Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi môn toán tuyển sinh lớp 10 năm 2013 - 2014

Được đăng lên bởi congsun235
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 1146 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT
HÀ NỘI N 2013 – 2014
ĐỀ CHÍNH THỨC MÔN: TOÁN
Thời gian làm bài: 120 phút
Bài I (2,0 điểm)
Với x > 0, cho hai biểu thức
2xA
x

 và
x12x1B
xxx



.
1) Tính giá trị của biểu thức A khi x = 64.
2) Rút gọn biểu thức B.
3) Tìm x để
A3
B2
.
Bài II (2,0 điểm) Giải bài toán bằng cách lập phương trình:
Quãng đường từ A đến B dài 90 km. Một người đi xe máy từ A đến B. Khi
đến B,
người đó nghỉ 30 phút rồi quay trở về A với vận tốc lớn hơn vận tốc lúc đi là
9 km/h.
Thời gian kể từ lúc bắt đầu đi từ A đến lúc trở về đến A là 5 giờ. Tính vận
tốc xe máy lúc
đi từ A đến B.
Bài III (2,0 điểm)
1) Giải hệ phương trình:
3(x 1) 2(x 2y) 4
4(x 1) (x 2y) 9


2) Cho parabol (P) : y =
1
2
x

2
và đường thẳng (d) : y = mx 
1
2
m
2
+ m +1.
a) Với m = 1, xác định tọa độ các giao điểm A, B của (d) và (P).
b) Tìm các giá trị của m để (d) cắt (P) tại hai điểm phân biệt có hoành độ x1,
x2
sao cho
12xx2.
Bài IV (3,5 điểm)
Cho đường tròn (O) và điểm A nằm bên ngoài (O). Kẻ hai tiếp tuyến AM,
AN với
đường tròn (O) (M, N là các tiếp điểm). Một đường thẳng d đi qua A cắt
đường tròn (O)
tại hai điểm B và C (AB < AC, d không đi qua tâm O).
1) Chứng minh tứ giác AMON nội tiếp.
2) Chứng minh AN2
= AB.AC.
Tính độ dài đoạn thẳng BC khi AB = 4 cm, AN = 6 cm.
3) Gọi I là trung điểm của BC. Đường thẳng NI cắt đường tròn (O) tại điểm
thứ
hai T. Chứng minh MT // AC.
4) Hai tiếp tuyến của đường tròn (O) tại B và C cắt nhau ở K. Chứng minh K
thuộc một đường thẳng cố định khi d thay đổi và thỏa mãn điều kiện đề bài.
Bài V (0,5 điểm)
Với a, b, c là các số dương thỏa mãn điều kiện a + b + c + ab + bc + ca =
6abc,
chứng minh:
222
1113
abc
  BÀI GIẢI
B I: (2,0 đ ể )
1) Với x = 64 ta có
2 64 2 8 5
64 8 4
A



2)
( 1).( ) (2 1). 2 1 2 1
.( ) 1 1
xxxxxxxxxB
xxxxxxxx



3)
Với x > 0 ta có :
322313
:
2221
2 2 3 2 0 4.( 0)
Axxx
Bxxx
x x x x Do x




B II: (2,0 đ ể )
Đặt x (km/h) là vận tốc đi từ A đến B, vậy vận tốc đi từ B đến A là x  9
(km/h)
Do giả thiết ta có:
90 90 1 5
xx92


10 10 1
xx92


    x x x ( 9) 20(2 9) 2     x x 31 180 0  x 36 (vì x > 0)
B III: (2,0 đ ể )
1) Hệ phương trình tương đương với:



3x 3 2x 4y 4 5x 4y 1 5x 4y 1 11x 11 x 1
4x 4 x 2y 9 3x 2y 5 6x 4y 10 6x 4y 10 y 1
2)
a) Với m = 1 ta có phương trình hoành độ giao điểm của (P) và (d) là
132
22
x x   2     x x2 3 0     x x 1 hay 3 (Do a – b + c = 0)
Ta có y (-...
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT
HÀ NỘI N 2013 – 2014
ĐỀ CHÍNH THỨC MÔN: TOÁN
Thời gian làm bài: 120 phút
Bài I (2,0 điểm)
Với x > 0, cho hai biểu thức
2 x A
x
x 1 2 x 1 B
x x x
.
1) Tính giá trị của biểu thức A khi x = 64.
2) Rút gọn biểu thức B.
3) Tìm x để
A 3
B 2
.
Bài II (2,0 điểm) Giải bài toán bằng cách lập phương trình:
Quãng đường từ A đến B dài 90 km. Một người đi xe máy từ A đến B. Khi
đến B,
người đó nghỉ 30 phút rồi quay trở về A với vận tốc lớn hơn vận tốc lúc đi là
9 km/h.
Thời gian kể từ lúc bắt đầu đi từ A đến lúc trở về đến A là 5 giờ. Tính vận
tốc xe máy lúc
đi từ A đến B.
Bài III (2,0 điểm)
1) Giải hệ phương trình:
3(x 1) 2(x 2y) 4
4(x 1) (x 2y) 9
2) Cho parabol (P) : y =
1
2
x
Đề thi môn toán tuyển sinh lớp 10 năm 2013 - 2014 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề thi môn toán tuyển sinh lớp 10 năm 2013 - 2014 - Người đăng: congsun235
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Đề thi môn toán tuyển sinh lớp 10 năm 2013 - 2014 9 10 124