Ktl-icon-tai-lieu

đề thi môn hóa khói A 2007 2014

Được đăng lên bởi laloli100
Số trang: 36 trang   |   Lượt xem: 1529 lần   |   Lượt tải: 4 lần
TTLTĐH 79 BẾN NGỰ-NAM ĐỊNH
Giáo viên Chu Ngọc Sơn

HƯỚNG DẪN GIẢI RẤT CHI TIẾT

Trường THPT Nguyễn Huệ
SĐT: 0975.369.842

PHẦN THỨ NHẤT

ĐỀ THI ĐẠI HỌC KHỐI A
2007 – 2014

Nam Định, tháng 1 năm 2015
0

TTLTĐH 79 BẾN NGỰ-NAM ĐỊNH
Giáo viên Chu Ngọc Sơn

HƯỚNG DẪN GIẢI RẤT CHI TIẾT

Trường THPT Nguyễn Huệ
SĐT: 0975.369.842

ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2007 – KHỐI A
Môn: HOÁ HỌC; Mã đề thi 930
Câu 1: Cho từ từ dung dịch chứa a mol HCl vào dung dịch chứa b mol Na 2CO3 đồng thời khuấy đều, thu được V lít khí
(ở đktc) và dung dịch X. Khi cho dư nước vôi trong vào dung dịch X thấy có xuất hiện kết tủa. Biểu thức liên hệ giữa V
với a, b là:
A. V = 11,2(a - b).
B. V = 22,4(a - b).
C. V = 22,4(a + b).
D. V = 11,2(a + b).
Câu 2: Dãy các ion xếp theo chiều giảm dần tính oxi hoá là (biết trong dãy điện hóa, cặp Fe3+/Fe2+ đứng trước cặp
Ag+/Ag):
A. Ag+, Fe3+, Cu2+, Fe2+.
B. Ag+, Cu2+, Fe3+, Fe2+.
3+
+
2+
2+
C. Fe , Ag , Cu , Fe .
D. Fe3+, Cu2+, Ag+, Fe2+.
Câu 3: Thuỷ phân hoàn toàn 444 gam một lipit thu được 46 gam glixerol và hai loại axit béo. Hai loại axit béo đó là
A. C15H31COOH và C17H35COOH.
B. C17H31COOH và C17H33COOH.
C. C17H33COOH và C15H31COOH.
D. C17H33COOH và C17H35COOH.
Câu 4: Để nhận biết ba axit đặc, nguội: HCl, H2SO4, HNO3 đựng riêng biệt trong ba lọ bị mất nhãn, ta dùng thuốc thử là
A. Al.
B. CuO.
C. Cu.
D. Fe.
+
–
2
2
6
Câu 5: Dãy gồm các ion X , Y và nguyên tử Z đều có cấu hình electron 1s 2s 2p là:
A. Li+, F–, Ne.
B. Na+, F–, Ne.
C. K+, Cl–, Ar.
D. Na+, Cl–, Ar.


Câu 6: Cho sơ đồ: C6 H 6


   X

+ Cl2 (1:1)
Fe, t o

+ NaOH
t o cao, p cao

+ axit HCl

Y

Z. Hai chất hữu cơ Y, Z lần lượt là:

A. C6H5OH, C6H5Cl.
B. C6H6(OH)6, C6H6Cl6.
C. C6H4(OH)2, C6H4Cl2.
D. C6H5ONa, C6H5OH.
Câu 7: Khi đốt cháy hoàn toàn một amin đơn chức X, thu được 8,4 lít khí CO 2, 1,4 lít khí N2 (các thể tích khí đo ở đktc)
và 10,125 gam H2O. Công thức phân tử của X là
A. C4H9N.
B. C3H7N.
C. C2H7N.
D. C3H9N.
Câu 8: Dung dịch HCl và dung dịch CH 3COOH có cùng nồng độ mol/l, pH của hai dung dịch tương ứng là x và y.
Quan hệ giữa x và y là (giả thiết, cứ 100 phân tử CH3COOH thì có 1 phân tử điện li)
A. y = x + 2.
B. y = x - 2.
C. y = 2x.
D. y = 100x.
Câu 9: Một hiđrocacbon X cộng hợp với axit HCl theo tỉ lệ mol 1:1 tạo sản phẩm có thành phần khối lượng clo là
45,223%. Công thức phân tử của X là
A. C4H8.
B. C3H6.
C. C3H4.
D. C2H4.
Câu 10: Hòa tan hoàn toàn 12 gam hỗn hợp Fe, Cu (tỉ lệ mol 1:1) bằng axit HNO 3, thu được V lít (ở đktc) hỗn hợp khí
X (gồm NO và NO2) và dung ...
TTLTĐH 79 BẾN NGỰ-NAM ĐỊNH
HƯỚNG DẪN GIẢI RẤT CHI TIẾT
Trường THPT Nguyễn Huệ
Giáo viên Chu Ngọc Sơn SĐT: 0975.369.842
PHẦN THỨ NHẤT
ĐỀ THI ĐẠI HỌC KHỐI A
2007 – 2014
Nam Định, tháng 1 năm 2015
0
đề thi môn hóa khói A 2007 2014 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đề thi môn hóa khói A 2007 2014 - Người đăng: laloli100
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
36 Vietnamese
đề thi môn hóa khói A 2007 2014 9 10 701