Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi môn Toán cuối năm lớp 3

Được đăng lên bởi gamlt-49t5
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 1167 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ôn tập Toán lớp 3- Bộ đề ôn tập cuối năm Toán lớp 3
ĐỀ KIỂM TRA MÔN TOÁN LỚP 3

Đề 1
Bài 1 (2 đ): Tính nhanh
a. 38 + 42 + 46 + 50 + 54 + 58 + 62
b. 11 + 137 + 72 + 63 + 128 + 89.
Bài 2 (2 đ): Tìm x
a. 64: X= 21 (dư 1)
b. X: 6= 7

(dư 3)

Bài 3 (2 đ): An cã 72 viªn kÑo ®ùng trong 6 tói, An cho b¹n 2 tói. Hái An cßn l¹i bao
nhiªu viªn kÑo ?
Bµi 4( 2 ®): N¨m nay, mÑ t«i 38 tuæi. Hai n¨m n÷a, tuæi em t«i b»ng

1
4

tuæi mÑ t«i. VËy

n¨m nay, em t«i bao nhiªu tuæi?
Bµi 5( 2 ®): H×nh vÏ bªn cã bao nhiªu h×nh tam gi¸c? Bao nhiªu h×nh tø gi¸c? H·y kÓ
tªn c¸c h×nh tam gi¸c, tø gi¸c ®ã.

ĐỀ KIỂM TRA MÔN TOÁN LỚP 3

Đề 2
Bài 1(2 đ): Tính nhanh
a. 15 x 2 + 15 x3 + 15 x5 – 100
b. 60 + 65 + 70 + 75 + 80 + 85 + 90 + 95
Bài 2 (2 đ): Tìm x
a. 85: X= 9 (dư 4)
b. 52: X= 4 ( d 4)
GV: Nguyễn Thị Thanh Thủy

1

Ôn tập Toán lớp 3- Bộ đề ôn tập cuối năm Toán lớp 3
Bµi 3( 2 ®): An cã 27 quyÓn truyªn tranh, B×nh cã 19 quyÓn truyÖn tranh, Dòng cã nhiÒu
h¬n B×nh 12 quyÓn truyÖn tranh. Hái Dòng cã nhiÒu h¬n An bao nhiªu quyÓn truyÖn
tranh ?
Bµi 4( 2 ®): N¨m nay, mÑ t«i 38 tuæi. Sang n¨m, tuæi anh t«i b»ng

1
3

tuæi mÑ t«i. Hái mÑ

t«i sinh anh t«i n¨m mÑ t«i bao nhiªu tuæi ?
Bµi 5( 2 ®): Cho h×nh vu«ng cã c¹nh dµi 3 cm.TÝnh chu vi h×nh vu«ng,diÖn tÝch h×nh
vu«ng.
ĐỀ KIỂM TRA MÔN TOÁN LỚP 3

Đề 3
Bµi 1( 2 ®):TÝnh nhanh
a. 37 x 18- 9 x 74 + 100
b. 52 – 42 + 37 - 28 + 38 + 63
Bài 2 (2 điểm): Tìm X
a.

( x + 37) + 19 = 65

b.

( x - 36) + 17 = 80

Bµi 3( 2 ®): Hïng cã 16 que tÝnh, Minh cã nhiÒu h¬n Hïng 7 que tÝnh nhng Ýt h¬n H¶i 3
que tÝnh. Hái c¶ 3 b¹n cã bao nhiªu que tÝnh ?
Bµi 4( 2 ®): Cã 4 thïng kÑo, mçi thïng cã 6 hép kÑo, mçi hép kÑo cã 28 viªn kÑo. Hái cã
tÊt c¶ bao nhiªu viªn kÑo ?
Bµi 5( 2 ®): H×nh vÏ bªn cã bao nhiªu h×nh tam gi¸c ? Bao nhiªu h×nh tø gi¸c? H·y kÓ tªn
c¸c h×nh tam gi¸c, tø gi¸c ®ã.
b. DB lµ c¹nh chung cña tam gi¸c nµo ?

A

B

D

M
GV: Nguyễn Thị Thanh Thủy

C

2

Ôn tập Toán lớp 3- Bộ đề ôn tập cuối năm Toán lớp 3
ĐỀ KIỂM TRA MÔN TOÁN LỚP 3

Đề 4
Bµi 1 (2 ®): TÝnh nhanh
a.

998 x 2 + 2 x 2

b. 73 x2 + 2 x 27

Bµi 2 (2 ®): T×m X
a.

80- ( x- 23) = 65

b.

75 - ( X- 7) = 25

Bµi 3 (2 ®): ViÕt thªm 3 sè vµo mçi d·y sè sau :
a.

0, 2,4, 6, 8, 10, 12, ….

b.

1, 3, 5, 7, 9…..

Bµi 4 (2 ®): Cã 3 ®o¹n d©y dµi tæng céng 96 m. §o¹n thø nhÊt dµi 42 m, ®o¹n thø 2 ng¾n
h¬n ®o¹n thø nhÊt 14 m. Hái ®o¹n d©y thø 3 dµi bao nhiªu m ?
Bµi 5 (2 ®): Cã 5 thïng kÑo nh nhau chøa tæng céng 720 viªn kÑo, mçi thïng kÑo cã 6
gãi. Hái mçi gãi chøa bao nhiªu viªn kÑo ?
ĐỀ KIỂM TRA MÔN...
Ôn tập Toán lớp 3- Bộ đề ôn tập cuối năm Toán lớp 3
ĐỀ KIỂM TRA MÔN TOÁN LỚP 3
Đề 1
Bài 1 (2 đ): Tính nhanh
a. 38 + 42 + 46 + 50 + 54 + 58 + 62
b. 11 + 137 + 72 + 63 + 128 + 89.
Bài 2 (2 đ): Tìm x
a. 64: X= 21 (dư 1)
b. X: 6= 7 (dư 3)
Bài 3 (2 đ): An cã 72 viªn kÑo ®ùng trong 6 tói, An cho b¹n 2 tói. Hái An cßn l¹i bao
nhiªu viªn kÑo ?
Bµi 4( 2 ®): N¨m nay, t«i 38 tuæi. Hai n¨m n÷a, tuæi em t«i b»ng
4
1
tuæi mÑ t«i. y
n¨m nay, em t«i bao nhiªu tuæi?
Bµi 5( 2 ®): H×nh bªn bao nhiªu h×nh tam gi¸c? Bao nhiªu h×nh gi¸c? H·y
tªn c¸c h×nh tam gi¸c, tø gi¸c ®ã.
ĐỀ KIỂM TRA MÔN TOÁN LỚP 3
Đề 2
Bài 1(2 đ): Tính nhanh
a. 15 x 2 + 15 x3 + 15 x5 – 100
b. 60 + 65 + 70 + 75 + 80 + 85 + 90 + 95
Bài 2 (2 đ): Tìm x
a. 85: X= 9 ( 4)
b. 52: X= 4 ( d 4)
GV: Nguyễn Thị Thanh Thủy
1
Đề thi môn Toán cuối năm lớp 3 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề thi môn Toán cuối năm lớp 3 - Người đăng: gamlt-49t5
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Đề thi môn Toán cuối năm lớp 3 9 10 579