Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi lý thuyết hội thi giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp THCS

Được đăng lên bởi phananhtu296
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 461 lần   |   Lượt tải: 3 lần
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐỀ THI LÝ THUYẾT HỘI THI GIÁO VIÊN
CHỦ NHIỆM GIỎI CẤP THCS.

ĐỀ CHÍNH THỨC

Năm học: 2015 – 2016

HUYỆN THANH OAI

Thời gian làm bài: 60 phút
(Không kể thời gian giao đề)

ĐỀ BÀI:
Câu 1( 4 điểm) Thầy (cô) hãy trình bày những quy định về nhiệm vụ và quyền hạn
của giáo viên chủ nhiệm được ban hành tại điều lệ trường THCS, THPT và trường
phổ thông có nhiều cấp học (Ban hành kèm theo Thông tư số: 12/2011/TT-BGDĐT
ngày 28/3 /2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).
Để thực hiện được những nhiệm vụ trên tại lớp mình chủ nhiệm, thầy ( cô) có
khó khăn gì?
Câu 2:
Tình huống thứ nhất: ( 3điểm)
Trong buổi họp cha mẹ học sinh đầu năm, khi thầy ( cô) đang nêu mục đích
của buổi họp thì có một vị phụ huynh nói “ Lại đóng tiền chứ làm gì’. Thầy ( cô) hãy
nêu cách ứng xử của mình trong trường hợp trên.
Theo thầy (cô), người giáo viên chủ nhiệm cần làm gì để buổi họp cha mẹ HS
có hiệu quả?
Tình huống thứ hai:(3 điểm)
Một giáo viên bộ môn gặp gỡ giáo viên chủ nhiệm lớp và phê bình học sinh
trong lớp do thầy (cô) đang chủ nhiệm một cách gay gắt, nói rằng học sinh vừa lười
vừa dốt lại còn hư, giáo viên đó nói rằng xin trả lại lớp cho GVCN. Nếu là giáo viên
chủ nhiệm đó thì thầy (cô) sẽ xử lý tình huống như thế nào?

---------- Hết

----------

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN THANH OAI

HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI LÝ THUYẾT HỘI THI GVCN GIỎI
Năm học: 2015 – 2016
Câu 1 (4 điểm):
* Ý 1: Nhiệm vụ của giáo viên chủ nhiệm (2 điểm).
Ngoài các nhiệm vụ quy định tại khoản 1 của Điều này (quy định với GV bộ môn),
còn có những nhiệm vụ sau đây:
a) Xây dựng kế hoạch các hoạt động giáo dục thể hiện rõ mục tiêu, nội dung, phương
pháp giáo dục bảo đảm tính khả thi, phù hợp với đặc điểm học sinh, với hoàn cảnh và
điều kiện thực tế nhằm thúc đẩy sự tiến bộ của cả lớp và của từng học sinh;
b) Thực hiện các hoạt động giáo dục theo kế hoạch đã xây dựng;
c) Phối hợp chặt chẽ với gia đình học sinh, với các giáo viên bộ môn, Đoàn thanh
niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, các tổ chức
xã hội có liên quan trong việc hỗ trợ, giám sát việc học tập, rèn luyện, hướng nghiệp
của học sinh lớp mình chủ nhiệm và góp phần huy động các nguồn lực trong cộng
đồng phát triển nhà trường;
d) Nhận xét, đánh giá và xếp loại học sinh cuối kỳ và cuối năm học; đề nghị khen
thưởng và kỷ luật học sinh; đề nghị danh sách học sinh được lên lớp thẳng, phải kiểm
tra lại, phải rèn luyện thêm về hạnh kiểm trong kỳ nghỉ hè, phải ở lại lớp; hoàn chỉnh
việc ghi sổ điểm và học bạ học sinh;
đ) ...
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐỀ CHÍNH THỨC
HUYỆN THANH OAI
ĐỀ THI LÝ THUYẾT HỘI THI GIÁO VIÊN
CHỦ NHIỆM GIỎI CẤP THCS.
Năm học: 2015 – 2016
Thời gian làm bài: 60 phút
(Không kể thời gian giao đề)
ĐỀ BÀI:
Câu 1( 4 điểm) Thầy (cô) hãy trình bày những quy định về nhiệm vụ và quyền hạn
của giáo viên chủ nhiệm được ban hành tại điều lệ trường THCS, THPT và trường
phổ thông nhiều cấp học (Ban hành kèm theo Thông số: 12/2011/TT-BGDĐT
ngày 28/3 /2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).
Để thực hiện được những nhiệm vụ trên tại lớp mình chủ nhiệm, thầy ()
khó khăn gì?
Câu 2:
Tình huống thứ nhất: ( 3điểm)
Trong buổi họp cha mẹ học sinh đầu năm, khi thầy ( cô) đang nêu mục đích
của buổi họp thì có một vị phụ huynh nói “ Lại đóng tiền chứ làm gì’. Thầy ( cô) hãy
nêu cách ứng xử của mình trong trường hợp trên.
Theo thầy (cô), người giáo viên chủ nhiệm cần làm để buổi họp cha mẹ HS
có hiệu quả?
Tình huống thứ hai:(3 điểm)
Một giáo viên bộ môn gặp gỡ giáo viên chủ nhiệm lớp phê bình học sinh
trong lớp do thầy (cô) đang chủ nhiệm một cách gay gắt,i rằng học sinh vừaời
vừa dốt lại còn hư, giáo viên đó nói rằng xin trlại lớp cho GVCN. Nếu giáo viên
chủ nhiệm đó thì thầy (cô) sẽ xử lý tình huống như thế nào?
---------- Hết ----------
Đề thi lý thuyết hội thi giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp THCS - Trang 2
Đề thi lý thuyết hội thi giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp THCS - Người đăng: phananhtu296
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Đề thi lý thuyết hội thi giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp THCS 9 10 203