Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi môn Toán lớp 4

Được đăng lên bởi Nguyễn Thị Khánh Linh
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 427 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Họ và tên: …………………………….
Đề 2
Bài 1: Khoanh vào chữ cái trước câu hỏi lời đúng (2đ)
a/ 20000 m = … km
A. 200
B. 2
C.20
b/ 1/6 giờ = … phút
A. 10
B.4
C. 8
c/ Giá trị của chữ số 8 trong số: 52 837 049 là:
A. 80 000
B. 800 000
C. 8000

D.2000
D. 9
D. 800 000 000

d/ 72 377 > 728 377. Chữ số thích hợp để viết vào chỗ chấm là:
A. 7
B.
C. 4
D9
Bài 2: Đặt tính rồi tính (2 đ)
a. 58 976 + 541 026
b. 5 672 : 42
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
c. 620 842 – 65 287
d. 412 x 230
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Bài 3: tính Bằng cách thuận tiện nhất:
215 x 86 + 215 x 14
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

Bài 4: Tìm x
x : 35 = 270
6022 : x = 49
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Bài 5 (1đ)
Nhìn hình vẽ hãy cho
a. Nêu các cạnh song song với nhau
A
B

C

D

H
b. Nêu tên các đỉnh và các cặp góc với nhau
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Bài 6: Bài toán (2đ)
Một kho chứa 305 080 kg thóc. Người ta lấy ra 1/8 số thóc ở trong kho đó. Hỏi
trong kho còn lại bao nhiêu kilôgam thóc?
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Bài 7: (1đ)
Tính tổng của các số lẻ từ 1 đến 99
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

...
Họ và tên: …………………………….
Đề 2
Bài 1: Khoanh vào chữ cái trước câu hỏi lời đúng (2đ)
a/ 20000 m = … km
A. 200 B. 2 C.20 D.2000
b/ 1/6 giờ = … phút
A. 10 B.4 C. 8 D. 9
c/ Giá trị của chữ số 8 trong số: 52 837 049 là:
A. 80 000 B. 800 000 C. 8000 D. 800 000 000
d/ 72 377 > 728 377. Chữ số thích hợp để viết vào chỗ chấm là:
A. 7 B. C. 4 D9
Bài 2: Đặt tính rồi tính (2 đ)
a. 58 976 + 541 026 b. 5 672 : 42
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
c. 620 842 – 65 287 d. 412 x 230
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Bài 3: tính Bằng cách thuận tiện nhất:
215 x 86 + 215 x 14
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Đề thi môn Toán lớp 4 - Trang 2
Đề thi môn Toán lớp 4 - Người đăng: Nguyễn Thị Khánh Linh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đề thi môn Toán lớp 4 9 10 902