………………….. Líp : 5 …..…
Trêng TiÓu Häc S¬n Hßa.

§iÓm

§Ò sè 1

________________________________________________________________________
I. Hoµn thµnh c¸c c©u sau : (4 ®iÓm)
1. Where _ _ _ they from ?
2. My father _ _

a farmer.

3. _ _ _ _ were you born ?
4. What

are you doing _ _ _ ?

5. What is

the matter

6. She wants to _ _

a

_ _ _ _ you ?
doctor.

7. _ _ _ far is it from here to Hong Linh Town ?
8. It’s _ _ _

in

summer.

II. Khoanh trßn vµo ch÷ c¸i tríc ®¸p ¸n ®óng nhÊt: A, B, C hoÆc D. ( 2 ®iÓm)
1 . Yesterday, he ………… to school.
A. went

B. go

C . are

D . is

2. She usually goes to school ……… bus.
A. at

B. on

C . in

D . by

3. How …………. is it from here to Vinh ?
A. left

B. far

C. near

D . right

4 . What …………. the weather like ?
A.are

B. do

C . is

D . does

5. What do you usually do …………. summer
A. in

B. on

C . at

D . to

III. G¹ch ch©n nh÷ng tõ sai ë cét A vµ viÕt l¹i cho ®óng vµo cét B : ( 3 ®iÓm )
A

B

1.sqring,hot,sunmer,friend,airport,whem

1………………………………..........………….

2.stedium,cool,ixland,weekand,prom,always

2………………………………...........…………

3.babminton,where,cinena,last,kilomiter,colg 3………………………………..........………….
4.weathee,vizit,cendy,doctor,birphday,sing
4……………………………..........…………….

IV.S¾p xÕp c¸c tõ sau thµnh c©u hoµn chØnh . (1 ®iÓm)
1. is/Duc Tho/ far / it/ how/ from/here/to?....……………….………………………………..
2. he/Phu Quoc island/is/ going/ visit/ to? … …..………………..…………………………

§iÓm

Bµi thi KIÓM TRA cuèi HäC K× II
N¨m häc 2010-2011
M«n : TiÕng Anh - Líp 5
Thêi gian : 40 phót
Hä vµ tªn:……………………………….. Líp : 5 …..…
Trêng TiÓu Häc S¬n Hßa.

§Ò sè 2

________________________________________________________________________
I. Hoµn thµnh c¸c c©u sau : (4 ®iÓm)
1.

_ _ _ _ is your birthday ?

2. He want to _ _

a worker.

3. Turn right. It’s _ _ your left.
4. It’s _ _ _ _ in

autumn.

5. How far is it _ _ _ _ Vinh to Ha Noi ?
6. We _ _ _ going to play hide and seek.
7. _ _ _ you

visit Tuan Chau island ? Yes, I did.

8. What do you usually do _ _ winter ?.
II. Khoanh trßn vµo ch÷ c¸i tríc ®¸p ¸n ®óng nhÊt: A, B, C hoÆc D. ( 2 ®iÓm)
1 . How ……………… do you play badminton ?
A. far

B. often

C . never

D . ever

2. What did you do at the festival ?.
A. danced

B. dance

C . sing

D . draw

3. …………. The matter with you ?
A. when

B. who

C. what

D . how

4 . Did you clean the floor yesterday ?............, I did.
A.No

B. it

C . o...
Bµi thi KIÓM TRA cuèi HäC K× II
N¨m häc 2010-2011
M«n : TiÕng Anh - Líp 5
Thêi gian : 40 phót
Hä vµ tªn:……………………………….. Líp : 5 …..
Trêng TiÓu Häc S¬n Hßa.
________________________________________________________________________
I. Hoµn thµnh c¸c c©u sau : (4 ®iÓm)
1. Where _ _ _ they from ?
2. My father _ _ a farmer.
3. _ _ _ _ were you born ?
4. What are you doing _ _ _ ?
5. What is the matter _ _ _ _ you ?
6. She wants to _ _ a doctor.
7. _ _ _ far is it from here to Hong Linh Town ?
8. It’s _ _ _ in summer.
II. Khoanh trßn vµo ch÷ c¸i tríc ®¸p ¸n ®óng nhÊt: A, B, C hoÆc D. ( 2 ®iÓm)
1 . Yesterday, he ………… to school.
A. went B. go C . are D . is
2. She usually goes to school ……… bus.
A. at B. on C . in D . by
3. How …………. is it from here to Vinh ?
A. left B. far C. near D . right
4 . What …………. the weather like ?
A.are B. do C . is D . does
5. What do you usually do …………. summer
A. in B. on C . at D . to
III. G¹ch ch©n nh÷ng tõ sai ë cét A vµ viÕt l¹i cho ®óng vµo cét B : ( 3 ®iÓm )
A B
1.sqring,hot,sunmer,friend,airport,whem
2.stedium,cool,ixland,weekand,prom,always
3.babminton,where,cinena,last,kilomiter,colg
4.weathee,vizit,cendy,doctor,birphday,sing
1………………………………..........………….
2………………………………...........…………
3………………………………..........………….
4……………………………..........…………….
IV.S¾p xÕp c¸c tõ sau thµnh c©u hoµn chØnh . (1 ®iÓm)
1. is/Duc Tho/ far / it/ how/ from/here/to?....……………….………………………………..
2. he/Phu Quoc island/is/ going/ visit/ to? ..………………..…………………………
§iÓm
§Ò sè 1
Đề thi lớp 5 cuối năm học - Trang 2
Đề thi lớp 5 cuối năm học - Người đăng: dung2510
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Đề thi lớp 5 cuối năm học 9 10 10