Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi môn toán tại chức 2013

Được đăng lên bởi locnguyen106
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 244 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG TẠI CHỨC
ĐẾ 1

MÔN: TOÁN
Thời gian làm bài: 150 phút (không kể thời gian phát đề)

Câu 1: ( 2 điểm)
x 1
Cho hàm số: y = x  2 (C)
a) Khảo sát và vẽ đồ thị (C)
b) Gọi A là giao điểm của (C) với trục tung. Viết phương trình tiếp tuyến của (C) tại A
Câu 2: (3,5 điểm)
1) Giải phương trình:

sinxcosx + cosx = - 2sin2x – sinx + 1

 2 x 2  3x  1
0  x  1  dx
1

2) Tính tích phân: I =
3) Giải phương trình:

5x 1  x 1  2x  4

Câu 3: (1,5 điểm)
Cho hàm số: y = x3 + (m + 3)x2 + 1 – m ( m là tham số) có đồ thị là (Cm). Xác định m để hàm số (Cm)
có điểm cực đại là x = -1
Câu 4: (3 điểm)
Cho tam giác ABC có B(0;1), phương trình đường AC, đường cao AH lần lượt có phương trình là
x + y + 2 = 0 và 2x + y – 1 = 0
a) Viết phương trình đường thẳng BC. Tìm tọa độ đỉnh C
b) Viết phương trình đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC
c) Tính diện tích tam giác ABC
HẾT

ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG TẠI CHỨC
ĐẾ 2

MÔN: TOÁN
Thời gian làm bài: 150 phút (không kể thời gian phát đề)

Câu 1: ( 2 điểm)
Cho hàm số: y = x4 – 2mx2 + 2m

(Cm)

(m là tham số)
1
a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số khi m = 2
b) Tìm các giá trị của m sao cho hàm số (Cm) có 3 cực trị

Câu 2: (3,5 điểm)
1) Giải phương trình:
cos3x – 2cos2x + cosx = 0
2) Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số y = x2 – 2x, trục Ox và 2 đường thẳng x = -1,
x=2
x2  4x  x  3

3) Giải bất phương trình:
Câu 3: (1,5 điểm)

x2
Cho đồ thị hàm số (C) : y = 2 x  1 và đường thẳng (dm) : y = x + m -1. Tìm các giá trị của m sao cho
(dm) cắt (C) tại 2 điểm âm phân biệt
Câu 4: (3 điểm)
Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, viết phương trình các cạnh của ABC, biết đỉnh A(1;1), đường
trung tuyến và đường cao đi qua đỉnh B lần lượt có phương trình: 3x + 4y – 27 = 0 và 2x + y – 8 = 0. Tính
chu vi tam giác ABC.
HẾT
ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG TẠI CHỨC
ĐẾ 3

MÔN: TOÁN
Thời gian làm bài: 150 phút (không kể thời gian phát đề)

Câu 1: ( 2 điểm)
Cho hàm số: y = x3 – mx + m – 4

(Cm)

(m là tham số)

a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số (C) khi m = 3
b) Tìm tất cả các giá trị của m để hàm số (Cm) có cực đại và cực tiểu
Câu 2: (3,5 điểm)
1) Giải phương trình:

2 + cos2x = - 5sinx
1

 (2 x  3) dx
3

2) Tính tích phân:

I=

0

x + y + xy = 5
3) Giải hệ phương trình:
x2 + y2 = 5
Câu 3: (1,5 điểm)
Tìm tất cả các giá trị của m để hàm số y =

 3m  2  x 2  2  m  2  x  1

có nghĩa với mọi x thuộc số

thực
Câu 4: (3 điểm)
Trong mặt phẳng với hệ tọa ...
ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG TẠI CHỨC
ĐẾ 1 MÔN: TOÁN
Thời gian làm bài: 150 phút (không kể thời gian phát đề)
Câu 1: ( 2 điểm)
Cho hàm số: y =
1
2
x
x
(C)
a) Khảo sát và vẽ đồ thị (C)
b) Gọi A là giao điểm của (C) với trục tung. Viết phương trình tiếp tuyến của (C) tại A
Câu 2: (3,5 điểm)
1) Giải phương trình: sinxcosx + cosx = - 2sin
2
x – sinx + 1
2) Tính tích phân: I =
1
2
0
2 3 1
1
x x
dx
x
3) Giải phương trình:
5 1 1 2 4x x x
Câu 3: (1,5 điểm)
Cho hàm số: y = x
3
+ (m + 3)x
2
+ 1 – m ( m là tham số) có đồ thị là (C
m
). Xác định m để hàm số (C
m
)
có điểm cực đại là x = -1
Câu 4: (3 điểm)
Cho tam giác ABC có B(0;1), phương trình đường AC, đường cao AH lần lượt có phương trình là
x + y + 2 = 0 và 2x + y – 1 = 0
a) Viết phương trình đường thẳng BC. Tìm tọa độ đỉnh C
b) Viết phương trình đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC
c) Tính diện tích tam giác ABC
HẾT
ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG TẠI CHỨC
ĐẾ 2 MÔN: TOÁN
Thời gian làm bài: 150 phút (không kể thời gian phát đề)
Câu 1: ( 2 điểm)
Cho hàm số: y = x
4
– 2mx
2
+ 2m (C
m
) (m là tham số)
a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số khi m =
1
2
b) Tìm các giá trị của m sao cho hàm số (C
m
) có 3 cực trị
Đề thi môn toán tại chức 2013 - Trang 2
Đề thi môn toán tại chức 2013 - Người đăng: locnguyen106
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Đề thi môn toán tại chức 2013 9 10 171