Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi mẫu đến kỳ thi THPT quốc gia môn Toán

Được đăng lên bởi hungpv-mng
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 135 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Khóa học LUYỆN ĐỀ THPT Quốc Gia 2016 – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG

Facebook: LyHung95

ĐỀ THI MẪU HƯỚNG ĐẾN KÌ THI THPT QUỐC GIA 2016
[Môn Toán – Thời gian làm bài: 180 phút]
Thầy Đặng Việt Hùng – Moon.vn
VIDEO và LỜI GIẢI CHI TIẾT chỉ có tại website MOON.VN
Câu 1 (1,0 điểm): Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số y =

1 4
x − x2 + 1
2

Câu 2 (1,0 điểm): Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số f ( x) = 2 x 3 − 3 x 2 − 12 x + 7 trên đoạn

[0;3] .

Câu 3 (1,0 điểm):
a) Cho các số phức z1 = 3 + 4i; z2 = 2 − 3i. Tìm phần thực, ảo của số phức w = z12 + 2 ( z1 − z2 ) .z2
b) Giải bất phương trình log 2 ( 2 x − 1) − log
4

2

( 3 − x ) ≤ log 2

(

15
x+3

)

Câu 4 (1,0 điểm): Tính tích phân I = ∫ x 2 + 3 + 2 x + 1 dx.
0

Câu 5 (1,0 điểm): Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho hai điểm A (1; −1; 2 ) , B ( 3;0; −4 ) và mặt
phẳng ( P ) : x − 2 y + 2 z − 5 = 0 . Tìm tọa độ giao điểm của đường thẳng AB và mặt phẳng (P). Viết phương
trình mặt phẳng chứa đường thẳng AB và vuông góc với mặt phẳng (P).
Câu 6 (1,0 điểm):
2 2 π
3π 
2
;  < α <  . Tính giá trị biểu thức P = ( tan α + 2 cot α )
3 2
4 
b) Một lớp đại học có 80 học sinh và bạn ĐVH có số thứ số 69. Một giáo viên chọn ngẫu nhiên 5 học
sinh lên hát bài “ Không phải dạng vừa đâu” của Sơn Tùng MTP. Tính xác suất để 4 bạn học sinh được

a) Cho góc α thỏa mãn sin 2α = −

chọn có số thứ tự nhỏ hơn và 1 bạn có số thứ tự lớn hơn số thứ tự của bạn ĐVH.
Câu 7 (1,0 điểm): Trong không gian cho hình chóp S.ABCD, tứ giác ABCD là hình thang cân, hai đáy là
BC và AD. Biết đường cao của khối chóp là SH = a; với H là trung điểm AD. Cho biết
AD = 2a, AB = BC = CD = a . Tính theo a thể tích khối chóp S.ABCD và khoảng cách từ H tới (SCD).

Câu 8 (1,0 điểm): Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy cho tam giác ABC, đường tròn đường kính BC có
phương trình (T ) : ( x − 1) + ( y − 1) = 8 , hai đường cao BE và CF cắt nhau tại H ( 3; −1) . Tìm toạ độ điểm
2

2

 2 4
A của tam giác ABC biết điểm A thuộc đường thẳng 2 x − y − 10 = 0 và khoảng cách từ điểm N  − ; 
 5 5
đến đường thẳng EF là lớn nhất.

( x + y − 2 ) x − y = x + 3 y
Câu 9 (1,0 điểm): Giải hệ phương trình 
2
2 ( x + y − 4 ) y + 3 + 2 x + y − 5 = 4 y + 3 ( x − 3)
Câu 10 (1,0 điểm): Cho x, y, z là ba số thực thuộc đoạn [1 ; 2].
Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức P =

2( x + y)
z 2 + 4 xy

+

3z 2
.
z 2 + 4 xy

Tham gia các khóa Luyện thi môn TOÁN tại MOON.VN để hướng đến kì thi THPT Quốc gia 2016

...
Khóa hc LUYN Đ THPT Quc Gia 2016 – Thy
ĐẶNG VIT HÙNG
Facebook: LyHung95
Tham gia các khóa Luyn thi môn TOÁN ti MOON.VN để hướng đến kì thi THPT Quc gia 2016
VIDEO và LI GII CHI TIT ch có ti website MOON.VN
Câu 1 (1,0 đim): Kho sát và v đồ th hàm s
4 2
1
1
2
y x x
= +
Câu 2
(1,0
đ
i
m): Tìm giá tr
l
n nh
t và giá tr
nh
nh
t c
a hàm s
3 2
( ) 2 3 12 7
f x x x x
= +
trên
đ
o
n
[
]
0;3
.
Câu 3
(1,0
đ
i
m):
a)
Cho các s
ph
c
1 2
z i z i
= + =
Tìm ph
n th
c,
o c
a s
ph
c
(
)
2
1 1 2 2
2 .
w z z z z
= +
b)
Gi
i b
t ph
ươ
ng trình
( ) ( )
2 2
2
15
log 2 1 log 3 log
3
x x
x
+
Câu 4
(1,0
đ
i
m): Tính tích phân
( )
4
2
0
3 2 1 .
I x x dx
= + + +
Câu 5 (1,0 đim): Trong không gian vi h ta độ Oxyz cho hai đim
(
)
(
)
1; 1;2 , 3;0; 4
A B
mt
phng
( ): 2 2 5 0
P x y z
+ =
. Tìm ta độ giao đim ca đường thng ABmt phng (P). Viết phương
trình mt phng cha đường thng AB và vuông góc vi mt phng (P).
Câu 6 (1,0 đim):
a) Cho góc α tha mãn
2 2
π 3π
sin 2
α ; α .
3 2 4
= − < <
Tính giá tr biu thc
( )
2
tan
α 2cot α
P = +
b)
Mt lp đại hc 80 hc sinh bn
ĐVH
s th s 69. Mt giáo viên chn ngu nhiên 5 hc
sinh lên hát bài Không phi dng va đâu” ca Sơn Tùng MTP. Tính xác sut đ 4 bn hc sinh được
chn có s th t nh hơn và 1 bn có s th t ln hơn s th t ca bn
ĐVH
.
Câu 7
(1,0
đ
i
m): Trong không gian cho hình chóp S.ABCD, t giác ABCD là hình thang cân, hai đáy
BC AD. Biết đường cao ca khi chóp SH = a; vi H trung đim AD. Cho biết
2 ,
AD a AB BC CD a
= = = =
. Tính theo a th tích khi chóp S.ABCD và khong cách t H ti (SCD).
Câu 8
(1,0
đ
i
m): Trong mt phng vi h to độ Oxy cho tam giác ABC, đường tròn đường kính BC
phương trình
( ) ( ) ( )
2 2
: 1 1 8
T x y
+ =
, hai đường cao BECF ct nhau ti
(
)
3; 1
H
. Tìm to độ đim
A ca tam giác ABC biết đim A thuc đường thng
2 10 0
x y
=
và khong cách t đim
2 4
;
5 5
N
đế
n
đườ
ng th
ng EF là l
n nh
t.
Câu 9
(1,0
đ
i
m): Gi
i h
ph
ươ
ng trình
( )
( ) ( )
2
2 3
2 4 3 2 5 4 3 3
x y x y x y
x y y x y y x
+ = +
+ + + + = +
Câu 10
(1,0
đ
i
m): Cho x, y, z là ba s
th
c thu
c
đ
o
n [1 ; 2].
Tìm giá tr
nh
nh
t c
a bi
u th
c
(
)
2
2
2
2
3
.
4
4
x y
z
P
z xy
z xy
+
= +
+
+
ĐỀ THI MẪU HƯỚNG ĐẾN KÌ THI THPT QUỐC GIA 2016
[Môn Toán – Thời gian làm bài: 180 phút]
Thy Đặng Vit Hùng – Moon.vn
Đề thi mẫu đến kỳ thi THPT quốc gia môn Toán - Người đăng: hungpv-mng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Đề thi mẫu đến kỳ thi THPT quốc gia môn Toán 9 10 191