Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi môn tư tưởng hồ chí minh Trường CĐ KT

Được đăng lên bởi Dzuy
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 494 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TRƯỜNG CĐKT THẮNG
KHOA GDĐC
BỘ MÔN LL CT – TD - QS
-----o0o----Tp. HCM, ngày 06 tháng 01 năm
2011

ĐỀ THI HỌC KỲ III (lần 2)
Môn: Tư tưởng Hồ Chí Minh
(Đối tượng: Sinh viên CĐ khóa 2009)
Thời gian làm bài 60 phút, không kể thời gian chép đề

Câu 1. Quan điểm của Hồ Chí Minh về vai trò, sức mạnh của đạo đức và những chuẩn mực
đạo dức cách mạng? (6 điểm)
Câu 2. Quan điểm của Hồ Chí Minh về xây dựng nhà nước thể hiện quyền làm chủ của nhân
dân? (4 điểm).
Lưu ý: sinhvien6 không được sử dụng tài liệu khi làm bài.
_______________________________________________________________________
________
TRƯỜNG CĐKT THẮNG
KHOA GDĐC
BỘ MÔN LL CT – TD - QS
-----o0o----Tp. HCM, ngày 06 tháng 01 năm
2011

ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KỲ III (lần 2)
Môn: Tư tưởng Hồ Chí Minh
(Đối tượng: Sinh viên CĐ khóa 2009)
Thời gian làm bài 60 phút, không kể thời gian phát đề

Câu 1. Quan điểm của Hồ Chí Minh về vai trò, sức mạnh của đạo đức và những chuẩn
mực đạo dức cách mạng? (6 điểm)
a. Quan điểm về vai trò và sức mạnh của đạo đức
* Đạo đức là cái gốc của Người cách mạng
-

Hồ Chí Minh coi đạo đức là nền tảng của người cách mạng, cũng giống như gốc của cây,
ngọn nguồn của sông suối. Người viết: "Cũng như sông thì có nguồn mới có nước, không
có nguồn thì sông cạn. Cây phải có gốc, không có gốc thì cây héo. Người cách mạng phải
có đạo đức, không có đạo đức thì dù tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân. Vì
muốn giải phóng cho dân tộc, giải phóng cho loài người là một công việc to tát, mà tự
mình không có đạo đức, không có căn bản, tự mình đã hủ hóa, xấu xa thì còn làm nổi
việc gì".

- Đạo đức là gốc, là nền tảng vì liên quan tới Đảng cầm quyền. Hồ Chí Minh trăn trở với
nguy cơ của Đảng cầm quyền, đó là sự sai lầm về đường lối và suy thoái về đạo đức cách
mạng của cán bộ, đảng viên. Đảng cầm quyền, lãnh đạo toàn xã hội, lãnh đạo Nhà nước,
nếu cán bộ, đảng viên của Đảng không tu dưỡng về đạo đức cách mạng thì mặt trái của
quyền lực có thể làm tha hóa con người. Vì vậy, Hồ Chí Minh yêu cầu Đảng phải "là đạo
đức, là văn minh".
* Vai trò của đạo đức cách mạng còn thể hiện ở chỗ đó là thước đo lòng cao thượng của
con người. Theo quan điểm của Hồ Chí Minh, mỗi người có công việc, tài năng, vị trí

khác nhau, người làm việc to, người làm việc nhỏ, nhưng ai giữ được đạo đức cách mạng
đều là người cao thượng.
* Đạo đức là nhân tố tạo nên sức hấp dẫn của chủ nghĩa xã hội. Theo Hồ Chí Minh, sức hấp
dẫn của chủ nghĩa xã hội chưa phải là lí tưởng cao xa, ở mức sống vật chất dồi dào, ở tư
tưởng tự do giải ...
Câu 1. Quan điểm của Hồ Chí Minh về vai trò, sức mạnh của đạo đức những chuẩn mực
đạo dức cách mạng? (6 điểm)
Câu 2. Quan điểm của Hồ Chí Minh về xây dựng nhà nước thể hiện quyền làm chủ của nhân
dân? (4 điểm).
Lưu ý: sinhvien6 không được sử dụng tài liệu khi làm bài.
_______________________________________________________________________
________
Câu 1. Quan điểm của Hồ Chí Minh về vai trò, sức mạnh của đạo đức và những chuẩn
mực đạo dức cách mạng? (6 điểm)
a. Quan điểm về vai trò và sức mạnh của đạo đức
* Đạo đức là cái gốc của Người cách mạng
- Hồ Chí Minh coi đạo đức nền tảng của người cách mạng, cũng giống như gốc của cây,
ngọn nguồn của sông suối. Người viết: "Cũng như sông thìnguồn mới có nước, không
có nguồn thì sông cạn. Cây phải có gốc, không có gốc thì cây héo. Người cách mạng phải
có đạo đức, không có đạo đức thì dù tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân. Vì
muốn giải phóng cho dân tộc, giải phóng cho loài người một công việc to tát, tự
mình không đạo đức, không căn bản, tự mình đã hủ hóa, xấu xa thì còn làm nổi
việc gì".
- Đạo đức gốc, nền tảng liên quan tới Đảng cầm quyền. Hồ Chí Minh trăn trở với
nguy cơ của Đảng cầm quyền, đó là sự sai lầm về đường lối và suy thoái về đạo đức cách
mạng của cán bộ, đảng viên. Đảng cầm quyền, lãnh đạo toàn hội, lãnh đạo Nhà nước,
nếu cán bộ, đảng viên của Đảng không tu dưỡng về đạo đức cách mạng t mặt trái của
quyền lực có thể làm tha hóa con người. vậy, Hồ Chí Minh yêu cầu Đảng phải "là đạo
đức, là văn minh".
* Vai trò của đạo đức cách mạng còn thể hiện chỗ đó thước đo lòng cao thượng của
con người. Theo quan điểm của Hồ Chí Minh, mỗi người công việc, tài năng, vị trí
ĐỀ THI HỌC KỲ III (lần 2)
Môn: Tư tưởng Hồ Chí Minh
(Đối tượng: Sinh viên CĐ khóa 2009)
Thời gian làm bài 60 phút, không kể thời gian chép đề
TRƯỜNG CĐKT THẮNG
KHOA GDĐC
BỘ MÔN LL CT – TD - QS
-----o0o-----
Tp. HCM, ngày 06 tháng 01 năm
2011
ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KỲ III (lần 2)
Môn: Tư tưởng Hồ Chí Minh
(Đối tượng: Sinh viên CĐ khóa 2009)
Thời gian làm bài 60 phút, không kể thời gian phát đề
TRƯỜNG CĐKT THẮNG
KHOA GDĐC
BỘ MÔN LL CT – TD - QS
-----o0o-----
Tp. HCM, ngày 06 tháng 01 năm
2011
Đề thi môn tư tưởng hồ chí minh Trường CĐ KT - Trang 2
Đề thi môn tư tưởng hồ chí minh Trường CĐ KT - Người đăng: Dzuy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Đề thi môn tư tưởng hồ chí minh Trường CĐ KT 9 10 732