Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi môn toán lớp 4

Được đăng lên bởi toancvt99
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 133 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Tröôøng TH Nguyeãn Bænh Khieâm
Hoï vaø teân:. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lớp: . . . . . . . .

1

ÑIEÅM TÖØNG PHAÀN
2 3 4 5 6 7

Thöù…………., ngaøy …….. thaùng ……. naêm 2014
KIEÅM TRA CUỐI KỲ I ( LẦN 2)
MOÂN: TOAÙN LỚP 4
Naêm hoïc: 2014 – 2015

Toång

Teân – Chöõ kyù GT

Teân – Chöõ kyù GK

Caâu 1: Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng ( 1 ñieåm )
a. Tính nhẩm: 16 x 100 = ?
A. 1600 B. 160 C. 1060
b. Kết quả phép tính: 78 x 10 : 10 = ?
A. 708 B. 78 C. 7800
Caâu 2: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: ( 1 ñieåm )
1m = ………….. cm
2 yeán = …………. kg
2 phút = ……….giaây
1 theá kyû = …….. naêm
Caâu 3: ( 1 ñieåm )
>
<
=

32 m2. . . . . . 3200 dm2

?

26 370. . . . . . 26 532

Caâu 4: Ñaët tính roài tính: ( 2 ñieåm )
a) 7386 + 9548
..........
..........
..........
c) 416 x 14
..........
..........
..........

Caâu 5 Tính giaù trò cuûa bieåu thöùc(1 ñieåm)
a) 50 : ( 2 x 5)
…………………………………………….
…………………………………………….

b) 6732 - 4528
...........
...........
...........
d) 6428 : 2

b) 132 x 3 - 143
……………………………………………………
…………………………………………………..

Caâu 6 : Tìm x ( 2 ñieåm )
a) x x 34 = 714
b) 846 : x = 18
...............
..............
...............
..............
...............
..............
Caâu 7 : ( 2 ñieåm )
Moät lôùp hoïc coù 24 hoïc sinh. Soá hoïc sinh trai hôn soá hoïc sinh gaùi laø 8 em . Hoûi lôùp hoïc
ñoù coù bao nhieâu hoïc sinh trai, bao nhieâu hoïc sinh gaùi?
Giaûi
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
...........................................................
...........................................................

. . . . . . . Heát . . . . .

...
Thöù…………., ngaøy …….. thaùng ……. naêm 2014
KIEÅM TRA CUỐI KỲ I ( LẦN 2)
MOÂN: TOAÙN LỚP 4
Naêm hoïc: 2014 – 2015
ÑIEÅM TÖØNG PHAÀN Toång Teân – Chöõ kyù GT Teân – Chöõ kyù GK
1 2 3 4 5 6 7
Caâu 1: Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng ( 1 ñieåm )
a. Tính nhẩm: 16 x 100 = ?
A. 1600 B. 160 C. 1060
b. Kết quả phép tính: 78 x 10 : 10 = ?
A. 708 B. 78 C. 7800
Caâu 2: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: ( 1 ñieåm )
1m = ………….. cm 2 yeán = …………. kg
2 phút = ……….giaây 1 theá kyû = …….. naêm
Caâu 3: ( 1 ñieåm )
32 m
2
. . . . . . 3200 dm
2
? 26 370. . . . . . 26 532
Caâu 4: Ñaët tính roài tính: ( 2 ñieåm )
a) 7386 + 9548 b) 6732 - 4528
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
c) 416 x 14 d) 6428 : 2
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
Caâu 5 Tính giaù trò cuûa bieåu thöùc(1 ñieåm)
a) 50 : ( 2 x 5) b) 132 x 3 - 143
……………………………………………. ……………………………………………………
……………………………………………. …………………………………………………..
>
<
=
Tröôøng TH Nguyeãn Bænh Khieâm
Hoï vaø teân:. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lớp: . . . . . . . .
Đề thi môn toán lớp 4 - Trang 2
Đề thi môn toán lớp 4 - Người đăng: toancvt99
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đề thi môn toán lớp 4 9 10 887