Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ THI MINH HỌA - KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2015 Môn: SINH HỌC

Được đăng lên bởi Phan Thi Thanh Nương
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 609 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐỀ THI MINH HỌA - KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2015
Môn: SINH HỌC
Thời gian làm bài: 90 phút.

Câu 1. Trong các phát biểu sau, có bao nhiêu phát biểu đúng về nhiễm sắc thể giới tính ở động vật?
(1) Nhiễm sắc thể giới tính chỉ tồn tại trong tế bào sinh dục, không tồn tại trong tế bào xôma.
(2) Trên nhiễm sắc thể giới tính, ngoài các gen quy định tính đực, cái còn có các gen quy định các
tính trạng thường.
(3) Ở tất cả các loài động vật, cá thể cái có cặp nhiễm sắc thể giới tính XX, cá thể đực có cặp nhiễm
sắc thể giới tính XY.
(4) Ở tất cả các loài động vật, nhiễm sắc thể giới tính chỉ gồm một cặp tương đồng, giống nhau giữa
giới đực và giới cái.
A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.
Câu 2. Hình vẽ bên mô tả cơ chế phát sinh dạng đột biến nào sau đây ?
A. Đảo đoạn nhiễm sắc thể.
B. Chuyển đoạn trong một nhiễm sắc thể.
C. Chuyển đoạn tương hỗ giữa các nhiễm sắc thể.
D. Chuyển đoạn không tương hỗ giữa các nhiễm sắc thể.
Câu 3. Một trong những đặc điểm của các gen ngoài nhân là
A. không bị đột biến dưới tác động của các tác nhân đột biến.
B. có khả năng nhân đôi và phiên mã.
C. luôn tồn tại thành từng cặp alen.
D. chỉ mã hóa cho các prôtêin tham gia cấu trúc nhiễm sắc thể.
Câu 4. Một loài thực vật lưỡng bội có 12 nhóm gen liên kết. Giả sử có 6 thể đột biến của loài này được
kí hiệu từ I đến VI với số lượng nhiễm sắc thể (NST) ở kì giữa trong mỗi tế bào sinh dưỡng như sau:
Thể đột biến
I
II
III
IV
V
VI
Số lượng NST trong một tế
48
84
bào sinh dưỡng
Trong các thể đột biến trên có bao nhiêu thể đa bội lẻ?

72

36

60

25

A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.
Câu 5. Khi làm tiêu bản tạm thời để quan sát nhiễm sắc thể dưới kính hiển vi, cần sử dụng oocxêin axêtic để
A. nhuộm màu các nhiễm sắc thể.
B. các nhiễm sắc thể tung ra và không chồng lấp nhau.
C. cố định các nhiễm sắc thể và giữ cho chúng không dính vào nhau.
D. các nhiễm sắc thể co ngắn và hiện rõ hơn.
Câu 6. Theo dõi quá trình phân bào ở một cơ thể sinh vật lưỡng bội bình thường, người ta vẽ được sơ đồ
minh họa sau đây:

1/9

Cho biết quá trình phân bào không xảy ra đột biến. Hình này mô tả
B. kì giữa của giảm phân I.
A. kì giữa của giảm phân II.
C. kì giữa của nguyên phân.
D. kì đầu của giảm phân I.
Câu 7. Ở một loài thực vật, alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa trắng. Trong một
phép lai giữa cây hoa đỏ thuần chủng với cây hoa đỏ có kiểu gen Bb, thu được đời con gồm phần lớn các cây
hoa đỏ và một vài cây hoa trắng. Biết rằng sự biểu hiện màu sắc hoa không phụ thuộc vào điều kiện môi...
1/9
B GIÁO DC VÀ ĐÀO TO
Đ
THI
MINH H
A
-
K
THI THPT QU
NĂM 2015
Môn: SINH HC
Thi gian làm bài: 90 phút.
Câu 1. Trong các phát biu sau, có bao nhiêu phát biu đúng v nhim sc th gii tính động vt?
(1) Nhim sc th gii tính ch tn ti trong tế bào sinh dc, không tn ti trong tế bào xôma.
(2) Trên nhim sc th gii tính, ngoài các gen quy định tính đực, cái còn các gen quy định các
tính trng thường.
(3) tt c các loài động vt, cá th cái cp nhim sc th gii tính XX, th đực cp nhim
sc th gii tính XY.
(4) tt c các loài động vt, nhim sc th gii tính ch gm mt cp tương đồng, ging nhau gia
gii đực và gii cái.
A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.
Câu 2. Hình v bên mô t cơ chế phát sinh dng đột biến nào sau đây ?
A. Đảo đon nhim sc th.
B. Chuyn đon trong mt nhim sc th.
C. Chuyn đon tương h gia các nhim sc th.
D. Chuyn đon không tương h gia các nhim sc th.
Câu 3. Mt trong nhng đặc đim ca các gen ngoài nhân là
A. không b đột biến dưới tác động ca các tác nhân đột biến.
B. có kh năng nhân đôi và phiên mã.
C. luôn tn ti thành tng cp alen.
D. ch mã hóa cho các prôtêin tham gia cu trúc nhim sc th.
Câu 4. Mt loài thc vt lưỡng bi 12 nhóm gen liên kết. Gi s 6 th đột biến ca loài y được
kí hiu t I đến VI vi s lượng nhim sc th (NST) kì gia trong mi tế bào sinh dưỡng như sau:
Th đột biến I II III IV V VI
S lượng NST trong mt tế
bào sinh dưỡng
48 84 72 36 60 25
Trong các th đột biến trên có bao nhiêu th đa bi l?
A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.
Câu 5. Khi làm tu bn tm thi để quan t nhim sc th dưới nh hin vi, cn s dng oocxêin axêtic để
A. nhum màu các nhim sc th.
B. các nhim sc th tung ra và không chng lp nhau.
C. c định các nhim sc th và gi cho chúng không dính vào nhau.
D. các nhim sc th co ngn và hin rõ hơn.
Câu 6. Theo dõi quá trình phân bào mt cơ th sinh vt lưỡng bi bình thường, người ta v được sơ đồ
minh ha sau đây:
ĐỀ THI MINH HỌA - KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2015 Môn: SINH HỌC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐỀ THI MINH HỌA - KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2015 Môn: SINH HỌC - Người đăng: Phan Thi Thanh Nương
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
ĐỀ THI MINH HỌA - KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2015 Môn: SINH HỌC 9 10 714