Ktl-icon-tai-lieu

đề thi lý thuyết gvg cấp tỉnh môn tin học

Được đăng lên bởi hongthuan-thcs-gmail-com
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 4661 lần   |   Lượt tải: 8 lần
Trường THCS Tân Tiến
Tổ: Toán – Lý
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HK I- MÔN TIN HỌC 8
NĂM HỌC: 2013-2014
*************
PHẦN A: LÝ THUYẾT:
1) Chương trình máy tính là gì?
2) Hãy cho biết các bước tạo ra chương trình máy tính?
3) Ngôn ngữ lập trình gồm những gì?
4) Hãy kể tên một vài từ khoá mà em biết?
5) Một chương trình thường có mấy phần? Phần nào là phần bắt buộc?
6) Tên trong chương trình dùng để làm gì? và cho biết cách đặt tên.
7) Các ngôn ngữ lập trình thường phân chia dữ liêu thành những kiểu nào?
8) Hãy nêu các phép toán số học trong Pascal?
9) Nêu vai trò của biến và viết cú pháp khai báo biến trong Pascal?
10) Hãy cho biết cú pháp lệnh gán trong Pascal?
11) Hằng là gì? Viết cú pháp khai báo hằng?
12) Hãy cho biết lệnh Read(<danh sách biến>) hay Readln (<danh sách biến>) dùng để làm gì?
13) Bài toán là gì? Để giải quyết bài toán cần phải làm gì? Nêu các bước để giải bài toán trên máy tính?
14) Thuật toán là gì?
15) Vẽ sơ đồ câu lệnh điều kiện có cấu trúc rẽ nhánh dạng thiếu và viết cú pháp của nó?
Vẽ sơ đồ câu lệnh điều kiện có cấu trúc rẽ nhánh dạng đầy đủ và viết cú pháp của nó?
PHẦN B: CÁC BÀI TẬP THAM KHẢO:
I. Hãy chọn câu trả lời đúng nhất và khoanh tròn vào chữ cái (A,B,C,D) trong các câu sau:
Câu 1: Trong các tên dưới đây, tên nào là hợp lệ trong Pascal?
A. Khoi 8.
B. Ngay_20_10.
C. 14tuoi.
D. Begin.
Câu 2: Biến được khai báo với kiểu dữ liệu số thực có thể lưu trữ các giá trị nào trong các giá trị dưới đây:
A. Một số nguyên bất kì.
B. Một số thực bất kì (có thể là số nguyên) trong phạm vi cho phép.
C. Một số thực bất kì. D. Một dãy các chữ và số.
Câu 3: Máy tính có thể hiểu trực tiếp ngôn ngữ nào trong các ngôn ngữ dưới đây:
A. Ngôn ngữ lập trình.
B. Ngôn ngữ tự nhiên.
C. Ngôn ngữ máy.
D. Tất cả các ngôn ngữ trên.
Câu 4: Đại lượng được đặt tên dùng để lưu trữ dữ liệu, có giá trị không đổi trong suốt quá trình thực hiện chương
trình được gọi là gì?
A. Tên.
B. Từ khoá.
C. Biến.
D. Hằng.
Câu 5: Trong chương trình Turbo Pascal, tổ hợp phím Alt + F9 dùng để:
A. Dịch chương trình.
B. Lưu chương trình.
C. Chạy chương trình.
D. Khởi động chương trình
Câu 6: Trong Pascal, khai báo nào sau đây là đúng?
A. Var Tong : Real;
B. Var 8HS: Integer; C. Const x : real;
D. Var R =3;
Câu 7: Nhiều ngôn ngữ lập trình có tập hợp các từ dành riêng cho những mục đích nhất định được gọi là gì?
A. Tên.
B. Từ khoá.
C. Biến.
D. Hằng.
Câu 8: Các thành phần cơ bản của ngôn ngữ lập trình gồm:
A. Các từ khoá và tên.
B. Các kí hiệu, các từ khoá.
C. Các kí hiệu, các từ khoá và tên.
D. ...
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HK I- MÔN TIN HỌC 8
NĂM HỌC: 2013-2014
*************
PHẦN A: LÝ THUYẾT:
1) Chương trình máy tính là gì?
2) Hãy cho biết các bước tạo ra chương trình máy tính?
3) Ngôn ngữ lập trình gồm những gì?
4) Hãy kể tên một vài từ khoá mà em biết?
5) Một chương trình thường có mấy phần? Phần nào là phần bắt buộc?
6) Tên trong chương trình dùng để làm gì? và cho biết cách đặt tên.
7) Các ngôn ngữ lập trình thường phân chia dữ liêu thành những kiểu nào?
8) Hãy nêu các phép toán số học trong Pascal?
9) Nêu vai trò của biến và viết cú pháp khai báo biến trong Pascal?
10) Hãy cho biết cú pháp lệnh gán trong Pascal?
11) Hằng là gì? Viết cú pháp khai báo hằng?
12) Hãy cho biết lệnh Read(<danh sách biến>) hay Readln (<danh sách biến>) dùng để làm gì?
13) Bài toán là gì? Để giải quyết bài toán cần phải làm gì? Nêu các bước để giải bài toán trên máy tính?
14) Thuật toán là gì?
15) Vẽ sơ đồ câu lệnh điều kiện có cấu trúc rẽ nhánh dạng thiếu và viết cú pháp của nó?
Vẽ sơ đồ câu lệnh điều kiện có cấu trúc rẽ nhánh dạng đầy đủ và viết cú pháp của nó?
PHẦN B: CÁC BÀI TẬP THAM KHẢO:
I. Hãy chọn câu trả lời đúng nhất và khoanh tròn vào chữ cái (A,B,C,D) trong các câu sau:
Câu 1: Trong các tên dưới đây, tên nào là hợp lệ trong Pascal?
A. Khoi 8. B. Ngay_20_10.
C. 14tuoi. D. Begin.
Câu 2: Biến được khai báo với kiểu dữ liệu số thực có thể lưu trữ các giá trị nào trong các giá trị dưới đây:
A. Một số nguyên bất kì. B. Một số thực bất kì (có thể là số nguyên) trong phạm vi cho phép.
C. Một số thực bất kì. D. Một dãy các chữ và số.
Câu 3: Máy tính có thể hiểu trực tiếp ngôn ngữ nào trong các ngôn ngữ dưới đây:
A. Ngôn ngữ lập trình. B. Ngôn ngữ tự nhiên.
C. Ngôn ngữ máy. D. Tất cả các ngôn ngữ trên.
Câu 4: Đại lượng được đặt tên dùng để lưu trữ dữ liệu, giá trị không đổi trong suốt quá trình thực hiện chương
trình được gọi là gì?
A. Tên. B. Từ khoá. C. Biến. D. Hằng.
Câu 5: Trong chương trình Turbo Pascal, tổ hợp phím Alt + F9 dùng để:
A. Dịch chương trình. B. Lưu chương trình.
C. Chạy chương trình. D. Khởi động chương trình
Câu 6: Trong Pascal, khai báo nào sau đây là đúng?
A. Var Tong : Real; B. Var 8HS: Integer; C. Const x : real; D. Var R =3;
Câu 7: Nhiều ngôn ngữ lập trình có tập hợp các từ dành riêng cho những mục đích nhất định được gọi là gì?
A. Tên. B. Từ khoá. C. Biến. D. Hằng.
Câu 8: Các thành phần cơ bản của ngôn ngữ lập trình gồm:
A. Các từ khoá và tên.
B. Các kí hiệu, các từ khoá.
C. Các kí hiệu, các từ khoá và tên.
D. Tập hợp các kí hiệu và các quy tắc viết các lệnh tạo thành chương trình hoàn chỉnh và thực hiện được trên máy.
Câu 9: Phần dư trong phép chia của hai số nguyên 16 và 5 là:
A. 16 div 5 = 1 B. 16 mod 5 = 1
C. 16 div 5 = 3 D. 16 mod 5 = 3
Trường THCS Tân Tiến
Tổ: Toán – Lý
đề thi lý thuyết gvg cấp tỉnh môn tin học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đề thi lý thuyết gvg cấp tỉnh môn tin học - Người đăng: hongthuan-thcs-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
đề thi lý thuyết gvg cấp tỉnh môn tin học 9 10 87